Posolstvo Pána Ježiša Krista a prinavrátenie Stromu Nevesty v tomto čase konca

Aký je čas? Je <b>neskoršie</b> ako si myslíme...

Aký je čas? Je neskoršie ako si myslíme...

Či poznáš svoj deň a jeho posolstvo? Kde sa nachádzame na hodinách času?

Príchod <strong>proroka</strong> posledného veku...

Príchod proroka posledného veku...

Boží hlas v týchto posledných dňoch. Nadprirodzený život Bohom poslaného muža.

Si <b>účastný</b> toho, čo Boh poslal?

Si účastný toho, čo Boh poslal?

Nebolo takého dňa v akom práve žijeme. Toto je čas obnovenia a prinavrátenia všetkých vecí. Podľa zasľúbenia Božieho Slova nám boli prinavrátené pravdy stratené počas vekov. denominácií. Sme Boží slobodní ľudia. "Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky." (Žid.13:8)

Jeho Slovo je <b>Život</b>. Pravda vyslobodzuje...

Jeho Slovo je Život. Pravda vyslobodzuje...

Zjavené pravdy ukryté počas vekov. Nie teológia, ale Slovo oživené Duchom. "Kto nemá Syna (Slovo), nemá života. Kto má Syna (On je Slovo), má život večný."

Duch Boží nás vopred <b>varoval</b>...

Duch Boží nás vopred varoval...

Proroctvá, ktoré sa vypĺňajú v našich dňoch, o ktorých možno nevieš. Čo sa ešte vyplní?

Boh nás vyzýva… <b>Každého jedného.</b>

Boh nás vyzýva… Každého jedného.

Čo je tvojou reakciou na Božie volanie? Slovo pravdy je tu pre teba, aby ti dalo skutočnú slobodu.


» Ježiš povedal: Keď vy zostanete v Mojom Slove, vpravde ste Mojimi učeníkmi a poznáte pravdu, a PRAVDA vás vyslobodí. (Ján 8:31,32) » Ale vo dňoch hlasu siedmeho anjela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom.. (Zjavenie 10:7)


Odhalenie, čo sa dialo, deje a čo sa bude...

Odhalenie, čo sa dialo, deje a čo sa bude...

Zjavenie 1:20 » Tajomstvo siedmich hviezd, ktoré si videl na mojej pravici, a sedem zlatých svietnikov je toto: Sedem hviezd sú anjeli siedmich zborov, a sedem svietnikov, ktoré si videl, je sedem zborov...

Slovo Božie prišlo k prorokovi...

Slovo Božie prišlo k prorokovi...

Ide v ňom o Slovo a Nevestu. Vzťah medzi Ženíchom a Jeho Nevestou. Pozícia Kristovej Cirkvi v tomto čase konca...

Dlhoočakávané vychvátenie cirkvi...

Dlhoočakávané vychvátenie cirkvi...

1 Korinťanom 15:51 » Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení, razom, v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby.

Poznáš Autora Stvorenstva?

Poznáš Autora Stvorenstva?

Kto je Boh? Kto je Ježiš Kristus? Sú traja bohovia, či jeden? Existuje náuka trojica v Biblii?

Prvá náuka, ktorú kázal Ježiš...

Prvá náuka, ktorú kázal Ježiš...

Čo je skutočné znovuzrodenie? Ježiš povedal, že bez neho človek nemôže vidieť kráľovstvo Božie. I dnes je to Bohom pripravená cesta.

Či ho môže človek obísť a obstáť?

Či ho môže človek obísť a obstáť?

Toto priame Božie prikázanie je i dnes často obchádzané a podceňované. Či Boh mení svoju myseľ ohľadne svojho Slova? Aký je pravý vodný krst podľa Biblie?

Najväčší dar pre človeka...

Najväčší dar pre človeka...

Boží Duch prebývajúci v človeku a činiaci tie isté veci, ktoré činil Ježiš, to je zasľúbenie Otcovo. "Čakajte… až budete odisti do moci z výsosti"

Boží hlas v týchto posledných dňoch...

Boží hlas v týchto posledných dňoch...

Zpočúvaj sa do hlasu, ktorý podľa zasľúbenia Boha zaznel v našom veku, tak ako ap.Pavol v prvom veku a ďalší Boží muži v iných vekoch.

Kázne v brožúrach, knihách

Kázne v brožúrach, knihách

Objednaj si ZDARMA tlačené materiály kázaného Slova. Vyše 170 titulov v slovenčine. Ponúkame tiež audio kázne na nosičoch CD a DVD.


» Inšpirácie z Božieho Slova  »  Rod. oltár I.  »  Rod. oltár II. »  Rod. oltár III.

Mať vieru v to, čo robíš

August 28 Hallelujah! Oslavujte Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky. Kto by vedel vypovedať hrdinskú silu Hospodinovu, kto vyrozprávať všetku jeho chválu?! Blahoslavení, ktorí ostríhajú súd; blahoslavený, kto činí spravedlivosť každého času! Pamätaj na mňa, Hospodine, v láskavosti naproti svojmu ľudu! Navštív ma svojím spasením, aby som videl dobré veci tvojich […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

Kde je tvoj poklad, tam je aj tvoje srdce

August 27 A vyviedol ich so striebrom a zlatom, a nebolo v jeho pokoleniach takého, ktorý by bol klesal. Egypťania sa radovali, keď vychádzali; lebo padol na nich ich strach. Roztiahol oblak na zastretie a oheň, aby osvecoval noc. Keď si žiadal ľud, priviedol mu prepelice a sýtil ich chlebom z neba. Otvoril skalu, a […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

264. Ten, ktorý žije vo mne

S Kristom spolu ukrižovaný som a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus, a to, čo teraz žijem v tele, vo viere Syna Božieho žijem, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa. (Galaťanom 2:20) Muž, ktorý nemá Ducha Božieho, by dokázal vytrhnúť bábätko z matkinho náručia, aby ju zneuctil. Bez […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Komentáre vypnuté na 264. Ten, ktorý žije vo mne

263. Ten, ktorý zahladil smrť

A tak sa nehanbi za svedoctvo nášho Pána ani za mňa, jeho väzňa, ale trp priekorie spolu s evanjeliom podľa moci Boha, ktorý nás spasil a povolal svätým povolaním, nie podľa našich skutkov, ale podľa vlastného preduloženia a podľa vlastnej milosti, ktorá nám je daná v Kristu Ježišovi pred večnými časy, ale zjavená teraz zjavením […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Komentáre vypnuté na 263. Ten, ktorý zahladil smrť

262. Ten, ktorý vás volá

Vždycky sa radujte. Neprestajne sa modlite. Vo všetkom ďakujte, lebo to je vôľa Božia v Kristu Ježišovi čo do vás. Ducha neuhášajte. Proroctvami nepohŕdajte. Všetko zkúšajte; dobré podržte. Každého druhu zlého sa chráňte. A on sám, Boh pokoja, nech vás ráči celých posvätiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša i […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Komentáre vypnuté na 262. Ten, ktorý vás volá

261. Ten, ktorý vás teší

Ja, ja som ten, ktorý vás teším! Ktože si ty, že sa bojíš mizerného človeka, ktorý zomrie, a syna človeka, ktorý bude ta daný, aby bol ako tráva? (Izaiáš 51:12) Bol prorok, jedného času, ktorý sa nazýval Jób. On potreboval, on potreboval nejaké potešenie. A on… členovia jeho cirkvi prišli a odsudzovali ho a hovorili, […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Komentáre vypnuté na 261. Ten, ktorý vás teší

260. Ten, ktorý vás povolal zo tmy do Svojho predivného Svetla

Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud, určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla, ktorí ste kedysi neboli ani ľudom, ale teraz ste ľud Boží; ktorí ste neboli dostali milosrdenstva, ale teraz ste dostali milosrdenstvo. (1. Petra 2:9-10) Ak bol kedy […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Komentáre vypnuté na 260. Ten, ktorý vás povolal zo tmy do Svojho predivného Svetla

259. Ten, ktorý ťa povolal tvojím menom

Ale teraz takto hovorí Hospodin, ktorý ťa stvoril, Jakobe, a ten, ktorý ťa utvoril, Izraelu: Neboj sa, lebo som ťa vykúpil: povolal som ťa tvojím menom; môj si ty! Keď pojdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezatopia ťa; keď pojdeš cez oheň nepopáliš sa, a plameň sa ťa nechytí. (Izaiáš 43:1-2) […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Komentáre vypnuté na 259. Ten, ktorý ťa povolal tvojím menom

258. Ten, ktorý ťa nezabudne

Ale Sion povedal: Hospodin ma opustil, a Pán zabudol na mňa! Či azda zabudne žena svoje nemluvňa, aby sa nezľutovala nad plodom svojho života? Ale aj keby ony zabudli, ja ťa nezabudnem. Hľa, na svojich dlaniach som ťa vyryl, tvoje múry sú vždycky predo mnou. (Izaiáš 49:14-16) No, sú dva odlišné druhy lásky: je ľudská […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Komentáre vypnuté na 258. Ten, ktorý ťa nezabudne

257. Ten, ktorý ťa miluje večnou láskou

Zďaleka sa mi ukázal Hospodin. A milujem ťa večnou láskou, preto ti ustavične činím milosť. (Jeremiáš 31:3) A keď sme boli hriešnici, odcudzení, bez Boha; vo svete, v tom špinavom blate, ako som o tom hovoril dnes ráno, Boh prišiel ku nám! Boh ťa hľadal, ty si nikdy nehľadal Boha. „Nikto nemôže prísť ku Mne, […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Komentáre vypnuté na 257. Ten, ktorý ťa miluje večnou láskou

256. Ten, ktorý spravodlivo súdi

Lebo veď aká je to sláva, čo hoci i pohlavky trpíte, ak hrešíte?! Ale ak dobre robíte a tak bez viny trpiac znášate, to je milosť u Boha. Lebo nato ste povolaní, pretože aj Kristus trpel za nás zanechajúc nám príklad, aby ste nasledovali jeho šľapaje, ktorý neučinil hriechu, ani sa nenašla v jeho ústach […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Komentáre vypnuté na 256. Ten, ktorý spravodlivo súdi

255. Ten, ktorý si vydobil Svoju Cirkev vlastnou Krvou

Lebo som sa neutiahol z nejakej príčiny, aby som vám nebol zvestoval celej rady Božej. A tak tedy majte na seba pozor i na celé stádo, v ktorom vás ustanovil Svätý Duch za dozorcov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si dobyl vlastnou krvou. (Skutky 20:27-28) Keď prišlo to panenské narodenie, to bol paradox; ako […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Komentáre vypnuté na 255. Ten, ktorý si vydobil Svoju Cirkev vlastnou Krvou

254. Ten, ktorý sa prechádza prostred tých siedmich zlatých svietnikov

Anjelovi efezského sboru napíš: Toto hovorí ten, ktorý drží tých sedem hviezd vo svojej pravici, ktorý sa prechádza prostred tých siedmich zlatých svietnikov: (Zjavenie 2:1) Toto je Ten, o ktorom je povedané, “Ten istý Ježiš je OBOJE, Pán a Kristus.” Tu je On, Ten Jeden a Jediný Pán Boh Všemohúci a okrem Neho niet žiadneho […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Komentáre vypnuté na 254. Ten, ktorý sa prechádza prostred tých siedmich zlatých svietnikov

253. Ten, ktorý sa o vás stará

Pokorte sa tedy pod mocnú ruku Božiu, aby vás povýšil svojím časom. Každú svoju starosť uhoďte na neho, lebo on sa stará o vás. (1. Petra 5:6-7)      Ó, vzácny je ten prúd;     Ktorý ma robí bielym ako sneh;     Nepoznám žiaden iný prameň;     Nič, iba Krv Ježiša. To je to. To […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Komentáre vypnuté na 253. Ten, ktorý sa o vás stará

252. Ten, ktorý rozumie mojej myšlienke zďaleka

Hospodine, prezkúmal si ma a poznal. Ty znáš moje sadanie i moje vstávanie; rozumieš mojej myšlienke zďaleka. (Žalm 139:1-2) Ale Ježiš žil vo svete, o ktorom nikto nič nevedel, On bol zvláštnou osobou. On žil vo svete dokonalej viery v dokonalého Boha, v ktorom On bol. Ak my žijeme v dokonalej viere Kresťana, v to, […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Komentáre vypnuté na 252. Ten, ktorý rozumie mojej myšlienke zďaleka

251. Ten, ktorý prisahal Sám na Seba

Lebo keď dával Boh Abrahámovi zasľúbenie, keďže nemal na koho iného väčšieho prisahať, prisahal sám na seba a povedal: Požehnám, áno, požehnám ťa a veľmi ťa rozmnožím. A tak trpezlive vyčkajúc dosiahol zasľúbenie. Lebo ľudia prisahajú na väčšieho, a každému sporu medzi nimi urobí koniec na stvrdenie složená prísaha. A preto, že Boh chcel svrchovane […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Komentáre vypnuté na 251. Ten, ktorý prisahal Sám na Seba

250. Ten, ktorý prinavracia zrak

Potom prišli do Jericha. A keď vychádzal z Jericha i jeho učeníci i veľký zástup s nimi, sedel pri ceste Timeov syn, slepý Bartimeus, a žobral. A keď počul, že je to Ježiš Nazarejský, začal kričať a hovoriť: Ježišu, Synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou! A mnohí mu dohovárali, aby mlčal, ale on tým väčšmi […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Komentáre vypnuté na 250. Ten, ktorý prinavracia zrak

249. Ten, ktorý nás posväcuje

Ale toho čosi málo menším od anjelov učineného vidíme Ježiša, pre utrpenie smrti korunovaného slávou a cťou, aby milosťou Božou za každého okúsil smrť. Lebo mu svedčalo, pre ktorého všetko a skrze ktorého všetko, ktorý doviedol mnoho synov do slávy, veľvodcu ich spasenia dokonalým učiniť utrpením. Lebo jako posväcujúci, tak i posväcovaní, všetci sú z […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Komentáre vypnuté na 249. Ten, ktorý nás posväcuje

248. Ten, ktorý oznamuje človekovi, čo myslí

Lebo hľa, ten, ktorý utvoril vrchy a stvoril vietor a ktorý oznamuje človekovi, čo myslí; ktorý činí rannú zoru mrákavou a kráča po výšinách zeme, Hospodin, Boh Zástupov, je jeho meno! (Ámos 4:13) Vedeli ste, že Ježiš čítal ľudské mysle? On vnímal ich myšlienky. Je to tak? Potom vedel, o čom premýšľali. On dnes večer […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Komentáre vypnuté na 248. Ten, ktorý oznamuje človekovi, čo myslí

247. Ten, ktorý ostríha zmluvu a milosrdenstvo Svojim služobníkom

A Šalamún sa postavil pred oltár Hospodinov pred celým shromaždením Izraelovým a rozprestrúc svoje ruky k nebesiam riekol: Hospodine, Bože Izraelov, niet tebe podobného Boha ani na nebi hore ani na zemi dole, ktorý ostríhaš smluvu a milosrdenstvo svojim služobníkom, ktorí chodia pred tebou celým svojím srdcom, (1. Kráľov 8:22-23)   Ak len raz môžete […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Komentáre vypnuté na 247. Ten, ktorý ostríha zmluvu a milosrdenstvo Svojim služobníkom

– – – – – – –

» Obsah všetkých článkov Rodinný oltár II
» Najnovšie články

Telo, duch a duša

1 Tesaloničanom 5:23 » A on sám, Bôh pokoja, nech vás ráči celých posvätiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša i telo bezúhonne, keď prijde náš Pán Ježiš Kristus. W.Branham, úryvok z kázne Skutky sú vyjadrenou vierou: Pamätajte, vy ste v okruhu troch, ale ste jednou osobou. Ako Otec, Syn […]

Posted in Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy, Základné | Komentáre vypnuté na Telo, duch a duša

Pečať Ducha Svätého

Efežanom 1:13,14 » v ktorom aj vy počujúc slovo pravdy, evanjelium svojho spasenia, v ktorom aj, uveriac, zapečatení ste Svätým Duchom zasľúbenia, ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie Božieho nadobudnutého vlastníctva, na chválu jeho slávy. —W.Branham, úryvok z kázne Medzera medzi vekmi a pečaťami: Duch Svätý tu, on sám je pečaťou. Duch Svätý je […]

Posted in Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy | Komentáre vypnuté na Pečať Ducha Svätého

Nevesta a Cirkev

Židom 4:2 »   Lebo aj nám sa zvestovalo evanjelium ako aj tamtým. Ale tamtým neosožilo slovo zvesti, pretože sa nesmiešalo s vierou tých, ktorí počuli. —W.Branham, úryvok z knihy Výklad siedmich cirkevných vekov: Z našich úvah sme sa už naučili, že mnoho zo Zjavenia je úplne neporozumené, pretože sme predtým nevedeli, že ‘cirkev’, o […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy | Komentáre vypnuté na Nevesta a Cirkev

Zjavenie Boha – úvod

Ján 1:31 » A ja som ho neznal, ale aby bol zjavený Izraelovi, preto som ja prišiel krstiac vodou. 1 Timoteovi 3:16 » A vyznane veľké je tajomstvo pobožnosti: Bôh zjavený v tele, ospravedlnený v Duchu, zjavený anjelom, kázaný pohanom, uverené mu na svete, hore vzatý v sláve. Boh sa skrýva pred neveriacim a zjavuje […]

Posted in Najnovšie články, Zjavenie Boha | Leave a comment

Séria: Zjavenie sedem Pečatí – úvod

Zjavenie 5:2 » A videl som silného anjela, ktorý hlásal velikým hlasom: Kto je hoden otvoriť knihu a zrušiť jej pečate? Zjavenie 6:1 » A videl som, keď otvoril Baránok jednu zo siedmich pečatí, a počul som jednu zo štyroch živých bytostí, ktorá hovorila jako hlasom hromu: Poď a vidz! Čím je 7 pečatí v […]

Posted in Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Prinavrátené pravdy, Séria: Zjavenie sedem Pečatí | 1 Comment

– – – – – – –

» Články z knižnice (náhodné)

Evanjelizácia času konca

Úryvok z kázaného slova – William Branham, „Evanjelizácia času konca“, 62-0603

Posted in 1962, Deň a jeho posolstvo, Poznaj svoj deň a jeho posolstvo, Video | 1 Comment

Učenie nikolaitov

(W. M. Branham, úryvok z knihy „Výklad siedmich cirkevných vekov“ … 5.Kapitola – Pergamský cirkevný vek) Zjavenie 2:15: “Tak máš aj ty takých, ktorí držia učenie mikulášencov, čoho nenávidím.” Spomínate si, že v Efezskom Veku som odhalil, že to slovo mikulášenci (nikolaiti) pochádza z dvoch gréckych slov: Nicao, čo znamená podmaniť a Lao, čo znamená […]

Posted in Prinavrátené pravdy, Taktika zvodcu | Komentáre vypnuté na Učenie nikolaitov

Most nad riekou Ohio

A asi mesiac potom som sa hral s mojimi malými bratmi vpredu vo dvore guličky. A zrazu prišiel na mňa divný pocit. Prestal som hrať a sadol som si vedľa pod strom. Bývali sme rovno hore na brehu rieky Ohio. Pozeral som sa smerom ku Jeffersonville a videl som ako povstáva most a preklenuje rieku. […]

Posted in Proroctvá a videnia | 1 Comment

Guvernér

Rimanom 8:2 » Lebo zákon Ducha života v Kristu Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smrti. Galaťanom 5:1 » Tak tedy stojte v slobode, ktorou nás Kristus oslobodil, a nepriahajte sa zase do jarma rabstva.   Úryvok z kázne W.Branhama, Deň víťazstva, 63-0421 A vravím vám, ako malej kresťanskej skupine, ktorá tu sedí dnes […]

Posted in Výzva | Tagged , , | Komentáre vypnuté na Guvernér

Odchod Florence Shakarian

Prišiel som jedného večera na medzinárodné zhromaždenie Obchodníkov Plného Evanjelia. Starý „otec“ Shakarian, Demosov otec, on tam zvykol sedávať a hľadieť až kým som neprišiel, potom sa usmial a trochu mi zamával. On tam nebol. Bol preč. Potom som musel prísť k tej rodine s „TAK HOVORÍ PÁN“, ich dcéra tiež zomrie, Florence. Videl som […]

Posted in Proroctvá a videnia | 1 Comment

Semeno mikulášenstva – nikolaitizmu

(W. M. Branham, úryvok z knihy „Výklad siedmich cirkevných vekov“ … 3.Kapitola – Efezský cirkevný vek)   Zjavenie 2:6: “Ale to máš, že nenávidíš skutkov mikulášencov, ktorých to skutkov i ja nenávidím.” No, sú dva názory na to, kto boli mikulášenci. Jedni hovoria, že to bola skupina odpadlíkov, ktorých zakladateľom bol Mikuláš z Antiochie, prozelyta, ktorý […]

Posted in Prinavrátené pravdy, Taktika zvodcu | Leave a comment

Omilostenie

Či veríš, že Boh má pre tvoj život plán? Ak áno, tak ešte dnes môžeš prijať svoje omilostenie. Úryvky z kázne „Omilostenie“ a z knihy „Výklad sedem cirkevných vekov“, W. M. Branham „Nech Pán pridá svoje požehnania k čítaniu Jeho Slova. A teraz, chcem hovoriť na tému „Omilostenie“. Biblia tu dnes večer hovorí, že On […]

Posted in Výzva | 3 komentáre

Vypĺňanie proroctiev

Niekoľko z mnohých proroctiev vypovedaných počas služby brata Branhama Sedem hlavných videní o čase konca (vypĺňa sa) Prehliadka Nevesty (vypĺňa sa) Berlínsky múr (vyplnené) Most nad riekou Ohio (vyplnené v 1929) Potopa okolo rieky Ohio Proroctvo o New Albany (vyplnené v 1912) Proroctvo o Oblaku (vyplnené v 1963) Svetová rada Cirkví a Katolícka Únia (vypĺňa […]

Posted in Proroctvá a videnia | Komentáre vypnuté na Vypĺňanie proroctiev

Sedem hlavných udalostí

…ktoré mi prišli jedného nedeľného rána v júni 1933. Pán Ježiš ku mne hovoril a povedal, že príchod Pánov sa blíži, avšak skôr ako príde, stane sa sedem hlavných udalostí. Všetky som si ich zapísal a v to ráno som vydal zjavenie od Pána. Úryvok z knihy „Výklad sedem cirkvevných vekov“, W. M. Branham PRVÉ […]

Posted in Proroctvá a videnia | 1 Comment

Čo je viera

Autor: M.R.Ungren PDF Úryvok:  V kampaniach brata Branhama bol jeden refrén, ktorý bol vždy spievaný tesne predtým, ako prišiel brat Branham za kazateľňu. Bolo to, „Len ver, len ver, všetko je možné, ak len veríš.“ Brat Branham povedal, že ten Anjel mal tento refrén rád. Toto bolo založené na tom, čo povedal Ježiš v Markovi 9:23. […]

Posted in Rôzni autori, Základné | Komentáre vypnuté na Čo je viera

Správna či nesprávna hudba

1 Kroník 16:9 » Spievajte mu, spievajte mu žalmy! Rozmýšľajte o všetkých jeho divoch! Žalmy 9:12 » Spievajte žalmy Hospodinovi, tomu, ktorý prebýva na Sione; zvestujte medzi národami jeho skutky; Žalmy 30:5 » Spievajte Hospodinovi žalmy, jeho svätí, a oslavujte pamiatku jeho svätosti! Žalmy 33:2 » Oslavujte Hospodina na citare a na harfe o desiatich […]

Posted in Chodenie, správanie, Hudba, Uctievanie | Komentáre vypnuté na Správna či nesprávna hudba

Telo, duch a duša

1 Tesaloničanom 5:23 » A on sám, Bôh pokoja, nech vás ráči celých posvätiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša i telo bezúhonne, keď prijde náš Pán Ježiš Kristus. W.Branham, úryvok z kázne Skutky sú vyjadrenou vierou: Pamätajte, vy ste v okruhu troch, ale ste jednou osobou. Ako Otec, Syn […]

Posted in Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy, Základné | Komentáre vypnuté na Telo, duch a duša

Ľudia upadnú do úplného šialenstva

Príde čas, v Mene Pánovom, že ľudia upadnú do úplného šialenstva. Biblia tak povedala. Budú kričať a nariekať: veľké ohyzdné veci v ich mysliach a predstavivosti… RÁDIO A TELEVÍZNE PROGRAMY TO PRODUKUJÚ. Budú také veci ako mravce na zemi, ktoré sú vysoké ako štrnásť stromov. Budú… vták preletí nad zemou s rozpätím krídel štyri alebo […]

Posted in Proroctvá a videnia | Komentáre vypnuté na Ľudia upadnú do úplného šialenstva

Máš strach? Neboj sa, len ver!

Lebo nám nedal Boh ducha bojazlivosti, ale moci a lásky a zdravého rozumu. (2 Timoteovi 1:7) Strachu nieto v láske, ale dokonalá láska vyháňa strach, pretože strach má trápenie, a ten, kto sa bojí, nie je dokonaný v láske. (1 Ján 4:18) Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením; drievne pominulo, hľa, všetko […]

Posted in Výzva | Komentáre vypnuté na Máš strach? Neboj sa, len ver!