Posolstvo Pána Ježiša Krista a prinavrátenie Stromu Nevesty v tomto čase konca

Aký je čas? Je <b>neskoršie</b> ako si myslíme...

Aký je čas? Je neskoršie ako si myslíme...

Či poznáš svoj deň a jeho posolstvo? Kde sa nachádzame na hodinách času?

Príchod <strong>proroka</strong> posledného veku...

Príchod proroka posledného veku...

Boží hlas v týchto posledných dňoch. Nadprirodzený život Bohom poslaného muža.

Si <b>účastný</b> toho, čo Boh poslal?

Si účastný toho, čo Boh poslal?

Nebolo takého dňa v akom práve žijeme. Toto je čas obnovenia a prinavrátenia všetkých vecí. Podľa zasľúbenia Božieho Slova nám boli prinavrátené pravdy stratené počas vekov. denominácií. Sme Boží slobodní ľudia. "Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky." (Žid.13:8)

Jeho Slovo je <b>Život</b>. Pravda vyslobodzuje...

Jeho Slovo je Život. Pravda vyslobodzuje...

Zjavené pravdy ukryté počas vekov. Nie teológia, ale Slovo oživené Duchom. "Kto nemá Syna (Slovo), nemá života. Kto má Syna (On je Slovo), má život večný."

Duch Boží nás vopred <b>varoval</b>...

Duch Boží nás vopred varoval...

Proroctvá, ktoré sa vypĺňajú v našich dňoch, o ktorých možno nevieš. Čo sa ešte vyplní?

Boh nás vyzýva… <b>Každého jedného.</b>

Boh nás vyzýva… Každého jedného.

Čo je tvojou reakciou na Božie volanie? Slovo pravdy je tu pre teba, aby ti dalo skutočnú slobodu.


» Ježiš povedal: Keď vy zostanete v Mojom Slove, vpravde ste Mojimi učeníkmi a poznáte pravdu, a PRAVDA vás vyslobodí. (Ján 8:31,32) » Ale vo dňoch hlasu siedmeho anjela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom.. (Zjavenie 10:7)


Odhalenie, čo sa dialo, deje a čo sa bude...

Odhalenie, čo sa dialo, deje a čo sa bude...

Zjavenie 1:20 » Tajomstvo siedmich hviezd, ktoré si videl na mojej pravici, a sedem zlatých svietnikov je toto: Sedem hviezd sú anjeli siedmich zborov, a sedem svietnikov, ktoré si videl, je sedem zborov...

Slovo Božie prišlo k prorokovi...

Slovo Božie prišlo k prorokovi...

Ide v ňom o Slovo a Nevestu. Vzťah medzi Ženíchom a Jeho Nevestou. Pozícia Kristovej Cirkvi v tomto čase konca...

Dlhoočakávané vychvátenie cirkvi...

Dlhoočakávané vychvátenie cirkvi...

1 Korinťanom 15:51 » Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení, razom, v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby.

Poznáš Autora Stvorenstva?

Poznáš Autora Stvorenstva?

Kto je Boh? Kto je Ježiš Kristus? Sú traja bohovia, či jeden? Existuje náuka trojica v Biblii?

Prvá náuka, ktorú kázal Ježiš...

Prvá náuka, ktorú kázal Ježiš...

Čo je skutočné znovuzrodenie? Ježiš povedal, že bez neho človek nemôže vidieť kráľovstvo Božie. I dnes je to Bohom pripravená cesta.

Či ho môže človek obísť a obstáť?

Či ho môže človek obísť a obstáť?

Toto priame Božie prikázanie je i dnes často obchádzané a podceňované. Či Boh mení svoju myseľ ohľadne svojho Slova? Aký je pravý vodný krst podľa Biblie?

Najväčší dar pre človeka...

Najväčší dar pre človeka...

Boží Duch prebývajúci v človeku a činiaci tie isté veci, ktoré činil Ježiš, to je zasľúbenie Otcovo. "Čakajte… až budete odisti do moci z výsosti"

Boží hlas v týchto posledných dňoch...

Boží hlas v týchto posledných dňoch...

Zpočúvaj sa do hlasu, ktorý podľa zasľúbenia Boha zaznel v našom veku, tak ako ap.Pavol v prvom veku a ďalší Boží muži v iných vekoch.

Kázne v brožúrach, knihách

Kázne v brožúrach, knihách

Objednaj si ZDARMA tlačené materiály kázaného Slova. Vyše 170 titulov v slovenčine. Ponúkame tiež audio kázne na nosičoch CD a DVD.


» Inšpirácie z Božieho Slova  »  Rodinný oltár I.  »  Rodinný oltár II.

#338 Pútnici s Bohom vo svojom srdci

1. Jána 2:15-17 » Nemilujte sveta ani vecí, ktoré sú na svete. Keď niekto miluje svet, nie je v ňom lásky Otcovej. Lebo nič z toho, čo je na svete – žiadosť tela, žiadosť očí a chlúbna pýcha života, nie je z Otca, ale je zo sveta. A svet ide ta i jeho žiadosť, ale ten, […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

Láska Božia spôsobuje zúfalstvo

Hospodine, počuj moju modlitbu; pozoruj ušima moje pokorné prosby! Ohlás sa mi vo svojej vernosti pre svoju spravedlivosť. A nevchádzaj so svojím služobníkom v súd, lebo by nebol pred tebou spravedlivý nikto živý. Preto, že nepriateľ stíha moju dušu, depce môj život na zem, posadil ma do tmy, takže som ako tí, ktorí dávno pomreli, […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

64. Duch Kristov

Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho mnohého milosrdenstva znova splodil cieľom živej nádeje vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych, cieľom dedičstva, neporušiteľného, nepoškvrniteľného a neuvädnuteľného, ochráneného v nebesiach pre vás, ktorí ste mocou Božou strážení vierou cieľom spasenia, ktoré je hotové, aby bolo zjavené v poslednom čase, v čom to […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

#337 Rozoznať dobré od zlého

Príslovia 22:6,15 » Vyučuj mládenca podľa spôsobu jeho cesty; potom aj keď sa zostarie, neuchýli sa od nej. Bláznovstvo je priviazané na srdci chlapca; prút kázne ho vzdiali od neho. Niekedy pochybujem o tom, či my, intelektuálni Američania, máme dostatok rozoznania na to, aby sme rozoznali dobré od zlého. Obzvlášť súdy mladistvých dokazujú, že nemáme na to, […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

Keď uvidím Krv, preskočím vás

Kričím na teba, Hospodine, hovorím: Ty si mojím útočišťom, mojím dielom v zemi živých. Pozoruj ušima na moje volanie, lebo som veľmi zomdlený. Vytrhni ma z moci tých, ktorí ma prenasledujú, lebo sú mocnejší odo mňa. Vyveď moju dušu zo žalára, aby som oslavoval tvoje meno. Spravedliví ma obstúpia, keď mi dobre učiníš. (Žalm 142:6-8) […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

63. Svätý, Svätý, Svätý Pán zástupov

Roku, ktorého zomrel kráľ Uziáš, videl som Pána sedieť na vysokom tróne a povznesenom, a podolok jeho rúcha naplňoval chrám. Serafíni stáli nad ním. Každý mal šesť krídel; dvoma zakrýval svoju tvár, dvoma zakrýval svoje nohy a dvoma lietal. A volali jeden druhému a hovorili: Svätý, svätý, svätý Hospodin Zástupov, celá zem je plná jeho […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

#336 Podstata

1. Kráľov 18:36-38 » A stalo sa o čase, keď sa obetuje obetný dar večerný, že pristúpil prorok Eliáš a riekol: Hospodine, Bože Abrahámov, Izákov a Izraelov, nech sa dnes pozná, že si ty Boh Izraelovi, a ja že som tvoj služobník a že všetko toto učinil som tvojím slovom. Vyslyš ma, Hospodine, vyslyš ma, aby […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

Čas zúfalstva

Volám na Hospodina a kričím. Volám na Hospodina a pokorne sa modlím. Vylievam pred ním svoju žiaľbu; oznamujem pred ním svoje súženie. Keď nyje môj duch vo mne, ty znáš môj chodník; na ceste, ktorou idem, mi ukryli osídlo. Pozri napravo a vidz! Nemám nikoho, kto by ma poznal. Zahynulo mne útočište; nieto nikoho, kto […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

62. Chlieb Boží

Vtedy mu povedali: Čo máme robiť, aby sme konali skutky Božie? Ježiš odpovedal a riekol im: To je ten skutok Boží, aby ste verili v toho, ktorého on poslal. Vtedy mu povedali: Jaké ty tedy činíš znamenie, aby sme videli a uverili ti? Čo robíš? Naši otcovia jedli mannu na púšti, jako je napísané: Dal […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

#335 Boh zasľúbil Život jedine skrze Ježiša Krista

Príslovia 20:1 » Víno je posmievač, opojný nápoj nepokojný, a preto nikto, kto blúdi v ňom, nebude múdry. Pred niekoľkými týždňami som bol vo veľkom, známom hoteli v Kanade, kde ma ubytovali; išiel som po mojej bohoslužbe do svojej izby. A boli tam mladé dámy, pravdepodobne už dospelé, asi vo veku osemnásť, devätnásť, možno do veku […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

61. Náš Život

A tak jestli ste vstali z mŕtvych s Kristom, hľadajte veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus po pravici Boha; na to myslite, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Lebo ste zomreli, a váš život je skrytý s Kristom v Bohu, a keď sa zjaví Kristus, náš život, vtedy sa aj […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

#334 Účastníci Jeho Božskej prirodzenosti

2. Petra 1:3-4 » jako máme všetko jeho božskej moci, darovanej k životu a k pobožnosti, pravou známosťou toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a hrdinskou cnosťou, čím sú nám darované preveľké a predrahé zasľúbenia, aby ste sa tým stali účastnými božskej prírody uniknúc porušeniu, ktoré je na svete v zlej žiadosti. Pozrite. Ten svet, my […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

60. Ten, ktorý nenávidí učenia nikolaitov

Tak máš aj ty takých, ktorí držia učenie nikolaitov, čoho nenávidím. (Zjavenie 2:15) [Podľa anglickej Biblie KJV  –  pozn.] Poviem vám. Verím, že naše bezpečie dnes večer nie je v stavaní proti-bombových krytov, alebo niečo také. Verím, že naša ochrana je učinená z peria. Odpočinieme pod Jeho krídlami. Ó, áno. Ako sa dostaneš do proti-bombového […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

#333 Ty si ten jeden

Micheáš 5:2 » A ty, Bet-lehem-, Efrata, primalý byť medzi tisícami Júdovými, z teba mi vyjde ten, ktorý má byť Panovníkom v Izraelovi, a jeho východiská sú od pradávna, odo dní veku. Rozprávali sme sa o prezidentovi, ktorý bol práve zavraždený a naše srdcia boli nad tým zarmútené. A ja som povedal, „No, bol to významný […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

59. Kristus, ktorý klope na dvere

Hľa, stojím pri dveriach a klepem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. (Zjavenie 3:20) Povedal by som dnes, že ak by dnes prezident Dwight Eisenhower prišiel sem dole do Jeffersonville a zaklopal na dvere akéhokoľvek dobrého demokrata, cítili by ste […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

#332 Spôsob, ako mať obecenstvo

1. Petra 4:8 » Teda buďte rozumní a triezvi k modlitbám. Ale predo všetkým majte vrelú lásku navzájom naproti sebe, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Jedného dňa som kosil trávu na mojom dvorčeku. Musel som pokosiť zadnú časť dvorčeka, a tá časť pred domom už znova narástla, než som stačil pokosiť tú zadnú časť, a to kvôli […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

58. Kráľ

Vtedy zase vošiel Pilát do prätória a zavolal Ježiša a povedal mu: Či si ty ten kráľ Židov? Ježiš mu odpovedal: Hovoríš to ty sám od seba, a či ti iní povedali o mne? Pilát povedal: Či som ja azda Žid? Tvoj vlastný národ a najvyšší kňazi mi ťa vydali. Čo si učinil? Ježiš odpovedal: […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

#331 Hľadaj vždy Božiu tvár

1. Kráľov 13:8-19 » Ale muž Boží povedal kráľovi: Ani keby si mi dal polovicu svojho domu, nevošiel by som s tebou ani by som nejedol chleba ani by som nepil vody na tomto mieste. Lebo tak mi prikázal slovom Hospodinovým povediac: Nebudeš jesť chleba ani nebudeš piť vody ani sa nevrátiš cestou, ktorou si ta […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

57. Boh, ktorý dáva vzrast

Ktože je tedy Pavel a kto Apollo krome toho, že sú služobníkmi, skrze ktorých ste uverili? A to každý, jako mu dal Pán: ja som sadil, Apollo polieval, ale Boh dal vzrast, takže nie je ničím ani ten, kto sadí, ani kto polieva, ale Boh, ktorý dáva vzrast. (1. Korinťanom 3:5-7) Premýšľame o Ježišovi Kristovi, […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

#330 Zmierenie

1. Petra 2:9 » Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud, určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla, Ľudia prichádzajú a hovoria, „Tí ľudia sú blázni.“ Pravdaže sú: múdrosť Božia je bláznovstvom u ľudí a múdrosť ľudská je bláznovstvom u Boha. Oni sú […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

– – – – – – –

» Obsah všetkých článkov Rodinný oltár II
» Najnovšie články

Telo, duch a duša

1 Tesaloničanom 5:23 » A on sám, Bôh pokoja, nech vás ráči celých posvätiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša i telo bezúhonne, keď prijde náš Pán Ježiš Kristus. W.Branham, úryvok z kázne Skutky sú vyjadrenou vierou: Pamätajte, vy ste v okruhu troch, ale ste jednou osobou. Ako Otec, Syn […]

Posted in Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy, Základné | Leave a comment

Pečať Ducha Svätého

Efežanom 1:13,14 » v ktorom aj vy počujúc slovo pravdy, evanjelium svojho spasenia, v ktorom aj, uveriac, zapečatení ste Svätým Duchom zasľúbenia, ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie Božieho nadobudnutého vlastníctva, na chválu jeho slávy. —W.Branham, úryvok z kázne Medzera medzi vekmi a pečaťami: Duch Svätý tu, on sám je pečaťou. Duch Svätý je […]

Posted in Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy | Leave a comment

Nevesta a Cirkev

Židom 4:2 »   Lebo aj nám sa zvestovalo evanjelium ako aj tamtým. Ale tamtým neosožilo slovo zvesti, pretože sa nesmiešalo s vierou tých, ktorí počuli. —W.Branham, úryvok z knihy Výklad siedmich cirkevných vekov: Z našich úvah sme sa už naučili, že mnoho zo Zjavenia je úplne neporozumené, pretože sme predtým nevedeli, že ‘cirkev’, o […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy | Leave a comment

Zjavenie Boha – úvod

Ján 1:31 » A ja som ho neznal, ale aby bol zjavený Izraelovi, preto som ja prišiel krstiac vodou. 1 Timoteovi 3:16 » A vyznane veľké je tajomstvo pobožnosti: Bôh zjavený v tele, ospravedlnený v Duchu, zjavený anjelom, kázaný pohanom, uverené mu na svete, hore vzatý v sláve. Boh sa skrýva pred neveriacim a zjavuje […]

Posted in Najnovšie články, Zjavenie Boha | Leave a comment

Séria: Zjavenie sedem Pečatí – úvod

Zjavenie 5:2 » A videl som silného anjela, ktorý hlásal velikým hlasom: Kto je hoden otvoriť knihu a zrušiť jej pečate? Zjavenie 6:1 » A videl som, keď otvoril Baránok jednu zo siedmich pečatí, a počul som jednu zo štyroch živých bytostí, ktorá hovorila jako hlasom hromu: Poď a vidz! Čím je 7 pečatí v […]

Posted in Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Prinavrátené pravdy, Séria: Zjavenie sedem Pečatí | 1 Comment

– – – – – – –

» Články z knižnice (náhodné)

Ako orlica povzbudzuje svoje hniezdo

Z knižky William Branham, “Ako orlica povzbudzuje svoje hniezdo”, 59-0000

Posted in 1947-1959, Video, Základné, Základné | Leave a comment

Prichádzajúce súdy

Úryvky z kázní hovoreného Slova – William Branham A teraz na záver chcem povedať dôvod, prečo som toto všetko hovoril a zakončím. Jednej noci, okolo tretej hodiny ráno, som sa zobudil. A teraz, pýtam sa každého z vás, aby mi odpovedal: Povedal som vám niekedy niečo v Mene Pánovom čo by nebola pravda? Vždy to […]

Posted in Výzva | Leave a comment

Výzva

Prišiel čas skutočného varovania, kedy by mal každý človek preskúmať svoj život a dať svoje srdce do poriadku s Bohom skôr, ako bude príliš neskoro. Čas hrania sa na cirkev skončil. Ukrývanie sa v tmavej pivnici a zatváranie si očí s tvrdením, že neexistuje svetlo, zatiaľčo vonku svieti krásne slnko, ukazuje nerozum mnohých chytrých ľudí. […]

Posted in Výzva | 1 Comment

Semeno mikulášenstva – nikolaitizmu

(W. M. Branham, úryvok z knihy “Výklad siedmich cirkevných vekov” … 3.Kapitola – Efezský cirkevný vek)   Zjavenie 2:6: “Ale to máš, že nenávidíš skutkov mikulášencov, ktorých to skutkov i ja nenávidím.” No, sú dva názory na to, kto boli mikulášenci. Jedni hovoria, že to bola skupina odpadlíkov, ktorých zakladateľom bol Mikuláš z Antiochie, prozelyta, ktorý […]

Posted in Prinavrátené pravdy, Taktika zvodcu | Leave a comment

Čo je viera

Autor: M.R.Ungren PDF Úryvok:  V kampaniach brata Branhama bol jeden refrén, ktorý bol vždy spievaný tesne predtým, ako prišiel brat Branham za kazateľňu. Bolo to, „Len ver, len ver, všetko je možné, ak len veríš.“ Brat Branham povedal, že ten Anjel mal tento refrén rád. Toto bolo založené na tom, čo povedal Ježiš v Markovi 9:23. […]

Posted in Rôzni autori, Základné | Leave a comment

Telo, duch a duša

1 Tesaloničanom 5:23 » A on sám, Bôh pokoja, nech vás ráči celých posvätiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša i telo bezúhonne, keď prijde náš Pán Ježiš Kristus. W.Branham, úryvok z kázne Skutky sú vyjadrenou vierou: Pamätajte, vy ste v okruhu troch, ale ste jednou osobou. Ako Otec, Syn […]

Posted in Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy, Základné | Leave a comment

Posolstvo vzkriesenia

Ján 11:25 » Ježiš jej povedal: Ja som vzkriesenie i život; ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. 1.Kor.15:14,20,21,22 » No, ak Kristus nevstal z mŕtvych, tak je márna i naša kázeň, a márna je i vaša viera. No, ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina tých, ktorí zosnuli. Lebo pretože skrze človeka smrť, skrze človeka i zmŕtvychvstanie […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Prinavrátené pravdy | Leave a comment

Posol do Laodicejského veku

(W. M. Branham, úryvok z knihy “Výklad siedmich cirkevných vekov” … “9.Kapitola – Laodicejský cirkevný vek, Posol”) Veľmi pochybujem, či niektorý vek skutočne poznal posla, ktorého im Boh poslal, okrem prvého veku, kedy bol poslom Pavol. A dokonca ani v tom veku ho mnohí neuznali za toho, kým bol. Vek, v ktorom žijeme, bude veľmi krátky. […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Prinavrátené pravdy | Leave a comment

Videnie pekla

(W. Branham, úryvok z kázne “Duše, ktoré sú teraz v žalári” 63-1110M) No, účel tohoto posolstva dnes ráno je oznámiť cirkvi o všetkom, čo mi On oznámi pre cirkev, pokiaľ viem, až kým … ako idem ďalej. A toto ma zarazilo, tak som to chcel oznámiť cirkvi. No, toto je len pre toto zhromaždenia, aby […]

Posted in Proroctvá a videnia | Leave a comment

Prebudenie v našom čase

A tak čiňte pokánie a obráťte sa aby sa vystrely vaše hriechy, aby prišly časy občerstvenia od tvári Pánovej, a aby poslal predurčeného vám Krista Ježiša, ktorého však musí prijať nebo až do časov napravenia všetkého, o čom hovoril Bôh skrze ústa všetkých svojich svätých prorokov od veku. (Skutky 3:21) ale vo dňoch hlasu siedmeho anjela, keď […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Prinavrátené pravdy | Leave a comment

Sedem hlavných udalostí

…ktoré mi prišli jedného nedeľného rána v júni 1933. Pán Ježiš ku mne hovoril a povedal, že príchod Pánov sa blíži, avšak skôr ako príde, stane sa sedem hlavných udalostí. Všetky som si ich zapísal a v to ráno som vydal zjavenie od Pána. Úryvok z knihy “Výklad sedem cirkvevných vekov”, W. M. Branham PRVÉ […]

Posted in Proroctvá a videnia | 1 Comment

Kto je Ježiš Kristus?

1 Timoteovi 3:16 » A vyznane veľké je tajomstvo pobožnosti: Boh zjavený v tele, ospravedlnený v Duchu, zjavený anjelom, kázaný pohanom, uverené mu na svete, hore vzatý v sláve. Izaiáš 43:10 » Vy ste mojimi svedkami, hovorí Hospodin, i môj služobník, ktorého som si vyvolil, aby ste poznali a uverili mi a porozumeli, že som […]

Posted in Božstvo, Duchovné stavebné kamene, Základné | 2 komentáre

Proroctvo o New Albany

A potom sa pamätám, jedného dňa na jar, bolo to hneď za domom, za tou chatou. A vtedy … Medzi mnou a mojim ďalším bratom bol rozdiel jedenásť mesiacov a on ešte stále chodil štvornožky. Ja som mal v ruke veľký kameň a chcel som mu ukázať ako ďaleko do blata dokážem zahodiť ten kameň. […]

Posted in Proroctvá a videnia | 1 Comment

Pravdivé uctievanie

Ale ide hodina a je teraz, keď praví modlitebníci budú sa modliť Otcovi v duchu a v pravde, lebo aj Otec hľadá takých modlitebníkov, ktorí by sa mu tak modlili. (Ján 4:23) “Tvoje Slovo je Pravda.” A každý človek, ktorý bude čítať Bibliu a bude veriť každému Slovu, ktoré Biblia hovorí a bude nasledovať jej […]

Posted in Poriadok cirkvi, Prinavrátené pravdy, Uctievanie | Leave a comment