Posolstvo Pána Ježiša Krista a prinavrátenie Stromu Nevesty v tomto čase konca

Aký je čas? Je <b>neskoršie</b> ako si myslíme...

Aký je čas? Je neskoršie ako si myslíme...

Či poznáš svoj deň a jeho posolstvo? Kde sa nachádzame na hodinách času?

Príchod <strong>proroka</strong> posledného veku...

Príchod proroka posledného veku...

Boží hlas v týchto posledných dňoch. Nadprirodzený život Bohom poslaného muža.

Si <b>účastný</b> toho, čo Boh poslal?

Si účastný toho, čo Boh poslal?

Nebolo takého dňa v akom práve žijeme. Toto je čas obnovenia a prinavrátenia všetkých vecí. Podľa zasľúbenia Božieho Slova nám boli prinavrátené pravdy stratené počas vekov. denominácií. Sme Boží slobodní ľudia. "Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky." (Žid.13:8)

Jeho Slovo je <b>Život</b>. Pravda vyslobodzuje...

Jeho Slovo je Život. Pravda vyslobodzuje...

Zjavené pravdy ukryté počas vekov. Nie teológia, ale Slovo oživené Duchom. "Kto nemá Syna (Slovo), nemá života. Kto má Syna (On je Slovo), má život večný."

Duch Boží nás vopred <b>varoval</b>...

Duch Boží nás vopred varoval...

Proroctvá, ktoré sa vypĺňajú v našich dňoch, o ktorých možno nevieš. Čo sa ešte vyplní?

Boh nás vyzýva… <b>Každého jedného.</b>

Boh nás vyzýva… Každého jedného.

Čo je tvojou reakciou na Božie volanie? Slovo pravdy je tu pre teba, aby ti dalo skutočnú slobodu.


» Ježiš povedal: Keď vy zostanete v Mojom Slove, vpravde ste Mojimi učeníkmi a poznáte pravdu, a PRAVDA vás vyslobodí. (Ján 8:31,32) » Ale vo dňoch hlasu siedmeho anjela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom.. (Zjavenie 10:7)


Odhalenie, čo sa dialo, deje a čo sa bude...

Odhalenie, čo sa dialo, deje a čo sa bude...

Zjavenie 1:20 » Tajomstvo siedmich hviezd, ktoré si videl na mojej pravici, a sedem zlatých svietnikov je toto: Sedem hviezd sú anjeli siedmich zborov, a sedem svietnikov, ktoré si videl, je sedem zborov...

Slovo Božie prišlo k prorokovi...

Slovo Božie prišlo k prorokovi...

Ide v ňom o Slovo a Nevestu. Vzťah medzi Ženíchom a Jeho Nevestou. Pozícia Kristovej Cirkvi v tomto čase konca...

Dlhoočakávané vychvátenie cirkvi...

Dlhoočakávané vychvátenie cirkvi...

1 Korinťanom 15:51 » Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení, razom, v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby.

Poznáš Autora Stvorenstva?

Poznáš Autora Stvorenstva?

Kto je Boh? Kto je Ježiš Kristus? Sú traja bohovia, či jeden? Existuje náuka trojica v Biblii?

Prvá náuka, ktorú kázal Ježiš...

Prvá náuka, ktorú kázal Ježiš...

Čo je skutočné znovuzrodenie? Ježiš povedal, že bez neho človek nemôže vidieť kráľovstvo Božie. I dnes je to Bohom pripravená cesta.

Či ho môže človek obísť a obstáť?

Či ho môže človek obísť a obstáť?

Toto priame Božie prikázanie je i dnes často obchádzané a podceňované. Či Boh mení svoju myseľ ohľadne svojho Slova? Aký je pravý vodný krst podľa Biblie?

Najväčší dar pre človeka...

Najväčší dar pre človeka...

Boží Duch prebývajúci v človeku a činiaci tie isté veci, ktoré činil Ježiš, to je zasľúbenie Otcovo. "Čakajte… až budete odisti do moci z výsosti"

Boží hlas v týchto posledných dňoch...

Boží hlas v týchto posledných dňoch...

Zpočúvaj sa do hlasu, ktorý podľa zasľúbenia Boha zaznel v našom veku, tak ako ap.Pavol v prvom veku a ďalší Boží muži v iných vekoch.

Kázne v brožúrach, knihách

Kázne v brožúrach, knihách

Objednaj si ZDARMA tlačené materiály kázaného Slova. Vyše 170 titulov v slovenčine. Ponúkame tiež audio kázne na nosičoch CD a DVD.


» Inšpirácie z Božieho Slova  »  Rod. oltár I.  »  Rod. oltár II. »  Rod. oltár III.

108. Mesiáš

Nasledujúceho dňa zase stál Ján i z jeho učeníkov dvaja a pozrúc na Ježiša, ktorý išiel pomimo, riekol: Hľa, Baránok Boží! A počuli ho to hovoriť tí dvaja učeníci a išli za Ježišom. A Ježiš obrátiac sa a vidiac ich, že idú za ním, povedal im: Čo hľadáte? A oni mu povedali: Rabbi (čo znamená […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

107. Melchisedech

Lebo ten istý Melchisedech, kráľ Sálema, kňaz najvyššieho Boha, ktorý vyšiel vústrety Abrahámovi, ktorý sa navracoval od porážky kráľov a požehnal ho, ktorému aj desiatok udelil Abrahám zo všetkého, ktorý sa volá, keď sa preloží jeho meno, najprv kráľ spravedlivosti a potom i kráľ Sálema, čo je v preklade: kráľ Pokoja, bez otca, bez matere, […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

106. Manžel

Lebo horlím za vás horlivosťou Božou, lebo som si vás zasnúbil jednému mužovi, aby som vás predstavil a oddal ako čistú pannu Kristovi. Ale sa bojím, aby snáď tak, ako čo had zviedol Evu svojou chytrosťou, neporušili sa tiež nejako vaše mysle a neodvrátili od prostoty a čistoty oproti Kristovi. (2. Korinťanom 11:2-3) Všetci sa […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

105. Majiteľ nebies i zeme

A Melchisedech, kráľ Sálema, vyniesol chlieb a víno a to bol kňaz silného Boha najvyššieho. A požehnal ho a riekol: Požehnaný Abram silnému Bohu najvyššiemu, majiteľovi nebies a zeme! A požehnaný silný Boh najvyšší, ktorý vydal tvojich protivníkov do tvojej ruky! A Abram mu dal desiatok zo všetkého. (Genezis 14:18-20) Rozmýšľali ste niekedy nad tým, […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

104. Lev z pokolenia Júdovho

A videl som na pravici sediaceho na tróne knihu, popísanú zvnútra i zozadu, zapečatenú siedmimi pečaťami. A videl som silného anjela, ktorý hlásal velikým hlasom: Kto je hoden otvoriť knihu a zrušiť jej pečate? A nikto nemohol na nebi ani na zemi ani pod zemou otvoriť knihu ani nazrieť do nej. A ja som veľmi […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

103. Lekár

A idúc pomimo videl Léviho, syna Alfeovho, sedieť na cle a povedal mu: Poď za mnou! A on vstal a išiel za ním. A stalo sa, keď sedel Ježiš v jeho dome za stolom, že aj mnohí publikáni a hriešnici stolovali s Ježišom i s jeho učeníkmi, lebo ich bolo mnoho, a išli za ním. […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

101. Kristus, Syn živého Boha

Vtedy mnohí z jeho učeníkov počujúc to povedali: To je tvrdá reč; kto ju môže počúvať?! Ale Ježiš vediac sám v sebe, že jeho učeníci repcú preto, povedal im: To vás pohoršuje? A čo, keby ste videli Syna človeka vystupovať hore, kde bol prv? Duch je, ktorý oživuje; telo nič neosoží. Slová, ktoré vám ja […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

100. Kráľ svätých

A videl som iný div na nebi, veľký a prepodivný: sedem anjelov, majúcich sedem posledných rán, pretože nimi sa dokoná hnev Boží. A videl som čosi jako sklené more, smiešané s ohňom, a tých, ktorí zvíťazili nad šelmou a nad jej obrazom a nad jej znamením, nad číslom jej mena, že stáli na sklenom mori […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

99. Kráľ Spravodlivosti

Lebo ten istý Melchisedech, kráľ Sálema, kňaz najvyššieho Boha, ktorý vyšiel vústrety Abrahámovi, ktorý sa navracoval od porážky kráľov a požehnal ho, ktorému aj desiatok udelil Abrahám zo všetkého, ktorý sa volá, keď sa preloží jeho meno, najprv kráľ spravedlivosti a potom i kráľ Sálema, čo je v preklade: kráľ Pokoja, bez otca, bez matere, […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

98. Kráľ kráľov

Prikazujem ti pred Bohom, ktorý oživuje všetko, a pred Kristom Ježišom, ktorý osvedčil dobré vyznanie pred Pontským Pilátom, aby si zachoval seba čo do toho prikázania nepoškvrneného a bezúhonného až do zjavenia sa nášho Pána Ježiša Krista, ktoré ukáže vo vlastných časoch ten blahoslavený a jediný Mocnár, Kráľ kraľujúcich a Pán panujúcich, ktorý má sám […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

97. Knieža Života

A keď sa uzdravený, ten predtým chromý, držal Petra a Jána, sbehol sa k nim všetok ľud do dvorany, zvanej Šalamúnovej, celí predesení. A keď to videl Peter, odpovedal ľudu: Mužovia Izraeliti, čo sa tomu divíte? Alebo na nás prečo tak hľadíte, jako čo by sme to vlastnou mocou alebo zbožnosťou boli robili, aby chodil? […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

96. Knieža Pokoja

Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, a kniežatstvo bude na jeho pleci, a nazovú jeho meno: Predivný, Radca, Silný Boh, Udatný Hrdina, Otec Večnosti, Knieža Pokoja. (Izaiáš 9:6) Boh zasľúbil, že svet zničí vodou, a On to potvrdil skrze Mojžiša… či vlastne skrze Noeho. Zasľúbil, že pošle vysloboditeľa a vyvedie Izraela von […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

95. Knieža kráľov zeme

Ján siedmim sborom, ktoré sú v Ázii: milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý prijde, a od siedmich duchov, ktorí sú pred jeho trónom, a od Ježiša Krista, ktorý je verný svedok, prvorodený z mŕtvych a Knieža kráľov zeme. Tomu, ktorý nás zamiloval a umyl nás od našich hriechov svojou […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

94. Kameň potknutia

Preto je aj napísané v Písme: Hľa, kladiem na Sione uholný kameň vyvolený, drahocenný, a ten, kto verí naň, nebude zahanbený. Tedy vám veriacim česť, ale neposlušným kameň, ktorý zavrhli stavitelia, práve ten sa stal uholnou hlavou a kameňom úrazu a skalou pohoršenia, im, ktorí sa urážajú na slove súc neposlušní, na čo sú aj […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

93. Ježiš zvaný Kristus

A Ježiš stál pred vladárom, a vladár sa ho opýtal a riekol: Či si ty ten kráľ Židov? A Ježiš mu povedal: Ty dobre hovoríš. A kým žalovali na neho najvyšší kňazi a starší, nič neodpovedal. Vtedy mu riekol Pilát: Či nečuješ, aké mnohé veci svedčia proti tebe? Ale mu neodpovedal ani na jediné slovo, […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

92. Ježiš z Nazareta

Slovo, ktoré poslal Boh synom Izraelovým zvestujúc pokoj skrze Ježiša Krista – a on je Pánom všetkého -, vy viete o tom, čo sa dialo po celom Judsku počnúc od Galilee po krste, ktorý hlásal Ján, o Ježišovi z Nazareta, jako ho pomazal Boh Svätým Duchom a mocou, ktorý prešiel zem dobre činiac a uzdravujúc […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

#366 Veľkolepá udalosť, ktorá je na dosah ruky

Zjavenie 22:20 » Hovorí ten, ktorý svedčí toto: Áno, prijdem skoro! Ameň. Áno, prijdi, Pane Ježišu! Keby som chcel vedieť, koľko je hodín, pozrel by som sa na hodinky. Keby som chcel vedieť, ktorý je deň týždňa alebo mesiac v roku, v ktorom žijeme, pozrel by som sa do kalendára. Ale ak by som chcel poznať […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

91. Jeden Pán

Počuj, Izraelu, Hospodin, náš Boh, je jeden Hospodin. (Deuteronómium 6:4) Ak ktokoľvek zle vykladá v Biblii Ježiša Krista, že On nie je Sám Boh, robí Ho druhou osobou alebo jedného z troch bohov, toto naruší každé Slovo v celej Biblii. To poruší prvé prikázanie, „Nebudeš mať iného boha okrem Mňa.“ No dobre. To urobí z celej […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

#365 Premenenie

Zjavenie 21:1 » A videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem boli pominuli, a mora už nebolo. Čo to znamená? Zem bude uvoľnená z pút Satana. Bude oslobodená. Bude oslobodená od politiky, bude oslobodená od denominačných náboženských systémov, aby bola použitá pre Kráľovstvo Božie, ktoré bude zriadené tu na zemi. […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

90. Hlava Cirkvi

Ženy, podriaďujte sa vlastným mužom ako Pánovi; lebo muž je hlavou ženy, jako aj Kristus je hlavou cirkvi, a on je Spasiteľom tela. Ale jako sa cirkev podriaďuje Kristovi, tak aj ženy vlastným mužom vo všetkom. Vy, mužovia, milujte svoje ženy, jako aj Kristus miloval cirkev a vydal sám seba za ňu, aby ju posvätil […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

– – – – – – –

» Obsah všetkých článkov Rodinný oltár II
» Najnovšie články

Telo, duch a duša

1 Tesaloničanom 5:23 » A on sám, Bôh pokoja, nech vás ráči celých posvätiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša i telo bezúhonne, keď prijde náš Pán Ježiš Kristus. W.Branham, úryvok z kázne Skutky sú vyjadrenou vierou: Pamätajte, vy ste v okruhu troch, ale ste jednou osobou. Ako Otec, Syn […]

Posted in Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy, Základné | Leave a comment

Pečať Ducha Svätého

Efežanom 1:13,14 » v ktorom aj vy počujúc slovo pravdy, evanjelium svojho spasenia, v ktorom aj, uveriac, zapečatení ste Svätým Duchom zasľúbenia, ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie Božieho nadobudnutého vlastníctva, na chválu jeho slávy. —W.Branham, úryvok z kázne Medzera medzi vekmi a pečaťami: Duch Svätý tu, on sám je pečaťou. Duch Svätý je […]

Posted in Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy | Leave a comment

Nevesta a Cirkev

Židom 4:2 »   Lebo aj nám sa zvestovalo evanjelium ako aj tamtým. Ale tamtým neosožilo slovo zvesti, pretože sa nesmiešalo s vierou tých, ktorí počuli. —W.Branham, úryvok z knihy Výklad siedmich cirkevných vekov: Z našich úvah sme sa už naučili, že mnoho zo Zjavenia je úplne neporozumené, pretože sme predtým nevedeli, že ‘cirkev’, o […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy | Leave a comment

Zjavenie Boha – úvod

Ján 1:31 » A ja som ho neznal, ale aby bol zjavený Izraelovi, preto som ja prišiel krstiac vodou. 1 Timoteovi 3:16 » A vyznane veľké je tajomstvo pobožnosti: Bôh zjavený v tele, ospravedlnený v Duchu, zjavený anjelom, kázaný pohanom, uverené mu na svete, hore vzatý v sláve. Boh sa skrýva pred neveriacim a zjavuje […]

Posted in Najnovšie články, Zjavenie Boha | Leave a comment

Séria: Zjavenie sedem Pečatí – úvod

Zjavenie 5:2 » A videl som silného anjela, ktorý hlásal velikým hlasom: Kto je hoden otvoriť knihu a zrušiť jej pečate? Zjavenie 6:1 » A videl som, keď otvoril Baránok jednu zo siedmich pečatí, a počul som jednu zo štyroch živých bytostí, ktorá hovorila jako hlasom hromu: Poď a vidz! Čím je 7 pečatí v […]

Posted in Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Prinavrátené pravdy, Séria: Zjavenie sedem Pečatí | 1 Comment

– – – – – – –

» Články z knižnice (náhodné)

Evanjelizácia času konca

Úryvok z kázaného slova – William Branham, „Evanjelizácia času konca“, 62-0603

Posted in 1962, Deň a jeho posolstvo, Poznaj svoj deň a jeho posolstvo, Video | 1 Comment

Hlbina volá po hlbine

Kázeň „Hlbina volá po hlbine“, William Branham, 54-0624Záznam zo zhromaždenia vo Washington D.C., 24.6.1954

Posted in Video, Základné | Leave a comment

Posledná výstraha Ducha

William Branham, úryvok z knihy „Výklad Siedmich Cirkevných Vekov“ Zjavenie 3:22: “Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí zborom!” Toto je POSLEDNÁ výstraha. Žiadna iná už nebude. Trónna sála je zriadená. Dvanásť základov je položených. Ulice zo zlata sú vydláždené. Brány z obrovských perál sú vztýčené a zavesené. Ako pyramída, stojí tak jasne a […]

Posted in Výzva | 1 Comment

Zničenie Los Angeles

„Ty mesto, ktoré hovoríš o sebe, že si mestom anjelov, ktoré sa vyvyšuješ do Neba a rozširuješ všetky tie špinavé, nečisté veci v móde i vo všetkom, takže prichádzajú dokonca z cudzích krajín a zbierajú našu špinavosť a rozširujú to ďalej, s tvojimi peknými kostolmi a vežičkami, i so všetkým tým ako sa zachovávaš – […]

Posted in Proroctvá a videnia | 1 Comment

Posolstvo vzkriesenia

Ján 11:25 » Ježiš jej povedal: Ja som vzkriesenie i život; ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. 1.Kor.15:14,20,21,22 » No, ak Kristus nevstal z mŕtvych, tak je márna i naša kázeň, a márna je i vaša viera. No, ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina tých, ktorí zosnuli. Lebo pretože skrze človeka smrť, skrze človeka i zmŕtvychvstanie […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Prinavrátené pravdy | Leave a comment

Posolstvo, ktoré spôsobí druhý Príchod Kristov

Nemohol som porozumieť hovoreniu v jazykoch a tak ďalej. Verím v krst Duchom Svätým, veril som, že ľudia môžu hovoriť v jazykoch. A jeden večer, keď som išiel do … do katedrály v San Antonio, v Texase. Išiel som tam, sedel tam nejaký človek a začal hovoriť v jazykoch, ako keď strieľa z guľometu alebo […]

Posted in Proroctvá a videnia | 1 Comment

Posledný dych… a potom?

W. Branham, z kázne „List Židom 5. a 6. kapitola 1.časť“, 57-0908M Poviem vám také malé prežitie, ktoré som mal. Bol som hore v Tolledo, v Ohio. Bol som tam na evanjelizácii a mal som tam zhromaždenie. A bolo tam veľa ľudí a tie hotely boli plné, tak ma zobrali pomimo mesta a bol som tam […]

Posted in Výzva | Leave a comment

Most nad riekou Ohio

A asi mesiac potom som sa hral s mojimi malými bratmi vpredu vo dvore guličky. A zrazu prišiel na mňa divný pocit. Prestal som hrať a sadol som si vedľa pod strom. Bývali sme rovno hore na brehu rieky Ohio. Pozeral som sa smerom ku Jeffersonville a videl som ako povstáva most a preklenuje rieku. […]

Posted in Proroctvá a videnia | 1 Comment

Posol do Laodicejského veku

(W. M. Branham, úryvok z knihy „Výklad siedmich cirkevných vekov“ … „9.Kapitola – Laodicejský cirkevný vek, Posol“) Veľmi pochybujem, či niektorý vek skutočne poznal posla, ktorého im Boh poslal, okrem prvého veku, kedy bol poslom Pavol. A dokonca ani v tom veku ho mnohí neuznali za toho, kým bol. Vek, v ktorom žijeme, bude veľmi krátky. […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Prinavrátené pravdy | Leave a comment

Evanjelizácia času konca

Úryvok z kázaného slova Williama Branhama: Evanjelizácia času konca, 62-0603 Video Posolstvo evanjelistu času konca je z Malachiáša 4. To je prinavrátenie. To posolstvo a ten posol, obaja budú musieť byť prinavrátením viery. Júda povedal, v knihe Júdu, asi len 30 rokov po ukrižovaní, povedal, „Bratia, snažiac sa, jako len môžem, písať vám o našom spoločnom spasení […]

Posted in Výzva | Leave a comment

Posledné zavolanie

Bezpochyby žijeme na konci svetových dejín, kedy sa všade okolo nás dejú mimoriadne veci. Človek by hádam musel byť úplne slepý a hluchý aby nevidel, alebo prinajmenšom netušil, že niečo nie je na svete v poriadku a niečo sa ide stať… Áno, tento vek je podobný tým križovatkám času, ktoré sa už v histórii ľudstva […]

Posted in Výzva | 1 Comment

Prehliadka Nevesty

(W. Branham, úryvok z kázne „Majstrovské Dielo“, 64-0705) Mám sedem minút, aby som vám povedal niečo, čo sa stalo predvčerom, aby sme skončili na čas. Tretieho júla som sedel tu v tomto centre tu neďaleko, v obchodnom centre, rovno tu naproti. Bol som v Prasačej Aleji v Ríme, … vo Francúzsku a bol som v New […]

Posted in Proroctvá a videnia | 1 Comment

Omilostenie

Či veríš, že Boh má pre tvoj život plán? Ak áno, tak ešte dnes môžeš prijať svoje omilostenie. Úryvky z kázne „Omilostenie“ a z knihy „Výklad sedem cirkevných vekov“, W. M. Branham „Nech Pán pridá svoje požehnania k čítaniu Jeho Slova. A teraz, chcem hovoriť na tému „Omilostenie“. Biblia tu dnes večer hovorí, že On […]

Posted in Výzva | 3 komentáre

Vypĺňanie proroctiev

Niekoľko z mnohých proroctiev vypovedaných počas služby brata Branhama Sedem hlavných videní o čase konca (vypĺňa sa) Prehliadka Nevesty (vypĺňa sa) Berlínsky múr (vyplnené) Most nad riekou Ohio (vyplnené v 1929) Potopa okolo rieky Ohio Proroctvo o New Albany (vyplnené v 1912) Proroctvo o Oblaku (vyplnené v 1963) Svetová rada Cirkví a Katolícka Únia (vypĺňa […]

Posted in Proroctvá a videnia | Leave a comment