Posolstvo Pána Ježiša Krista a prinavrátenie Stromu Nevesty v tomto čase konca

Aký je čas? Je <b>neskoršie</b> ako si myslíme...

Aký je čas? Je neskoršie ako si myslíme...

Či poznáš svoj deň a jeho posolstvo? Kde sa nachádzame na hodinách času?

Príchod <strong>proroka</strong> posledného veku...

Príchod proroka posledného veku...

Boží hlas v týchto posledných dňoch. Nadprirodzený život Bohom poslaného muža.

Si <b>účastný</b> toho, čo Boh poslal?

Si účastný toho, čo Boh poslal?

Nebolo takého dňa v akom práve žijeme. Toto je čas obnovenia a prinavrátenia všetkých vecí. Podľa zasľúbenia Božieho Slova nám boli prinavrátené pravdy stratené počas vekov. denominácií. Sme Boží slobodní ľudia. "Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky." (Žid.13:8)

Jeho Slovo je <b>Život</b>. Pravda vyslobodzuje...

Jeho Slovo je Život. Pravda vyslobodzuje...

Zjavené pravdy ukryté počas vekov. Nie teológia, ale Slovo oživené Duchom. "Kto nemá Syna (Slovo), nemá života. Kto má Syna (On je Slovo), má život večný."

Duch Boží nás vopred <b>varoval</b>...

Duch Boží nás vopred varoval...

Proroctvá, ktoré sa vypĺňajú v našich dňoch, o ktorých možno nevieš. Čo sa ešte vyplní?

Boh nás vyzýva… <b>Každého jedného.</b>

Boh nás vyzýva… Každého jedného.

Čo je tvojou reakciou na Božie volanie? Slovo pravdy je tu pre teba, aby ti dalo skutočnú slobodu.


» Ježiš povedal: Keď vy zostanete v Mojom Slove, vpravde ste Mojimi učeníkmi a poznáte pravdu, a PRAVDA vás vyslobodí. (Ján 8:31,32) » Ale vo dňoch hlasu siedmeho anjela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom.. (Zjavenie 10:7)


Odhalenie, čo sa dialo, deje a čo sa bude...

Odhalenie, čo sa dialo, deje a čo sa bude...

Zjavenie 1:20 » Tajomstvo siedmich hviezd, ktoré si videl na mojej pravici, a sedem zlatých svietnikov je toto: Sedem hviezd sú anjeli siedmich zborov, a sedem svietnikov, ktoré si videl, je sedem zborov...

Slovo Božie prišlo k prorokovi...

Slovo Božie prišlo k prorokovi...

Ide v ňom o Slovo a Nevestu. Vzťah medzi Ženíchom a Jeho Nevestou. Pozícia Kristovej Cirkvi v tomto čase konca...

Dlhoočakávané vychvátenie cirkvi...

Dlhoočakávané vychvátenie cirkvi...

1 Korinťanom 15:51 » Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení, razom, v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby.

Poznáš Autora Stvorenstva?

Poznáš Autora Stvorenstva?

Kto je Boh? Kto je Ježiš Kristus? Sú traja bohovia, či jeden? Existuje náuka trojica v Biblii?

Prvá náuka, ktorú kázal Ježiš...

Prvá náuka, ktorú kázal Ježiš...

Čo je skutočné znovuzrodenie? Ježiš povedal, že bez neho človek nemôže vidieť kráľovstvo Božie. I dnes je to Bohom pripravená cesta.

Či ho môže človek obísť a obstáť?

Či ho môže človek obísť a obstáť?

Toto priame Božie prikázanie je i dnes často obchádzané a podceňované. Či Boh mení svoju myseľ ohľadne svojho Slova? Aký je pravý vodný krst podľa Biblie?

Najväčší dar pre človeka...

Najväčší dar pre človeka...

Boží Duch prebývajúci v človeku a činiaci tie isté veci, ktoré činil Ježiš, to je zasľúbenie Otcovo. "Čakajte… až budete odisti do moci z výsosti"

Boží hlas v týchto posledných dňoch...

Boží hlas v týchto posledných dňoch...

Zpočúvaj sa do hlasu, ktorý podľa zasľúbenia Boha zaznel v našom veku, tak ako ap.Pavol v prvom veku a ďalší Boží muži v iných vekoch.

Kázne v brožúrach, knihách

Kázne v brožúrach, knihách

Objednaj si ZDARMA tlačené materiály kázaného Slova. Vyše 170 titulov v slovenčine. Ponúkame tiež audio kázne na nosičoch CD a DVD.


» Inšpirácie z Božieho Slova  »  Rod. oltár I.  »  Rod. oltár II. »  Rod. oltár III.

176. Náš Príklad

Lebo nato ste povolaní, pretože aj Kristus trpel za nás zanechajúc nám príklad, aby ste nasledovali jeho šľapaje, ktorý neučinil hriechu, ani sa nenašla v jeho ústach lesť; ktorý, keď mu zlorečili, on nezlorečil; keď trpel, nehrozil, ale porúčal tomu, ktorý spravedlivo súdi, ktorý sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

175. Náš Hrnčiar

Ale teraz, ó, Hospodine, ty si náš Otec; my sme hlinou, a ty si naším hrnčiarom, a dielom tvojej ruky sme my všetci. (Izaiáš 64:8) [Podľa anglickej Biblie KJV – pozn.] Najprv bol veľký, svätý a vysoký. Žiaden človek sa Ho nemohol dotknúť. Prebýval s deťmi Izraela v Ohnivom Stĺpe. A keď v to ráno […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

174. Môj Vysloboditeľ

Požehnaný Hospodin, moja skala, ktorý učí moje ruky bitke, moje prsty boju, moja milosť a môj hrad, moja vysoká veža, môj vysloboditeľ, môj štít; k nemu sa utiekam, ktorý mi podmaňuje môj ľud. Hospodine, čo je človek, že ho znáš, a syn smrteľného človeka, že ho za čosi máš?! (Žalm 144:1-3) Bartimeus, v tomto čase, […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

172. Znak

A tá krv vám bude na znak na domoch, v ktorých budete, a keď uvidím krv, preskočím vás, a nebude medzi vami rany zahubiť, keď budem biť prvorodené v Egyptskej zemi. (Exodus 12:13) [Podľa anglickej Biblie KJV – pozn.] Znak je Znak. To si ty a Kristus ako osoby zídené spolu. Vidíte? To je Duch Svätý, […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

170. Môj Priateľ

To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja vás miloval. Nad to väčšej lásky nemá nikto, než aby niekto položil svoj život za svojich priateľov. Vy ste mojimi priateľmi, ak činíte všetko, čo vám ja prikazujem. Už vám nehovorím viacej sluhovia, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Ale vás som […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

169. Môj Pán a môj Boh

A po ôsmich dňoch boli zase vnútri jeho učeníci a Tomáš s nimi. Vtedy zase prišiel Ježiš pri zamknutých dveriach a stal si do prostredku a povedal: Pokoj vám! A potom povedal Tomášovi: Daj sem svoj prst a pozri moje ruky a daj svoju ruku a polož na môj bok a nebuď neveriaci, ale veriaci! […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

168. Moje Svetlo

Hospodin je mojím svetlom a mojím spasením – koho sa budem báť?! Hospodin je pevnosťou môjho života – koho sa budem strachovať?! (Žalm 27:1) No, som misionár a prešiel som okolo sveta, medzi všetkými druhmi zla a medzi všetkými druhmi špiritualistov, izmov a všetkými druhmi uctievania diabla, ó, všetko, na čo sa dá pomyslieť, tam […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

167. Moja Porcia

A však som bol vždycky s tebou, lebo si ma pojal za moju pravú ruku. Veď ma podľa svojej rady a potom ma vezmi do svojej slávy. Koho by som mal na nebi? A popri tebe nemám v nikom záľuby na zemi! Moje telo i moje srdce hynie, ale skalou môjho srdca a mojou *porciou […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

166. Moja Pomoc

Nech sa veselia a radujú v tebe všetci, ktorí ťa hľadajú a nech hovoria povždy: Veľký je Hospodin! Všetci tí, ktorí milujú tvoje spasenie! A ja, keď aj som biedny a chudobný, ale Pán pečuje o mňa. Mojou pomocou a mojím vysloboditeľom si ty, môj Bože. Neodkladaj! (Žalm 40:17-18) Spomínam si, ako som tu pred […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

165. Ten, ktorý dáva rozdelenie

Oheň som prišiel hodiť na zem, a čo chcem, ak už je zapálený? Ale mám byť pokrstený krstom, a jaký som stiesnený, dokiaľ sa nesplní! A či sa domnievate, že som prišiel dať pokoj na zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz budú piati v jednom dome rozdelení, traja proti dvom a dvaja proti […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

164. Zmluva ľudu

Hľa, môj služobník, ktorého podopriem, môj vyvolený, v ktorom má záľubu moja duša! Dám svojho Ducha na neho, vynášať bude národom súd. Nebude kričať ani nepovýši ani nedá počuť na ulici svojho hlasu. Nalomenej trstiny nedolomí a tlejúceho knôtu nevyhasí; súd bude vynášať podľa pravdy. Nebude tlieť ani sa nenalomí, dokiaľ nepostaví na zemi súdu, […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

163. Vyjadrený obraz Jeho Osoby

Kým za dávna mnoho ráz a mnohým spôsobom hovorieval Boh otcom v prorokoch, za týchto posledných dní nám hovoril v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého, skrze ktorého učinil aj veky, ktorý súc odbleskom jeho slávy a vyjadreným obrazom jeho osoby a nesúc všetko slovom svojej moci a učiniac si skrze samého seba očistenie od […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

162. Vševedúci

Moje dieťatká, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a pravdou. A po tom známe, že sme z pravdy a upokojíme pred ním svoje srdcia, že keď nás obviňuje naše srdce, že Boh je väčší, ako je naše srdce, a vie všetko. Milovaní, keď nás neobviňuje naše srdce, máme smelú dôveru k Bohu a všetko, čokoľvek […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

161. Všemohúci

Hľa, prichádza s oblakmi, a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli, a nariekať budú nad ním všetky pokolenia zeme. Áno, ameň. Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec, hovorí Pán, Boh, ktorý je a ktorý bol a ktorý prijde, ten Všemohúci. (Zjavenie 1:7-8) Páči sa mi postoj tohoto stotníka, o ktorom […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

160. Vodca

A ty, Betleheme, zem Júdova, nijako nie si najmenším medzi vojvodami Júdovými, lebo z teba mi vyjde vodca, ktorý bude pásť môj ľud, Izraela. (Matúš 2:6) Dávidovo prirodzené semeno bol Šalamún a on odpadol presne tak, ako to aj urobilo ostatné Abrahámovo semeno. Ono odpadlo. Takisto Šalamún odpadol. Mal príliš mnoho žien a prvé, čo […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

159. Veľvodca nášho spasenia

Ale toho čosi málo menším od anjelov učineného vidíme Ježiša, pre utrpenie smrti korunovaného slávou a cťou, aby milosťou Božou za každého okúsil smrť. Lebo mu svedčalo, pre ktorého všetko a skrze ktorého všetko, ktorý doviedol mnoho synov do slávy, veľvodcu ich spasenia dokonalým učiniť utrpením. Lebo jako posväcujúci, tak i posväcovaní, všetci sú z […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

158. Veľkňaz nášho vyznania

Preto, svätí bratia, účastníci nebeského povolania, hľaďte na apoštola a veľkňaza nášho vyznania, na Krista Ježiša (Židom 3:1) Keď tedy máme takého veľkého veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Syna Božieho, držme vyznanie. Lebo nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami, ale pokúšaného vo všetkom, podobne nám, bez hriechu. Pristupujme tedy so smelou dôverou […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

157. Veliké Svetlo

A keď počul Ježiš, že je Ján vydaný, odišiel do Galilee a opustiac Nazaret prišiel a býval v Kafarnaume, ktoré leží pri mori, v krajoch Zabulona a Neftalima, aby sa naplnilo to, čo bolo povedané skrze proroka Izaiáša, ktorý povedal: Zem Zabulona a zem Neftalima, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov, ľud, ktorý […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

156. Večný Život

Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli svojimi očami, na čo sme sa dívali, a čoho sa naše ruky dotýkali, o slove života – a ten život sa zjavil, a videli sme a svedčíme a zvestujeme vám ten večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám – (1. Jána 1:1-2) […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

154. Skala môjho útočišťa

Ale Hospodin mi je vysokým hradom a môj Boh skalou môjho útočišťa. (Žalm 94:22) Čo môžeme robiť? Už viac nie je v ničom žiadnych nádejí; jedine v Kristovi. Len na to pamätajte! Kristus je tým jediným pevným miestom, ktoré máme. Nemôžeme vzhliadať ku demokracii. Bolo to v poriadku; ale ona skončila, dožila svoj život. Králi […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

– – – – – – –

» Obsah všetkých článkov Rodinný oltár II
» Najnovšie články

Telo, duch a duša

1 Tesaloničanom 5:23 » A on sám, Bôh pokoja, nech vás ráči celých posvätiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša i telo bezúhonne, keď prijde náš Pán Ježiš Kristus. W.Branham, úryvok z kázne Skutky sú vyjadrenou vierou: Pamätajte, vy ste v okruhu troch, ale ste jednou osobou. Ako Otec, Syn […]

Posted in Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy, Základné | Leave a comment

Pečať Ducha Svätého

Efežanom 1:13,14 » v ktorom aj vy počujúc slovo pravdy, evanjelium svojho spasenia, v ktorom aj, uveriac, zapečatení ste Svätým Duchom zasľúbenia, ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie Božieho nadobudnutého vlastníctva, na chválu jeho slávy. —W.Branham, úryvok z kázne Medzera medzi vekmi a pečaťami: Duch Svätý tu, on sám je pečaťou. Duch Svätý je […]

Posted in Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy | Leave a comment

Nevesta a Cirkev

Židom 4:2 »   Lebo aj nám sa zvestovalo evanjelium ako aj tamtým. Ale tamtým neosožilo slovo zvesti, pretože sa nesmiešalo s vierou tých, ktorí počuli. —W.Branham, úryvok z knihy Výklad siedmich cirkevných vekov: Z našich úvah sme sa už naučili, že mnoho zo Zjavenia je úplne neporozumené, pretože sme predtým nevedeli, že ‘cirkev’, o […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy | Leave a comment

Zjavenie Boha – úvod

Ján 1:31 » A ja som ho neznal, ale aby bol zjavený Izraelovi, preto som ja prišiel krstiac vodou. 1 Timoteovi 3:16 » A vyznane veľké je tajomstvo pobožnosti: Bôh zjavený v tele, ospravedlnený v Duchu, zjavený anjelom, kázaný pohanom, uverené mu na svete, hore vzatý v sláve. Boh sa skrýva pred neveriacim a zjavuje […]

Posted in Najnovšie články, Zjavenie Boha | Leave a comment

Séria: Zjavenie sedem Pečatí – úvod

Zjavenie 5:2 » A videl som silného anjela, ktorý hlásal velikým hlasom: Kto je hoden otvoriť knihu a zrušiť jej pečate? Zjavenie 6:1 » A videl som, keď otvoril Baránok jednu zo siedmich pečatí, a počul som jednu zo štyroch živých bytostí, ktorá hovorila jako hlasom hromu: Poď a vidz! Čím je 7 pečatí v […]

Posted in Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Prinavrátené pravdy, Séria: Zjavenie sedem Pečatí | 1 Comment

– – – – – – –

» Články z knižnice (náhodné)

Posledná výstraha Ducha

William Branham, úryvok z knihy „Výklad Siedmich Cirkevných Vekov“ Zjavenie 3:22: “Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí zborom!” Toto je POSLEDNÁ výstraha. Žiadna iná už nebude. Trónna sála je zriadená. Dvanásť základov je položených. Ulice zo zlata sú vydláždené. Brány z obrovských perál sú vztýčené a zavesené. Ako pyramída, stojí tak jasne a […]

Posted in Výzva | 1 Comment

Vážne varovanie Ducha Svätého

Úryvok z kázaného slova „Voľba nevesty“, William Branham, 65-0429E

Posted in Video, Výzva | Leave a comment

Posolstvo, ktoré spôsobí druhý Príchod Kristov

Nemohol som porozumieť hovoreniu v jazykoch a tak ďalej. Verím v krst Duchom Svätým, veril som, že ľudia môžu hovoriť v jazykoch. A jeden večer, keď som išiel do … do katedrály v San Antonio, v Texase. Išiel som tam, sedel tam nejaký človek a začal hovoriť v jazykoch, ako keď strieľa z guľometu alebo […]

Posted in Proroctvá a videnia | 1 Comment

Hlbina volá po hlbine

Kázeň „Hlbina volá po hlbine“, William Branham, 54-0624Záznam zo zhromaždenia vo Washington D.C., 24.6.1954

Posted in Video, Základné | Leave a comment

Vodný krst – „Na čo ste teda boli pokrstení?“

Krátky komentár ohľadne vodného krstu a Božstva Ďalšie odkazy: Tajomstvo Božstva Jeden Boh v mnohých prejavoch Vodný krst

Posted in Video, Základné | 3 komentáre

Drsné Slovo Božie

A [Abrahám] neoslabnúc vo viere nehľadel na svoje už umŕtvené telo majúc okolo sto rokov ani na umŕtvenie života Sáry a nepochyboval o zasľúbení Božom v nevere, ale bol posilnený vo viere dajúc slávu Bohu a súc cele istý toho, že to, čo zasľúbil, je mocný aj učiniť…  (Rimanom 4:19-21) Ak znášate kázeň, Bôh sa vám podáva jako […]

Posted in Inšpirácie, Služba, Základné | Leave a comment

60 otázok na tému Božstva s biblickými odpoveďami

Tip: Prejdením myšou nad podčiarknuté miesto Písma zobrazíte text Písma. 1. Nachádza sa slovo ‘trojica’ v Biblii? Nie. 2. Hovorí Biblia, že existujú tri osoby v Bohu? Nie. 3. Hovorí Biblia o Otcovi, Synovi a Duchu Svätom? Áno. 4. Znamenajú tieto tituly, použité v Matúšovi 28:19, že existujú tri oddelené a odlišné osoby v Božstve? […]

Posted in Božstvo, Knižnica, Prinavrátené pravdy, Základné | Leave a comment

Nevesta a Cirkev

Židom 4:2 »   Lebo aj nám sa zvestovalo evanjelium ako aj tamtým. Ale tamtým neosožilo slovo zvesti, pretože sa nesmiešalo s vierou tých, ktorí počuli. —W.Branham, úryvok z knihy Výklad siedmich cirkevných vekov: Z našich úvah sme sa už naučili, že mnoho zo Zjavenia je úplne neporozumené, pretože sme predtým nevedeli, že ‘cirkev’, o […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy | Leave a comment

Kto je Ježiš Kristus?

1 Timoteovi 3:16 » A vyznane veľké je tajomstvo pobožnosti: Boh zjavený v tele, ospravedlnený v Duchu, zjavený anjelom, kázaný pohanom, uverené mu na svete, hore vzatý v sláve. Izaiáš 43:10 » Vy ste mojimi svedkami, hovorí Hospodin, i môj služobník, ktorého som si vyvolil, aby ste poznali a uverili mi a porozumeli, že som […]

Posted in Božstvo, Duchovné stavebné kamene, Základné | 2 komentáre

Čo je viera

Autor: M.R.Ungren PDF Úryvok:  V kampaniach brata Branhama bol jeden refrén, ktorý bol vždy spievaný tesne predtým, ako prišiel brat Branham za kazateľňu. Bolo to, „Len ver, len ver, všetko je možné, ak len veríš.“ Brat Branham povedal, že ten Anjel mal tento refrén rád. Toto bolo založené na tom, čo povedal Ježiš v Markovi 9:23. […]

Posted in Rôzni autori, Základné | Leave a comment

Vypĺňanie proroctiev

Niekoľko z mnohých proroctiev vypovedaných počas služby brata Branhama Sedem hlavných videní o čase konca (vypĺňa sa) Prehliadka Nevesty (vypĺňa sa) Berlínsky múr (vyplnené) Most nad riekou Ohio (vyplnené v 1929) Potopa okolo rieky Ohio Proroctvo o New Albany (vyplnené v 1912) Proroctvo o Oblaku (vyplnené v 1963) Svetová rada Cirkví a Katolícka Únia (vypĺňa […]

Posted in Proroctvá a videnia | Leave a comment

Posledné zavolanie

Bezpochyby žijeme na konci svetových dejín, kedy sa všade okolo nás dejú mimoriadne veci. Človek by hádam musel byť úplne slepý a hluchý aby nevidel, alebo prinajmenšom netušil, že niečo nie je na svete v poriadku a niečo sa ide stať… Áno, tento vek je podobný tým križovatkám času, ktoré sa už v histórii ľudstva […]

Posted in Výzva | 1 Comment

Prebudenie v našom čase

A tak čiňte pokánie a obráťte sa aby sa vystrely vaše hriechy, aby prišly časy občerstvenia od tvári Pánovej, a aby poslal predurčeného vám Krista Ježiša, ktorého však musí prijať nebo až do časov napravenia všetkého, o čom hovoril Bôh skrze ústa všetkých svojich svätých prorokov od veku. (Skutky 3:21) ale vo dňoch hlasu siedmeho anjela, keď […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Prinavrátené pravdy | Leave a comment

Čo Boh zasľúbil na tento deň

Záleží na tom, čo hľadáte. Ak hľadáte vyplnenie zasľúbenia na tento deň, uvidíte ho; ale ak hľadáte nejakého vzdelanca, alebo niečo, čo ľudia stále hľadajú – nejakého veľkého zakladateľa, nejakého historika, nejakú inú osobu, niečo ďalšie – neuvidíte to. Ale keď sa pozriete na Neho cez Slovo, Slovo dá jasné svedectvo, kto On je!  [1] […]

Posted in Duchovné stavebné kamene, Inšpirácie, Výzva | Leave a comment