Ale vo dňoch hlasu siedmeho Anjela, keď bude trúbiť

Hľa,
Ja vám pošlem proroka Eliáša
prv než príde deň Pánov
veľký a strašný.
Mal.4:5

dokoná sa tajomstvo Božie,

ako to zvestoval Svojim sluhom prorokom... Zj.10:7

Žid.13:8

Ježiš Kristus ten istý

včera, dnes

i na veky.

Zjavenie 19:7

A Jeho Manželka sa prihotovila...

Posolstvo Pána Ježiša Krista a prinavrátenie Stromu Nevesty v tomto čase konca

Aký je čas? Je <b>neskoršie</b> ako si myslíme...

Aký je čas? Je neskoršie ako si myslíme...

Či poznáš svoj deň a jeho posolstvo? Kde sa nachádzame na hodinách času?

Príchod <strong>proroka</strong> posledného veku...

Príchod proroka posledného veku...

Boží hlas v týchto posledných dňoch. Nadprirodzený život Bohom poslaného muža.

Si <b>účastný</b> toho, čo Boh poslal?

Si účastný toho, čo Boh poslal?

Nebolo takého dňa v akom práve žijeme. Toto je čas obnovenia a prinavrátenia všetkých vecí. Podľa zasľúbenia Božieho Slova nám boli prinavrátené pravdy stratené počas vekov. denominácií. Sme Boží slobodní ľudia. "Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky." (Žid.13:8)

Jeho Slovo je <b>Život</b>. Pravda vyslobodzuje...

Jeho Slovo je Život. Pravda vyslobodzuje...

Zjavené pravdy ukryté počas vekov. Nie teológia, ale Slovo oživené Duchom. "Kto nemá Syna (Slovo), nemá života. Kto má Syna (On je Slovo), má život večný."

Duch Boží nás vopred <b>varoval</b>...

Duch Boží nás vopred varoval...

Proroctvá, ktoré sa vypĺňajú v našich dňoch, o ktorých možno nevieš. Čo sa ešte vyplní?

Boh nás vyzýva… <b>Každého jedného.</b>

Boh nás vyzýva… Každého jedného.

Čo je tvojou reakciou na Božie volanie? Slovo pravdy je tu pre teba, aby ti dalo skutočnú slobodu.


» Ježiš povedal: Keď vy zostanete v Mojom Slove, vpravde ste Mojimi učeníkmi a poznáte pravdu, a PRAVDA vás vyslobodí. (Ján 8:31,32) » Ale vo dňoch hlasu siedmeho anjela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom.. (Zjavenie 10:7)


Odhalenie, čo sa dialo, deje a čo sa bude...

Odhalenie, čo sa dialo, deje a čo sa bude...

Zjavenie 1:20 » Tajomstvo siedmich hviezd, ktoré si videl na mojej pravici, a sedem zlatých svietnikov je toto: Sedem hviezd sú anjeli siedmich zborov, a sedem svietnikov, ktoré si videl, je sedem zborov...

Slovo Božie prišlo k prorokovi...

Slovo Božie prišlo k prorokovi...

Ide v ňom o Slovo a Nevestu. Vzťah medzi Ženíchom a Jeho Nevestou. Pozícia Kristovej Cirkvi v tomto čase konca...

Dlhoočakávané vychvátenie cirkvi...

Dlhoočakávané vychvátenie cirkvi...

1 Korinťanom 15:51 » Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení, razom, v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby.

Poznáš Autora Stvorenstva?

Poznáš Autora Stvorenstva?

Kto je Boh? Kto je Ježiš Kristus? Sú traja bohovia, či jeden? Existuje náuka trojica v Biblii?

Prvá náuka, ktorú kázal Ježiš...

Prvá náuka, ktorú kázal Ježiš...

Čo je skutočné znovuzrodenie? Ježiš povedal, že bez neho človek nemôže vidieť kráľovstvo Božie. I dnes je to Bohom pripravená cesta.

Či ho môže človek obísť a obstáť?

Či ho môže človek obísť a obstáť?

Toto priame Božie prikázanie je i dnes často obchádzané a podceňované. Či Boh mení svoju myseľ ohľadne svojho Slova? Aký je pravý vodný krst podľa Biblie?

Najväčší dar pre človeka...

Najväčší dar pre človeka...

Boží Duch prebývajúci v človeku a činiaci tie isté veci, ktoré činil Ježiš, to je zasľúbenie Otcovo. "Čakajte… až budete odisti do moci z výsosti"

Boží hlas v týchto posledných dňoch...

Boží hlas v týchto posledných dňoch...

Zpočúvaj sa do hlasu, ktorý podľa zasľúbenia Boha zaznel v našom veku, tak ako ap.Pavol v prvom veku a ďalší Boží muži v iných vekoch.

Kázne v brožúrach, knihách

Kázne v brožúrach, knihách

Objednaj si ZDARMA tlačené materiály kázaného Slova. Vyše 170 titulov v slovenčine. Ponúkame tiež audio kázne na nosičoch CD a DVD.


» Inšpirácie z Božieho Slova  »  Rodinný oltár I.  »  Rodinný oltár II.

#242 Požehnaný, ktorý vykonáva všetky Jeho nariadenia

1. Korinťanom 11:23-27 » Lebo ja som prijal od Pána, čo som vám aj vydal, že Pán Ježiš v noci, v ktorej bol zradený, vzal chlieb a poďakujúc lámal a povedal: Vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme. To čiňte na moju pamiatku. Tak tiež i kalich, keď bolo po večeri, hovoriac: Tento […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

#241 Vlasy

1. Korinťanom 11:4-7, 13-16 » Každý muž, keď sa modlí alebo keď prorokuje a má niečo na hlave, hanobí svoju hlavu. A každá žena, keď sa modlí alebo keď prorokuje s nepokrytou hlavou, hanobí svoju hlavu, lebo je to jedno a to isté, jako keby sa bola oholila. Lebo jestli sa žena nepokrýva, nech sa […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

#240 Život pre druhých

1. Korinťanom 10:27-31 » A jestli vás volá niekto z neveriacich, a chcete ísť, jedzte všetko, čo sa vám predloží nič sa nevypytujúc pre svedomie. Ale keby vám niekto povedal: Toto je obetované modlám, nejedzte pre toho, kto to oznámil, a pre svedomie, lebo Pánova je zem i jej náplň. Ale hovorím: Nie pre vlastné, […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

#239 Vytváranie cesty

1. Korinťanom 10:13 » Iba ľudské pokušenie vás zachvátilo, nijaké iné. Ale Boh je verný, ktorý vás nedá pokúšať nad vašu možnosť, ale spôsobí s pokušením aj východ z neho, aby ste mohli zniesť. Nedávno večer som bol veľmi prekvapený. Istá mladá žena prišla v tej veľkej posluchárni za tritisíc dolárov hore na pódium a […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

Tajomné vytrhnutie

A tak prišiel Izrael do Egypta, a Jakob pohostínil v zemi Chámovej, kde veľmi plodným učinil Hospodin svoj ľud a učinil ho mocnejším nad jeho protivníkov. Prevrátil ich srdce, aby nenávideli jeho ľud, aby sa ľstivo chovali naproti jeho služobníkom. Poslal Mojžiša, svojho služobníka, Árona, ktorého si vyvolil. Predložil im slová jeho znamení a zázrakov […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

#238 Veľmi nábožní, ale bez zjavenia Slova

Ezechiel 28:14-17 » Ty si ten veľký cherub zastierajúci, a odkedy som ťa dal, bol si bohom na svätom vrchu; prechádzal si sa medzi ohnivými kameňmi. Bol si dokonalý vo svojich cestách odo dňa, v ktorý si bol stvorený, dokiaľ sa nenašla pri tebe neprávosť. Od množstva tvojho kupectva je tvoje vnútro plné ukrutnosti, a […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

#237 Božie peniaze

1. Korinťanom 9:9-14 » Lebo v zákone Mojžišovom je napísané: Nezaviažeš mlátiacemu volovi úst. Či sa Boh stará o voly? A či to dokonca hovorí pre nás? Lebo pre nás je napísané, že oráč je povinný orať v nádeji, a ten, kto mláti, má na svojej nádeji mať podiel v nádeji. Ak sme my vám […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

#236 Boh v akcii

Sudcov 6:12-13 » A ukázal sa mu anjel Hospodinov a riekol mu: Hospodin s tebou, udatný mužu! Na to mu povedal Gedeon: Ó, môj pane, ak je Hospodin s nami, prečo prišlo na nás všetko toto? A kde sú všetky jeho zázraky, o ktorých nám rozprávali naši otcovia, keď nám vraveli: Či nás vraj nevyviedol […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

Jediné skutočné Útočisko

Oslavujte Hospodina! Vzývajte jeho meno! Oznamujte jeho skutky medzi národami! Spievajte mu, spievajte mu žalmy! Rozmýšľajte o všetkých jeho divoch! Chváľte sa menom jeho svätosti. Nech sa raduje srdce tých, ktorí hľadajú Hospodina! Hľadajte Hospodina a jeho silu; hľadajte jeho tvár ustavične! Pamätajte na jeho divy, ktoré učinil, na jeho zázraky a na súdy jeho […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

#235 Musí to byť podľa Slova

Sudcov 5:1-2 » Toho dňa spievala Debora a Barák, syn Abinoamov, povediac: Za to, že sa vojvodcovia postavili na čelo Izraelovi, za to, že sa ľud dobrovoľne dostanovil do boja, dobrorečte Hospodinovi! No, my sme všetci oboznámení so sudcami Izraela. A čo oni vykonali Izraelitom; Filištíncom, Madiancom, Amorejom a všetkým tým ostatným, ktorí prišli ako […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

#234 Byť slaní

1. Korinťanom 7:12-13 » A ostatným hovorím ja, nie Pán: Ak má niektorý brat neveriacu ženu, a volí bývať s ním, nech jej neopúšťa. A zase žena, ktorá má neveriaceho muža, a on volí bývať s ňou, nech neopúšťa muža. Raz jedna obyčajná žena prijala Ducha Svätého. Bola to veľmi milá, nepatrná osôbka. No, mala ťažký […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

#233 Samgar

Sudcov 3:31 » A po ňom bol Samgar, syn Anátov, ktorý pobil z Filištínov šesťsto mužov ostňom na voly. A on tiež zachránil Izraela. Vidím tam stáť starého Samgara. Nie je o ňom v Biblii veľa napísané, ale čo bolo napísané, stačí. On tam stál vonku. Mal všetky svoje stodoly pripravené a všetko prebiehalo hladko. […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

#232 Nekvasený chlieb úprimnosti a pravdy

1. Korinťanom 5:7-8 » Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, tak ako ste nenakvasení. Lebo veď i náš veľkonočný Baránok je zabitý za nás, Kristus. A tak sväťme, nie v starom kvase ani v kvase zlosti a nešľachetnosti, ale v nekvasenom čistoty a pravdy. Ten hlas povedal, „Nuž, ty musíš byť viac úprimný […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

#231 Správcovia

1. Korinťanom 4:1-2 » Nech tak myslí o nás človek ako o služobníkoch Kristových a o správcoch tajomstiev Božích. Tu ostatne sa vyhľadáva u správcov, aby bol ktosi najdený verný. Žiadne telo sa nemôže chváliť pred Bohom. Pokiaľ by niekto mohol byť velebený, bol by to Ježiš. Ale On povedal, „To nie som Ja, ktorý činí […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

Nevera nezastaví Boha

Hospodin postavil svoj trón na nebesiach, a jeho kráľovstvo panuje nad všetkým. Dobrorečte Hospodinovi, jeho anjelia, silní hrdinovia, ktorí činíte jeho slovo, hotoví počuť hlas jeho slova. Dobrorečte Hospodinovi, všetky jeho zástupy vojska, jeho svätoslužobníci, ktorí činíte jeho vôľu! Dobrorečte Hospodinovi, všetky jeho skutky, na všetkých miestach jeho panstva! Dobroreč, moja duša, Hospodinovi! (Žalm 103:19-22) Vidieť neznamená veriť. […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

#230 Dnes sa rozhodni, komu budeš slúžiť

Józua 24:14-15 » Preto teraz sa bojte Hospodina a slúžte mu v úprimnosti a v pravde a odstráňte bohov, ktorým slúžili vaši otcovia tam za riekou a v Egypte, a slúžte Hospodinovi. No, ak je to zlé vo vašich očiach slúžiť Hospodinovi, vyvoľte si dnes, komu budete slúžiť, či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia, ktorí boli […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

Milostivý Otec

Hospodin činí to, čo je spravedlivé, a súdy všetkým utláčaným. Dal znať Mojžišovi svoje cesty, synom Izraelovým svoje skutky. Ľútostivý a milosrdný je Hospodin, zhovievajúci a mnohej milosti. Nebude večne žehrať ani nebude na veky držať hnev. Nerobí nám podľa našich hriechov ani nám neodpláca podľa našich neprávostí. Lebo jako sú vysoko nebesia nad zemou, […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

#229 Nielen vyučovanie Slova

1. Korinťanom 2:1-5 » A ja, keď som k vám prišiel, bratia, neprišiel som vo vznešenosti slova alebo múdrosti zvestujúc vám svedoctvo Božie. Lebo som nebol usúdil vedieť niečo iné medzi vami krome Ježiša Krista, a toho ukrižovaného. A ja som bol u vás v slabosti a v bázni a triasol som sa mnoho. A […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

#228 Boží spôsob

1. Korinťanom 1:27-29 » Ale bláznivé u sveta si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a slabé u sveta si vyvolil Boh, aby zahanbil to, čo je silné, a neurodzené u sveta a opovrhnuté si vyvolil Boh, a to, čo nie je, aby zmaril to, čo je niečím, aby sa pred Bohom nechválilo niktoré telo. Niekedy […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

#227 Pevnosť opevnená Slovom

Žalm 71:1-3 » K tebe, Hospodine, sa utiekam. Nech sa nemusím hanbiť na veky! Vytrhni ma vo svojej spravedlivosti a vysloboď ma! Nakloň svoje ucho ku mne a zachráň ma! Buď mi skalou obydlia, kam by som vždycky vošiel. Rozkázal si zachrániť ma, lebo mojou skalou a mojou pevnosťou si ty. Vaše chodenie, vaše rozprávanie, vaše zamestnanie, […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

– – – – – – –

» Obsah všetkých článkov Rodinný oltár II
» Najnovšie články

Telo, duch a duša

1 Tesaloničanom 5:23 » A on sám, Bôh pokoja, nech vás ráči celých posvätiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša i telo bezúhonne, keď prijde náš Pán Ježiš Kristus. W.Branham, úryvok z kázne Skutky sú vyjadrenou vierou: Pamätajte, vy ste v okruhu troch, ale ste jednou osobou. Ako Otec, Syn […]

Posted in Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy, Základné | Leave a comment

Pečať Ducha Svätého

Efežanom 1:13,14 » v ktorom aj vy počujúc slovo pravdy, evanjelium svojho spasenia, v ktorom aj, uveriac, zapečatení ste Svätým Duchom zasľúbenia, ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie Božieho nadobudnutého vlastníctva, na chválu jeho slávy. —W.Branham, úryvok z kázne Medzera medzi vekmi a pečaťami: Duch Svätý tu, on sám je pečaťou. Duch Svätý je […]

Posted in Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy | Leave a comment

Nevesta a Cirkev

Židom 4:2 »   Lebo aj nám sa zvestovalo evanjelium ako aj tamtým. Ale tamtým neosožilo slovo zvesti, pretože sa nesmiešalo s vierou tých, ktorí počuli. —W.Branham, úryvok z knihy Výklad siedmich cirkevných vekov: Z našich úvah sme sa už naučili, že mnoho zo Zjavenia je úplne neporozumené, pretože sme predtým nevedeli, že ‘cirkev’, o […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy | Leave a comment

Zjavenie Boha – úvod

Ján 1:31 » A ja som ho neznal, ale aby bol zjavený Izraelovi, preto som ja prišiel krstiac vodou. 1 Timoteovi 3:16 » A vyznane veľké je tajomstvo pobožnosti: Bôh zjavený v tele, ospravedlnený v Duchu, zjavený anjelom, kázaný pohanom, uverené mu na svete, hore vzatý v sláve. Boh sa skrýva pred neveriacim a zjavuje […]

Posted in Najnovšie články, Zjavenie Boha | Leave a comment

Séria: Zjavenie sedem Pečatí – úvod

Zjavenie 5:2 » A videl som silného anjela, ktorý hlásal velikým hlasom: Kto je hoden otvoriť knihu a zrušiť jej pečate? Zjavenie 6:1 » A videl som, keď otvoril Baránok jednu zo siedmich pečatí, a počul som jednu zo štyroch živých bytostí, ktorá hovorila jako hlasom hromu: Poď a vidz! Čím je 7 pečatí v […]

Posted in Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Prinavrátené pravdy, Séria: Zjavenie sedem Pečatí | 1 Comment

– – – – – – –

» Články z knižnice (náhodné)

Posolstvo vzkriesenia

Ján 11:25 » Ježiš jej povedal: Ja som vzkriesenie i život; ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. 1.Kor.15:14,20,21,22 » No, ak Kristus nevstal z mŕtvych, tak je márna i naša kázeň, a márna je i vaša viera. No, ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina tých, ktorí zosnuli. Lebo pretože skrze človeka smrť, skrze človeka i zmŕtvychvstanie […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Prinavrátené pravdy | Leave a comment

Máš strach? Neboj sa, len ver!

Lebo nám nedal Boh ducha bojazlivosti, ale moci a lásky a zdravého rozumu. (2 Timoteovi 1:7) Strachu nieto v láske, ale dokonalá láska vyháňa strach, pretože strach má trápenie, a ten, kto sa bojí, nie je dokonaný v láske. (1 Ján 4:18) Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením; drievne pominulo, hľa, všetko […]

Posted in Výzva | Leave a comment

Posledná výstraha Ducha

William Branham, úryvok z knihy “Výklad Siedmich Cirkevných Vekov” Zjavenie 3:22: “Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí zborom!” Toto je POSLEDNÁ výstraha. Žiadna iná už nebude. Trónna sála je zriadená. Dvanásť základov je položených. Ulice zo zlata sú vydláždené. Brány z obrovských perál sú vztýčené a zavesené. Ako pyramída, stojí tak jasne a […]

Posted in Výzva | 1 Comment

Ľudia upadnú do úplného šialenstva

Príde čas, v Mene Pánovom, že ľudia upadnú do úplného šialenstva. Biblia tak povedala. Budú kričať a nariekať: veľké ohyzdné veci v ich mysliach a predstavivosti… RÁDIO A TELEVÍZNE PROGRAMY TO PRODUKUJÚ. Budú také veci ako mravce na zemi, ktoré sú vysoké ako štrnásť stromov. Budú… vták preletí nad zemou s rozpätím krídel štyri alebo […]

Posted in Proroctvá a videnia | Leave a comment

Posolstvo, ktoré spôsobí druhý Príchod Kristov

Nemohol som porozumieť hovoreniu v jazykoch a tak ďalej. Verím v krst Duchom Svätým, veril som, že ľudia môžu hovoriť v jazykoch. A jeden večer, keď som išiel do … do katedrály v San Antonio, v Texase. Išiel som tam, sedel tam nejaký človek a začal hovoriť v jazykoch, ako keď strieľa z guľometu alebo […]

Posted in Proroctvá a videnia | 1 Comment

Čo Boh zasľúbil na tento deň

Záleží na tom, čo hľadáte. Ak hľadáte vyplnenie zasľúbenia na tento deň, uvidíte ho; ale ak hľadáte nejakého vzdelanca, alebo niečo, čo ľudia stále hľadajú – nejakého veľkého zakladateľa, nejakého historika, nejakú inú osobu, niečo ďalšie – neuvidíte to. Ale keď sa pozriete na Neho cez Slovo, Slovo dá jasné svedectvo, kto On je!  [1] […]

Posted in Duchovné stavebné kamene, Inšpirácie, Výzva | Leave a comment

Semeno hada, Dva stromy v Edene

(W. Branham, úryvok z knihy “Výklad siedmich cirkevných vekov”: 3.Kap, Ef.cirk.vek, ZASĽÚBENÁ ODMENA) Zjavenie 2:7: “…Tomu, kto víťazí, dám jesť z Dreva Života, ktoré je prostred raja Božieho.” Toto je budúca odmena pre všetkých víťazov zo všetkých vekov. Keď odznie posledné zvolanie do boja, keď odložíme zbroj, potom odpočinieme v Božom raji a náš podiel […]

Posted in Prinavrátené pravdy, Taktika zvodcu | Leave a comment

Sedem hlavných udalostí

…ktoré mi prišli jedného nedeľného rána v júni 1933. Pán Ježiš ku mne hovoril a povedal, že príchod Pánov sa blíži, avšak skôr ako príde, stane sa sedem hlavných udalostí. Všetky som si ich zapísal a v to ráno som vydal zjavenie od Pána. Úryvok z knihy “Výklad sedem cirkvevných vekov”, W. M. Branham PRVÉ […]

Posted in Proroctvá a videnia | 1 Comment

Vodný krst – “Na čo ste teda boli pokrstení?”

Krátky komentár ohľadne vodného krstu a Božstva Ďalšie odkazy: Tajomstvo Božstva Jeden Boh v mnohých prejavoch Vodný krst

Posted in Video, Základné | 3 komentáre

Nevesta a Cirkev

Židom 4:2 »   Lebo aj nám sa zvestovalo evanjelium ako aj tamtým. Ale tamtým neosožilo slovo zvesti, pretože sa nesmiešalo s vierou tých, ktorí počuli. —W.Branham, úryvok z knihy Výklad siedmich cirkevných vekov: Z našich úvah sme sa už naučili, že mnoho zo Zjavenia je úplne neporozumené, pretože sme predtým nevedeli, že ‘cirkev’, o […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy | Leave a comment

Čo je viera

Autor: M.R.Ungren PDF Úryvok:  V kampaniach brata Branhama bol jeden refrén, ktorý bol vždy spievaný tesne predtým, ako prišiel brat Branham za kazateľňu. Bolo to, „Len ver, len ver, všetko je možné, ak len veríš.“ Brat Branham povedal, že ten Anjel mal tento refrén rád. Toto bolo založené na tom, čo povedal Ježiš v Markovi 9:23. […]

Posted in Rôzni autori, Základné | Leave a comment

Guvernér

Rimanom 8:2 » Lebo zákon Ducha života v Kristu Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smrti. Galaťanom 5:1 » Tak tedy stojte v slobode, ktorou nás Kristus oslobodil, a nepriahajte sa zase do jarma rabstva.   Úryvok z kázne W.Branhama, Deň víťazstva, 63-0421 A vravím vám, ako malej kresťanskej skupine, ktorá tu sedí dnes […]

Posted in Výzva | Tagged , , | Leave a comment

Odchod Florence Shakarian

Prišiel som jedného večera na medzinárodné zhromaždenie Obchodníkov Plného Evanjelia. Starý “otec” Shakarian, Demosov otec, on tam zvykol sedávať a hľadieť až kým som neprišiel, potom sa usmial a trochu mi zamával. On tam nebol. Bol preč. Potom som musel prísť k tej rodine s “TAK HOVORÍ PÁN”, ich dcéra tiež zomrie, Florence. Videl som […]

Posted in Proroctvá a videnia | 1 Comment

Zničenie Los Angeles

“Ty mesto, ktoré hovoríš o sebe, že si mestom anjelov, ktoré sa vyvyšuješ do Neba a rozširuješ všetky tie špinavé, nečisté veci v móde i vo všetkom, takže prichádzajú dokonca z cudzích krajín a zbierajú našu špinavosť a rozširujú to ďalej, s tvojimi peknými kostolmi a vežičkami, i so všetkým tým ako sa zachovávaš – […]

Posted in Proroctvá a videnia | 1 Comment