Posolstvo Pána Ježiša Krista a prinavrátenie Stromu Nevesty v tomto čase konca

Aký je čas? Je <b>neskoršie</b> ako si myslíme...

Aký je čas? Je neskoršie ako si myslíme...

Či poznáš svoj deň a jeho posolstvo? Kde sa nachádzame na hodinách času?

Príchod <strong>proroka</strong> posledného veku...

Príchod proroka posledného veku...

Boží hlas v týchto posledných dňoch. Nadprirodzený život Bohom poslaného muža.

Si <b>účastný</b> toho, čo Boh poslal?

Si účastný toho, čo Boh poslal?

Nebolo takého dňa v akom práve žijeme. Toto je čas obnovenia a prinavrátenia všetkých vecí. Podľa zasľúbenia Božieho Slova nám boli prinavrátené pravdy stratené počas vekov. denominácií. Sme Boží slobodní ľudia. "Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky." (Žid.13:8)

Jeho Slovo je <b>Život</b>. Pravda vyslobodzuje...

Jeho Slovo je Život. Pravda vyslobodzuje...

Zjavené pravdy ukryté počas vekov. Nie teológia, ale Slovo oživené Duchom. "Kto nemá Syna (Slovo), nemá života. Kto má Syna (On je Slovo), má život večný."

Duch Boží nás vopred <b>varoval</b>...

Duch Boží nás vopred varoval...

Proroctvá, ktoré sa vypĺňajú v našich dňoch, o ktorých možno nevieš. Čo sa ešte vyplní?

Boh nás vyzýva… <b>Každého jedného.</b>

Boh nás vyzýva… Každého jedného.

Čo je tvojou reakciou na Božie volanie? Slovo pravdy je tu pre teba, aby ti dalo skutočnú slobodu.


» Ježiš povedal: Keď vy zostanete v Mojom Slove, vpravde ste Mojimi učeníkmi a poznáte pravdu, a PRAVDA vás vyslobodí. (Ján 8:31,32) » Ale vo dňoch hlasu siedmeho anjela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom.. (Zjavenie 10:7)


Odhalenie, čo sa dialo, deje a čo sa bude...

Odhalenie, čo sa dialo, deje a čo sa bude...

Zjavenie 1:20 » Tajomstvo siedmich hviezd, ktoré si videl na mojej pravici, a sedem zlatých svietnikov je toto: Sedem hviezd sú anjeli siedmich zborov, a sedem svietnikov, ktoré si videl, je sedem zborov...

Slovo Božie prišlo k prorokovi...

Slovo Božie prišlo k prorokovi...

Ide v ňom o Slovo a Nevestu. Vzťah medzi Ženíchom a Jeho Nevestou. Pozícia Kristovej Cirkvi v tomto čase konca...

Dlhoočakávané vychvátenie cirkvi...

Dlhoočakávané vychvátenie cirkvi...

1 Korinťanom 15:51 » Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení, razom, v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby.

Poznáš Autora Stvorenstva?

Poznáš Autora Stvorenstva?

Kto je Boh? Kto je Ježiš Kristus? Sú traja bohovia, či jeden? Existuje náuka trojica v Biblii?

Prvá náuka, ktorú kázal Ježiš...

Prvá náuka, ktorú kázal Ježiš...

Čo je skutočné znovuzrodenie? Ježiš povedal, že bez neho človek nemôže vidieť kráľovstvo Božie. I dnes je to Bohom pripravená cesta.

Či ho môže človek obísť a obstáť?

Či ho môže človek obísť a obstáť?

Toto priame Božie prikázanie je i dnes často obchádzané a podceňované. Či Boh mení svoju myseľ ohľadne svojho Slova? Aký je pravý vodný krst podľa Biblie?

Najväčší dar pre človeka...

Najväčší dar pre človeka...

Boží Duch prebývajúci v človeku a činiaci tie isté veci, ktoré činil Ježiš, to je zasľúbenie Otcovo. "Čakajte… až budete odisti do moci z výsosti"

Boží hlas v týchto posledných dňoch...

Boží hlas v týchto posledných dňoch...

Zpočúvaj sa do hlasu, ktorý podľa zasľúbenia Boha zaznel v našom veku, tak ako ap.Pavol v prvom veku a ďalší Boží muži v iných vekoch.

Kázne v brožúrach, knihách

Kázne v brožúrach, knihách

Objednaj si ZDARMA tlačené materiály kázaného Slova. Vyše 170 titulov v slovenčine. Ponúkame tiež audio kázne na nosičoch CD a DVD.


» Inšpirácie z Božieho Slova  »  Rod. oltár I.  »  Rod. oltár II. »  Rod. oltár III.

236. Ten, ktorý má kľúče pekla i smrti

A keď som ho uvidel, padol som k jeho nohám ako mŕtvy, a položil na mňa svoju pravú ruku a povedal mi: Neboj sa! Ja som prvý a posledný a ten Živý. A bol som mŕtvy, ale hľa, som živý na veky vekov. Ameň. A mám kľúče pekla i smrti. (Zjavenie 1:17-18) Žiaden človek by […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

235. Ten, ktorý má kľúč Dávidov

A anjelovi sboru vo Filadelfii napíš: Toto hovorí svätý, ten pravdivý, ktorý má kľúč Dávidov: ktorý otvára, a nikto nezaviera, a zaviera, a nikto neotvára. (Zjavenie 3:7) No v Izaiášovi 22:22 sa hovorí, “A dám kľúč domu Dávidovho na jeho plece, takže keď otvorí, nikto nezavrie, a keď zavrie, nikto neotvorí.” Duch používa tento starozákonný […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

233. Ten, ktorý je zhora

Potom im zase povedal Ježiš: Ja idem, a budete ma hľadať a zomriete vo svojom hriechu. Ta, kam ja idem, vy nemôžete prijsť. Vtedy hovorili Židia: Či sa snáď sám zabije, keď hovorí, že ta, kam ja idem, vy nemôžete prijsť? A on im povedal: Vy ste zdola; ja som zhora; vy ste z tohoto […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

232. Ten, ktorý je vo vás

Vy ste z Boha, dieťatká, a zvíťazili ste nad nimi, pretože ten, ktorý je vo vás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. (1. Jána 4:4) Otázka: „Je to možné pre Duchom Svätým naplnenú osobu, aby bola dovedená do toho, aby robila prízemné veci… ovplyvnená do toho, aby robila prízemné veci, ktoré nechce robiť?“ Ó, […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

231. Ten, ktorý je dokonalý čo do známosti

Či vieš voľačo o tom, ako sa vznáša oblak? O divoch toho, ktorý je dokonalý čo do známosti? (Jób 37:16) Chcem sa na chvíľu dotknúť neomylnosti Slova pre vás. Po prvé, chcem, aby ste vedeli, že Boh je nekonečný. On je tak dokonalý, že vedel všetko, čo kedy bude. Veríte tomu? Ak je nekonečný, tak vedel […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

230. Ten, ktorý dáva odpočinutie

Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obtiažení, a ja vám dám odpočinutie. Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a najdete odpočinutie svojim dušiam; lebo moje jarmo je užitočné a moje bremeno ľahké. (Matúš 11:28-30) A teraz už len jedna vec. Raz bol v […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

229. Ten, ktorý dáva dážď na tvár zeme

No, ja by som istotne hľadal silného Boha a predložil by som svoju vec Bohu, ktorý činí veľké veci a nevyzpytateľné, prepodivné a mnohé, že im niet počtu, ktorý dáva dážď na tvár zeme a posiela vodu na polia postavujúc nízkych na vysoké miesto a žalostiacich vyvyšuje spasením. (Jób 5:8-11) Ó, ako som sa o […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

228. Ten, ktorý dal závdavok Ducha do našich sŕdc

Avšak ten, kto nás spolu s vami upevňuje v Krista a nás pomazal, je Boh, ktorý si nás i zapečatil a dal závdavok Ducha do našich sŕdc. (2. Korinťanom 1:21-22) No, On hovorí ku Svojim učeníkom, „Idem vám dať závdavok tohto. Idem vám dať potvrdenie tohto,“ ako to urobili Abrahámovi s obriezkou. „Ale očakávajte tam […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

227. Ten, ktorý bude páliť plevy neuhasiteľným ohňom

Ja vás krstím vodou na pokánie; ale ten, ktorý prichádza po mne, je mocnejší ako ja, ktorého obuv nosiť nie som hoden – ten vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom, ktorý má svoju vejačku vo svojej ruke a prečistí svoje humno a shromaždí svoju pšenicu do sypárne, ale plevy bude páliť neuhasiteľným ohňom. Vtedy […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

226. Ten, ktorý bdie nad Svojím Slovom, aby ho vykonal

A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac: Čo vidíš, Jeremiášu? A ja som povedal: Vidím šokédový, mandľový prút. A Hospodin mi riekol: Dobre vidíš, lebo ja som šokéd, bdejem nad svojím slovom, aby som ho vykonal. (Jeremiáš 1:11-12) Všimol som si, že Jeho Slovo, ako On vždy dodržuje Svoje Slovo pre danú osobu. No, ak si […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

225. Ten, ktorého nohy sú podobné mosadzi

A anjelovi sboru v Tyatíroch napíš: Toto hovorí Syn Boží, ktorí má svoje oči jako plameň ohňa, a ktorého nohy sú podobné mosadzi: (Zjavenie 2:18) Jedného dňa tie mosadzné nohy spravodlivosti (Sláva!), keď On prichádza ako Sudca, On pošliape antikrista a všetkých Svojich nepriateľov. Haleluja! On bude prechádzať po zemi so železným prútom vo Svojej ruke. […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

224. Ten, ktorého kázali apoštoli

Keďže i Židia žiadajú znamenia, i Gréci hľadajú múdrosť, my kážeme ukrižovaného Krista, Židom pohoršenie a Grékom bláznovstvo; ale tým istým, povolaným, Židom i Grékom, Krista Božiu moc a Božiu múdrosť. (1. Korinťanom 1:22-24) Dnes máme apoštolské vyznanie. Spochybňujem to Bibliou. Neexistuje žiadna taká vec ako apoštolské vyznanie. Ak je v Biblii nejaké apoštolské vyznanie, […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

223. Slovo, ktoré je Svetlom môjmu chodníku

Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku. (Žalm 119:105) Izák a Rebeka boli prv bratrancom a sesternicou, pokrvní príbuzní; ukazujúc tak, že Cirkev v posledných dňoch bude pokrvne príbuznou Kristovi. Lebo práve ten Boh, ktorý predurčil Krista, ktorý bol Baránkom zabitým pred založením sveta, Cirkev sama, jej meno bolo dané do tej […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

222. Slovo Božie, ktoré je spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca

Lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný, a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca. (Hebrejom 4:12) No, pamätajte, že Kristus vstal z mŕtvych a je medzi nami. A dostaňte to do svojej mysle, že Kristus vstal z mŕtvych […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

221. Skala, ktorá ťa splodila

No, keď stučnel Ješurún, kopnul. Stučnel si, stlstol si, vypásol si sa. A tak opustil Boha, ktorý ho učinil, a znevážil si skaly svojho spasenia. Popudzovali ho k žiarlivosti cudzími bohmi, ohavnosťami ho popudzovali k hnevu. Obetovali démonom, nie Bohu, bohom, ktorých neznali, novým, ktorí prišli z blízka, ktorých sa nebáli vaši otcovia. Skalu, ktorá […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

220. Boh radosti, môjho plesania

Sošli svoje svetlo a svoju pravdu, to nech ma vedie a dovedie na vrch tvojej svätosti a do tvojich príbytkov, aby som pristúpil k oltáru Božiemu, k silnému Bohu radosti, môjho plesania, a budem ťa chváliť na harfe, ó, Bože, môj Bože! (Žalm 43:3-4) Krista nepoznáte skrze kričanie „haleluja“. Krista nepoznáte skrze tancovanie v Duchu; […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

219. Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej zeme

Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egyptskej zeme, z domu sluhov. Nebudeš mať iných bohov predo mnou. (Deuteronómium 5:6-7) No, ak si všimnete, potom, ako Izrael zdolal Egypťanov tým, že prešli skrze milosť cez Červené more a Boh za nimi utopil tých Egypťanov, čo bolo predobrazom na prejdenie cez Krv Pána […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

218. Pán, ktorý uzdravuje všetky tvoje nemoci

Dobroreč, moja duša, Hospodinovi, a nezabudni niktorého zo všetkých jeho dobrodení, ktorý ti odpúšťa všetky tvoje neprávosti, ktorý uzdravuje všetky tvoje nemoci, (Žalm 103:2-3) Biblia povedala, „Nezabudni na všetky výhody tohto poistenia.“ No, keď máš toto poistenie, máš tiež výhody. Dávid vykríkol, „A nezabudni na všetky Jeho dobrodenia (výhody).“ Aké, Dávid? „Ktorý odpúšťa všetky tvoje […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

217. Pán, ktorý ti odpúšťa všetky tvoje neprávosti

Dobroreč, moja duša, Hospodinovi, a nezabudni niktorého zo všetkých jeho dobrodení, ktorý ti odpúšťa všetky tvoje neprávosti, ktorý uzdravuje všetky tvoje nemoci, (Žalm 103:2-3)   Tak to nie ste vy, ktorí sa zachovávate, to je milosť Božia, ktorá vás zachováva. Vy sa nespasíte, ani ste nič neurobili, aby ste si zaslúžili byť spasení, to je […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

216. Pán, ktorý kázni tých, ktorých miluje

Preto aj my, keď máme taký veľký oblak svedkov okolo seba, složme každé bremeno a ľahko obkľučujúci hriech, a tak s trpezlivosťou bežme pred nami ležiaci beh o závod hľadiac ta na Veľvodcu viery a dokonávateľa Ježiša, ktorý miesto radosti, ktorá ležala pred ním, strpel kríž opovrhnúc hanbou a posadil sa po pravici trónu Božieho. […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

– – – – – – –

» Obsah všetkých článkov Rodinný oltár II
» Najnovšie články

Telo, duch a duša

1 Tesaloničanom 5:23 » A on sám, Bôh pokoja, nech vás ráči celých posvätiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša i telo bezúhonne, keď prijde náš Pán Ježiš Kristus. W.Branham, úryvok z kázne Skutky sú vyjadrenou vierou: Pamätajte, vy ste v okruhu troch, ale ste jednou osobou. Ako Otec, Syn […]

Posted in Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy, Základné | Leave a comment

Pečať Ducha Svätého

Efežanom 1:13,14 » v ktorom aj vy počujúc slovo pravdy, evanjelium svojho spasenia, v ktorom aj, uveriac, zapečatení ste Svätým Duchom zasľúbenia, ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie Božieho nadobudnutého vlastníctva, na chválu jeho slávy. —W.Branham, úryvok z kázne Medzera medzi vekmi a pečaťami: Duch Svätý tu, on sám je pečaťou. Duch Svätý je […]

Posted in Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy | Leave a comment

Nevesta a Cirkev

Židom 4:2 »   Lebo aj nám sa zvestovalo evanjelium ako aj tamtým. Ale tamtým neosožilo slovo zvesti, pretože sa nesmiešalo s vierou tých, ktorí počuli. —W.Branham, úryvok z knihy Výklad siedmich cirkevných vekov: Z našich úvah sme sa už naučili, že mnoho zo Zjavenia je úplne neporozumené, pretože sme predtým nevedeli, že ‘cirkev’, o […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy | Leave a comment

Zjavenie Boha – úvod

Ján 1:31 » A ja som ho neznal, ale aby bol zjavený Izraelovi, preto som ja prišiel krstiac vodou. 1 Timoteovi 3:16 » A vyznane veľké je tajomstvo pobožnosti: Bôh zjavený v tele, ospravedlnený v Duchu, zjavený anjelom, kázaný pohanom, uverené mu na svete, hore vzatý v sláve. Boh sa skrýva pred neveriacim a zjavuje […]

Posted in Najnovšie články, Zjavenie Boha | Leave a comment

Séria: Zjavenie sedem Pečatí – úvod

Zjavenie 5:2 » A videl som silného anjela, ktorý hlásal velikým hlasom: Kto je hoden otvoriť knihu a zrušiť jej pečate? Zjavenie 6:1 » A videl som, keď otvoril Baránok jednu zo siedmich pečatí, a počul som jednu zo štyroch živých bytostí, ktorá hovorila jako hlasom hromu: Poď a vidz! Čím je 7 pečatí v […]

Posted in Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Prinavrátené pravdy, Séria: Zjavenie sedem Pečatí | 1 Comment

– – – – – – –

» Články z knižnice (náhodné)

Semeno mikulášenstva – nikolaitizmu

(W. M. Branham, úryvok z knihy „Výklad siedmich cirkevných vekov“ … 3.Kapitola – Efezský cirkevný vek)   Zjavenie 2:6: “Ale to máš, že nenávidíš skutkov mikulášencov, ktorých to skutkov i ja nenávidím.” No, sú dva názory na to, kto boli mikulášenci. Jedni hovoria, že to bola skupina odpadlíkov, ktorých zakladateľom bol Mikuláš z Antiochie, prozelyta, ktorý […]

Posted in Prinavrátené pravdy, Taktika zvodcu | Leave a comment

Odchod Florence Shakarian

Prišiel som jedného večera na medzinárodné zhromaždenie Obchodníkov Plného Evanjelia. Starý „otec“ Shakarian, Demosov otec, on tam zvykol sedávať a hľadieť až kým som neprišiel, potom sa usmial a trochu mi zamával. On tam nebol. Bol preč. Potom som musel prísť k tej rodine s „TAK HOVORÍ PÁN“, ich dcéra tiež zomrie, Florence. Videl som […]

Posted in Proroctvá a videnia | 1 Comment

60 otázok na tému Božstva s biblickými odpoveďami

Tip: Prejdením myšou nad podčiarknuté miesto Písma zobrazíte text Písma. 1. Nachádza sa slovo ‘trojica’ v Biblii? Nie. 2. Hovorí Biblia, že existujú tri osoby v Bohu? Nie. 3. Hovorí Biblia o Otcovi, Synovi a Duchu Svätom? Áno. 4. Znamenajú tieto tituly, použité v Matúšovi 28:19, že existujú tri oddelené a odlišné osoby v Božstve? […]

Posted in Božstvo, Knižnica, Prinavrátené pravdy, Základné | Leave a comment

Správna či nesprávna hudba

1 Kroník 16:9 » Spievajte mu, spievajte mu žalmy! Rozmýšľajte o všetkých jeho divoch! Žalmy 9:12 » Spievajte žalmy Hospodinovi, tomu, ktorý prebýva na Sione; zvestujte medzi národami jeho skutky; Žalmy 30:5 » Spievajte Hospodinovi žalmy, jeho svätí, a oslavujte pamiatku jeho svätosti! Žalmy 33:2 » Oslavujte Hospodina na citare a na harfe o desiatich […]

Posted in Chodenie, správanie, Hudba, Uctievanie | Leave a comment

Prorok 20.storočia

Videodokument o službe W.Branhama.   Každý prorok bude jasne identifikovaný skrze biblické znaky a potvrdenie od Boha. Prorok má poverenie, je poslaný ku Božiemu ľudu, aby im odovzdal posolstvo, ktorému Boh dal. Proroci boli vždy Božími ústami a mali to „Tak hovorí Pán“. Oni neišli vo svojej sile, ani v sile organizácie. Ich poverením nebolo […]

Posted in Služba a život W.Branhama, Video | Leave a comment

Posledná výstraha Ducha

William Branham, úryvok z knihy „Výklad Siedmich Cirkevných Vekov“ Zjavenie 3:22: “Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí zborom!” Toto je POSLEDNÁ výstraha. Žiadna iná už nebude. Trónna sála je zriadená. Dvanásť základov je položených. Ulice zo zlata sú vydláždené. Brány z obrovských perál sú vztýčené a zavesené. Ako pyramída, stojí tak jasne a […]

Posted in Výzva | 1 Comment

Posledný dych… a potom?

W. Branham, z kázne „List Židom 5. a 6. kapitola 1.časť“, 57-0908M Poviem vám také malé prežitie, ktoré som mal. Bol som hore v Tolledo, v Ohio. Bol som tam na evanjelizácii a mal som tam zhromaždenie. A bolo tam veľa ľudí a tie hotely boli plné, tak ma zobrali pomimo mesta a bol som tam […]

Posted in Výzva | Leave a comment

Čo je viera

Autor: M.R.Ungren PDF Úryvok:  V kampaniach brata Branhama bol jeden refrén, ktorý bol vždy spievaný tesne predtým, ako prišiel brat Branham za kazateľňu. Bolo to, „Len ver, len ver, všetko je možné, ak len veríš.“ Brat Branham povedal, že ten Anjel mal tento refrén rád. Toto bolo založené na tom, čo povedal Ježiš v Markovi 9:23. […]

Posted in Rôzni autori, Základné | Leave a comment

Hlbina volá po hlbine

Kázeň „Hlbina volá po hlbine“, William Branham, 54-0624Záznam zo zhromaždenia vo Washington D.C., 24.6.1954

Posted in Video, Základné | Leave a comment

Kresťan a televízia?

Pokúsime sa byť struční v našej diskusii na túto tému. Nie je naším zámerom, aby sme diskutovali o svetských štúdiách, ktoré boli vykonané o negatívnom vplyve televízie v dnešnom modernom svete. Chceme o tom rozprávať z biblického pohľadu a zistiť, či by Kresťania mali alebo nemali vo svojich domácnostiach tolerovať tohto „najväčšieho propagátora“ nespravodlivosti. Pamätajte, […]

Posted in Chodenie, správanie, Rôzni autori, Taktika zvodcu, Výzva | Leave a comment

Čo je Večerné Svetlo?

A bude to jeden deň, ktorý je známy Hospodinovi; nebude to deň ani to nebude noc; ale stane sa, že v čas večera bude svetlo. (Zachariáš 14:7) Povstaň a svieť, Jeruzaleme! Lebo prišlo tvoje svetlo, a sláva Hospodinova vzišla nad tebou!  (Izaiáš 60:1) Večer je čas, keď slnko zapadá, končí deň. To je vek, v […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Prinavrátené pravdy | Leave a comment

Scenár drámy času konca

Toto je krátka „lekcia histórie“, ktorá nám má pomôcť lepšie porozumieť, ODKIAĽ pochádzame (duchovne), a KAM ideme. AKÉ hnutie alebo plán nám Boh priniesol ako jednotlivcom; kde sme (duchovne) v tomto storočí. Sme potomkami Božími skrze Jeho Slovo alebo produktom ľuďmi-zostrojeného náboženstva?  Stiahnuť PDF

Posted in Výzva | Leave a comment

Pravdivé uctievanie

Ale ide hodina a je teraz, keď praví modlitebníci budú sa modliť Otcovi v duchu a v pravde, lebo aj Otec hľadá takých modlitebníkov, ktorí by sa mu tak modlili. (Ján 4:23) „Tvoje Slovo je Pravda.“ A každý človek, ktorý bude čítať Bibliu a bude veriť každému Slovu, ktoré Biblia hovorí a bude nasledovať jej […]

Posted in Poriadok cirkvi, Prinavrátené pravdy, Uctievanie | Leave a comment

Vodný krst – „Na čo ste teda boli pokrstení?“

Krátky komentár ohľadne vodného krstu a Božstva Ďalšie odkazy: Tajomstvo Božstva Jeden Boh v mnohých prejavoch Vodný krst

Posted in Video, Základné | 3 komentáre