Posolstvo Pána Ježiša Krista a prinavrátenie Stromu Nevesty v tomto čase konca

Aký je čas? Je <b>neskoršie</b> ako si myslíme...

Aký je čas? Je neskoršie ako si myslíme...

Či poznáš svoj deň a jeho posolstvo? Kde sa nachádzame na hodinách času?

Príchod <strong>proroka</strong> posledného veku...

Príchod proroka posledného veku...

Boží hlas v týchto posledných dňoch. Nadprirodzený život Bohom poslaného muža.

Si <b>účastný</b> toho, čo Boh poslal?

Si účastný toho, čo Boh poslal?

Nebolo takého dňa v akom práve žijeme. Toto je čas obnovenia a prinavrátenia všetkých vecí. Podľa zasľúbenia Božieho Slova nám boli prinavrátené pravdy stratené počas vekov. denominácií. Sme Boží slobodní ľudia. "Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky." (Žid.13:8)

Jeho Slovo je <b>Život</b>. Pravda vyslobodzuje...

Jeho Slovo je Život. Pravda vyslobodzuje...

Zjavené pravdy ukryté počas vekov. Nie teológia, ale Slovo oživené Duchom. "Kto nemá Syna (Slovo), nemá života. Kto má Syna (On je Slovo), má život večný."

Duch Boží nás vopred <b>varoval</b>...

Duch Boží nás vopred varoval...

Proroctvá, ktoré sa vypĺňajú v našich dňoch, o ktorých možno nevieš. Čo sa ešte vyplní?

Boh nás vyzýva… <b>Každého jedného.</b>

Boh nás vyzýva… Každého jedného.

Čo je tvojou reakciou na Božie volanie? Slovo pravdy je tu pre teba, aby ti dalo skutočnú slobodu.


» Ježiš povedal: Keď vy zostanete v Mojom Slove, vpravde ste Mojimi učeníkmi a poznáte pravdu, a PRAVDA vás vyslobodí. (Ján 8:31,32) » Ale vo dňoch hlasu siedmeho anjela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom.. (Zjavenie 10:7)


Odhalenie, čo sa dialo, deje a čo sa bude...

Odhalenie, čo sa dialo, deje a čo sa bude...

Zjavenie 1:20 » Tajomstvo siedmich hviezd, ktoré si videl na mojej pravici, a sedem zlatých svietnikov je toto: Sedem hviezd sú anjeli siedmich zborov, a sedem svietnikov, ktoré si videl, je sedem zborov...

Slovo Božie prišlo k prorokovi...

Slovo Božie prišlo k prorokovi...

Ide v ňom o Slovo a Nevestu. Vzťah medzi Ženíchom a Jeho Nevestou. Pozícia Kristovej Cirkvi v tomto čase konca...

Dlhoočakávané vychvátenie cirkvi...

Dlhoočakávané vychvátenie cirkvi...

1 Korinťanom 15:51 » Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení, razom, v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby.

Poznáš Autora Stvorenstva?

Poznáš Autora Stvorenstva?

Kto je Boh? Kto je Ježiš Kristus? Sú traja bohovia, či jeden? Existuje náuka trojica v Biblii?

Prvá náuka, ktorú kázal Ježiš...

Prvá náuka, ktorú kázal Ježiš...

Čo je skutočné znovuzrodenie? Ježiš povedal, že bez neho človek nemôže vidieť kráľovstvo Božie. I dnes je to Bohom pripravená cesta.

Či ho môže človek obísť a obstáť?

Či ho môže človek obísť a obstáť?

Toto priame Božie prikázanie je i dnes často obchádzané a podceňované. Či Boh mení svoju myseľ ohľadne svojho Slova? Aký je pravý vodný krst podľa Biblie?

Najväčší dar pre človeka...

Najväčší dar pre človeka...

Boží Duch prebývajúci v človeku a činiaci tie isté veci, ktoré činil Ježiš, to je zasľúbenie Otcovo. "Čakajte… až budete odisti do moci z výsosti"

Boží hlas v týchto posledných dňoch...

Boží hlas v týchto posledných dňoch...

Zpočúvaj sa do hlasu, ktorý podľa zasľúbenia Boha zaznel v našom veku, tak ako ap.Pavol v prvom veku a ďalší Boží muži v iných vekoch.

Kázne v brožúrach, knihách

Kázne v brožúrach, knihách

Objednaj si ZDARMA tlačené materiály kázaného Slova. Vyše 170 titulov v slovenčine. Ponúkame tiež audio kázne na nosičoch CD a DVD.


» Inšpirácie z Božieho Slova  »  Rodinný oltár I.  »  Rodinný oltár II.

#272 Čokoľvek človek rozsieva, to bude i žať

Galaťanom 6:7-9 » Nemýľte sa, Bohu sa nebude nikto posmievať. Lebo čokoľvek seje človek, to bude i žať. Lebo ten, kto seje v svoje telo, z tela bude žať porušenie; a ten, kto seje v Ducha, z Ducha bude žať večný život. A činiac dobré neustávajme, lebo svojím časom budeme žať neumdlievajúci. Spomínam si, že tam […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

On raz zomrel a znovu vstal a teraz žije

Otvorte mi brány spravedlivosti, aby som vošiel nimi a oslavoval Hospodina! To je tá brána Hospodinova, ktorou vchádzajú spravedliví. Oslavovať ťa budem, lebo si ma vyslyšal a bol si mi spasením. Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa hlavou uhla. Od Hospodina sa to stalo a je to divné v našich očiach. (Žalm 118:19-23) Tí stavitelia, […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

#271 Nové narodenie je to jediné, čo vyprodukuje vzťah s Bohom

Galaťanom 5:22-24 » Ale ovocím Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť; proti takým veciam nieto zákona. A tí, ktorí sú Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami. Kresťania, ó, musíte mať osobný vzťah s Bohom. Aby ste mohli byť synom Božím, musíte sa stať príbuzným Boha. On musí […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

Oslia čeľusť v ruke Božej

Obkľúčili ma všetky národy, ale v mene Hospodinovom ich posekám. Obkľúčili ma zôkol-vôkol, ale v mene Hospodinovom ich posekám. Obkľúčili ma jako včely, ale vyhasnú jako oheň z tŕnia, lebo v mene Hospodinovom ich posekám. Sotiť si ma mocne sotil, aby som padol, ale Hospodin mi pomohol. Mojou silou a piesňou je Hospodin a stal […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

#270 Dve rozdielne kategórie, ktoré nemôžu kráčať spolu

Galaťanom 4:22-23 » Lebo je napísané, že Abrahám mal dvoch synov, jedného od dievky, otrokyne, a jedného od slobodnej, zákonitej ženy. Ale ten od dievky sa narodil podľa tela a ten zo slobodnej so zasľúbením, Tu je nám skrze to predstavený obraz. To semeno začalo, to semeno zasľúbenia začalo v nepatrnom pochybovaní – pochybnosť ohľadne originálneho […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

#269 Boh adoptujúci Svojho vlastného Syna

Galaťanom 4:1-2 » Ale hovorím: Po celý čas, dokiaľ je dedič nedospelý, v ničom nie je rozdielny od sluhu, hoci je pánom všetkého; ale je pod tútormi a pod správcami, až do času, ktorý určil otec. Nuž, tento chlapec, potom, ako dosiahol určitý vek, musel byť adoptovaný do tej istej rodiny, v ktorej sa narodil. Každý kazateľ […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

#268 Ospravedlnení skrze vieru

Galaťanom 3:6-7 » Tak ako Abrahám uveril Bohu, a počítalo sa mu to za spravedlivosť. A tedy vedzte, že tí, ktorí sú z viery, sú synmi Abrahámovými. Tak teda, Abrahám uveril Bohu. A bolo mu to počítané za spravodlivosť alebo bolo mu to pripočítané na účet jeho spravodlivosti. „Ako sa máš?“ Ty odpovieš, „Nuž, som nejaký […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

#267 Boh, ktorý žije v ľudských bytostiach

Galaťanom 2:20 » S Kristom spolu ukrižovaný som a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus, a to, čo teraz žijem v tele, vo viere Syna Božieho žijem, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa. Takže, Svätý Duch je náš Znak od Boha. Ako raz jeden veľký teológ, učenec, baptistický brat, […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

Veľkí a malí ľudia

Milujem Hospodina, lebo Hospodin počul môj hlas, moje pokorné prosby. Lebo mi naklonil svoje ucho, a preto ho budem vzývať vo svojich dňoch. Boli ma obkľúčili bolesti smrti, a našli ma úzkosti hrobu; bol som našiel súženie a trápenie duše. Ale som vzýval meno Hospodinovo a vravel som: Prosím, ó, Hospodine, vysloboď moju dušu! Hospodin […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

#266 Zostaňte s Božím Slovom

Galaťanom 1:6-9 » Divím sa, že tak skoro odstupujete od toho, ktorý vás povolal v milosti Kristovej, k inému evanjeliu, ktoré nie je iné, iba že sú niektorí, ktorí vás nepokoja a chcú prevrátiť evanjelium Kristovo. Ale aj keby sme vám my alebo anjel z neba zvestoval iné ako to, čo sme vám zvestovali, nech je […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

Božia starosť

Izraelu, ty sa nadej na Hospodina! On je ich pomocou a ich štítom. Dom Áronov, nadejte sa na Hospodina. On je ich pomocou a ich štítom. Vy, ktorí sa bojíte Hospodina, nadejte sa na Hospodina! On je ich pomocou a ich štítom. Hospodin bude pamätať na nás, požehná; požehná dom Izraelov; požehná dom Áronov. Požehná […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

#265 Silnejšia nádoba

2. Korinťanom 13:11-12 » Ostatne, bratia, radujte sa, majte sa dobre, zdokonaľujte sa, potešujte sa, na jedno a na to isté myslite, majte pokoj! A Boh lásky a pokoja bude s vami. Pozdravujte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás všetci svätí. Jeden chlapík sa ma nedávno opýtal, „Brat Branham, prečo sa oni pozdravovali svätým bozkom?“ Oni sa […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

Kráľovná zo Šeby

Nie nám, Hospodine, nie nám, ale svojmu menu daj česť pre svoju milosť, pre svoju pravdu. Prečo majú povedať pohania: Kdeže je ich Boh? Ale náš Boh je na nebesiach a činí všetko, čo chce. Ich modly sú striebro a zlato; sú dielom rúk človeka; majú ústa a nehovoria; majú oči a nevidia; majú uši […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

#264 Dokonalý Príklad

1. Samuelova 8:4-5 » Vtedy sa shromaždili všetci starší Izraelovi a prišli k Samuelovi do Rámy. A povedali mu: Hľa, ty si už starý, a tvoji synovia nechodia po tvojich cestách; ustanov nám teraz kráľa, aby nás súdil, ako je to u všetkých národov. Bolo to vo dňoch Samuela, muža Božieho, proroka. A on bol jednoduchý muž […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

Prístup ku Bohu

Keď išiel Izrael z Egypta, dom Jakobov z národa cudzieho jazyka, bol mu Júda svätyňou, Izrael jeho panoviskom. Keď to videlo more, utieklo, Jordán, obrátil sa nazpät. Vrchy poskakovali jako barance, vŕšky jako jahňatá. Čo ti bolo, more, že si utekalo? Jordán, že si sa obrátil nazpät? Čože vám, vrchy, že ste poskakovali jako barance, […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

#263 Dokonalá sila skrze dokonalú slabosť

2. Korinťanom 11:29-30 » Ktože je slabý, a ja by som nebol slabý? Kto sa uráža, a ja by som sa nepálil? Ak už sa musím chváliť, budem sa chváliť svojou slabosťou. Pavol povedal, „Keď som slabý, vtedy som silný.“ Áno, on povedal, „A tak sa budem chváliť svojou nemohúcnosťou, svojimi slabosťami, a tak ďalej. Ďakujem […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

Bohom-povolaný človek

Dobrý človek sa zmilováva a požičiava (riadi svoje veci spravedlivým súdom), lebo sa nepohne na veky; spravedlivý bude vo večnej pamäti. Nebojí sa zlej zvesti; jeho srdce stojí pevne; dôveruje Hospodinovi. Jeho srdce je upevnené; nebude sa báť, až sa i podíva na svojich protivníkov. Rozsýpa, dáva chudobným; jeho spravedlivosť stojí na večnosť; jeho roh […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

#262 Chýbajúci článok

2. Korinťanom 11:1-3 » Bárs by ste ma zniesli niečo málo v mojom nerozume! Lebo horlím za vás horlivosťou Božou, lebo som si vás zasnúbil jednému mužovi, aby som vás predstavil a oddal ako čistú pannu Kristovi. Ale sa bojím, aby snáď tak, ako čo had zviedol Evu svojou chytrosťou, neporušili sa tiež nejako vaše mysle […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

#261 Nevzdávať sa

Žalm 103:1-4 » Dobroreč, moja duša, Hospodinovi, a všetky moje vnútornosti menu jeho svätosti! Dobroreč, moja duša, Hospodinovi, a nezabudni niktorého zo všetkých jeho dobrodení, ktorý ti odpúšťa všetky tvoje neprávosti, ktorý uzdravuje všetky tvoje nemoci, ktorý vyslobodzuje tvoj život od záhuby, ktorý ťa korunuje milosťou a zľutovaním, Pred nejakým časom, povedzme, pred päťdesiatimi alebo pred […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

Oddelenie skrze Slovo

Hallelujah! Blahoslavený človek, ktorý sa bojí Hospodina a má velikú záľubu v jeho prikázaniach. Jeho semeno bude mocné na zemi. Pokolenie priamych bude požehnané. Hojnosť a bohatstvo v jeho dome, a jeho spravedlivosť stojí na večnosť. Vzíde vo tme svetlo priamym. Milostivý je, ľútostivý a spravedlivý. (Žalm 112:1-4) „Na počiatku stvoril Boh nebesia a zem.” […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

– – – – – – –

» Obsah všetkých článkov Rodinný oltár II
» Najnovšie články

Telo, duch a duša

1 Tesaloničanom 5:23 » A on sám, Bôh pokoja, nech vás ráči celých posvätiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša i telo bezúhonne, keď prijde náš Pán Ježiš Kristus. W.Branham, úryvok z kázne Skutky sú vyjadrenou vierou: Pamätajte, vy ste v okruhu troch, ale ste jednou osobou. Ako Otec, Syn […]

Posted in Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy, Základné | Leave a comment

Pečať Ducha Svätého

Efežanom 1:13,14 » v ktorom aj vy počujúc slovo pravdy, evanjelium svojho spasenia, v ktorom aj, uveriac, zapečatení ste Svätým Duchom zasľúbenia, ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie Božieho nadobudnutého vlastníctva, na chválu jeho slávy. —W.Branham, úryvok z kázne Medzera medzi vekmi a pečaťami: Duch Svätý tu, on sám je pečaťou. Duch Svätý je […]

Posted in Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy | Leave a comment

Nevesta a Cirkev

Židom 4:2 »   Lebo aj nám sa zvestovalo evanjelium ako aj tamtým. Ale tamtým neosožilo slovo zvesti, pretože sa nesmiešalo s vierou tých, ktorí počuli. —W.Branham, úryvok z knihy Výklad siedmich cirkevných vekov: Z našich úvah sme sa už naučili, že mnoho zo Zjavenia je úplne neporozumené, pretože sme predtým nevedeli, že ‘cirkev’, o […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy | Leave a comment

Zjavenie Boha – úvod

Ján 1:31 » A ja som ho neznal, ale aby bol zjavený Izraelovi, preto som ja prišiel krstiac vodou. 1 Timoteovi 3:16 » A vyznane veľké je tajomstvo pobožnosti: Bôh zjavený v tele, ospravedlnený v Duchu, zjavený anjelom, kázaný pohanom, uverené mu na svete, hore vzatý v sláve. Boh sa skrýva pred neveriacim a zjavuje […]

Posted in Najnovšie články, Zjavenie Boha | Leave a comment

Séria: Zjavenie sedem Pečatí – úvod

Zjavenie 5:2 » A videl som silného anjela, ktorý hlásal velikým hlasom: Kto je hoden otvoriť knihu a zrušiť jej pečate? Zjavenie 6:1 » A videl som, keď otvoril Baránok jednu zo siedmich pečatí, a počul som jednu zo štyroch živých bytostí, ktorá hovorila jako hlasom hromu: Poď a vidz! Čím je 7 pečatí v […]

Posted in Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Prinavrátené pravdy, Séria: Zjavenie sedem Pečatí | 1 Comment

– – – – – – –

» Články z knižnice (náhodné)

Znamenie šelmy

A bolo jej dané, aby dala ducha obrazu šelmy, aby aj hovoril obraz šelmy, aj aby urobila to, aby všetci, ktorí by sa neklaňali obrazu šelmy, boli pobití. A pôsobí to, aby všetkým, malým i veľkým, bohatým i chudobným, slobodným i sluhom dali ryté znamenie na ich pravú ruku alebo na ich čelo, a aby […]

Posted in Inšpirácie, Taktika zvodcu | Leave a comment

Správna či nesprávna hudba

1 Kroník 16:9 » Spievajte mu, spievajte mu žalmy! Rozmýšľajte o všetkých jeho divoch! Žalmy 9:12 » Spievajte žalmy Hospodinovi, tomu, ktorý prebýva na Sione; zvestujte medzi národami jeho skutky; Žalmy 30:5 » Spievajte Hospodinovi žalmy, jeho svätí, a oslavujte pamiatku jeho svätosti! Žalmy 33:2 » Oslavujte Hospodina na citare a na harfe o desiatich […]

Posted in Chodenie, správanie, Hudba, Uctievanie | Leave a comment

Semeno hada, Dva stromy v Edene

(W. Branham, úryvok z knihy “Výklad siedmich cirkevných vekov”: 3.Kap, Ef.cirk.vek, ZASĽÚBENÁ ODMENA) Zjavenie 2:7: “…Tomu, kto víťazí, dám jesť z Dreva Života, ktoré je prostred raja Božieho.” Toto je budúca odmena pre všetkých víťazov zo všetkých vekov. Keď odznie posledné zvolanie do boja, keď odložíme zbroj, potom odpočinieme v Božom raji a náš podiel […]

Posted in Prinavrátené pravdy, Taktika zvodcu | Leave a comment

Učenie nikolaitov

(W. M. Branham, úryvok z knihy “Výklad siedmich cirkevných vekov” … 5.Kapitola – Pergamský cirkevný vek) Zjavenie 2:15: “Tak máš aj ty takých, ktorí držia učenie mikulášencov, čoho nenávidím.” Spomínate si, že v Efezskom Veku som odhalil, že to slovo mikulášenci (nikolaiti) pochádza z dvoch gréckych slov: Nicao, čo znamená podmaniť a Lao, čo znamená […]

Posted in Prinavrátené pravdy, Taktika zvodcu | Leave a comment

Hlbina volá po hlbine

Kázeň “Hlbina volá po hlbine”, William Branham, 54-0624Záznam zo zhromaždenia vo Washington D.C., 24.6.1954

Posted in Video, Základné | Leave a comment

Sedem hlavných udalostí

…ktoré mi prišli jedného nedeľného rána v júni 1933. Pán Ježiš ku mne hovoril a povedal, že príchod Pánov sa blíži, avšak skôr ako príde, stane sa sedem hlavných udalostí. Všetky som si ich zapísal a v to ráno som vydal zjavenie od Pána. Úryvok z knihy “Výklad sedem cirkvevných vekov”, W. M. Branham PRVÉ […]

Posted in Proroctvá a videnia | 1 Comment

Posolstvo, ktoré spôsobí druhý Príchod Kristov

Nemohol som porozumieť hovoreniu v jazykoch a tak ďalej. Verím v krst Duchom Svätým, veril som, že ľudia môžu hovoriť v jazykoch. A jeden večer, keď som išiel do … do katedrály v San Antonio, v Texase. Išiel som tam, sedel tam nejaký človek a začal hovoriť v jazykoch, ako keď strieľa z guľometu alebo […]

Posted in Proroctvá a videnia | 1 Comment

Most nad riekou Ohio

A asi mesiac potom som sa hral s mojimi malými bratmi vpredu vo dvore guličky. A zrazu prišiel na mňa divný pocit. Prestal som hrať a sadol som si vedľa pod strom. Bývali sme rovno hore na brehu rieky Ohio. Pozeral som sa smerom ku Jeffersonville a videl som ako povstáva most a preklenuje rieku. […]

Posted in Proroctvá a videnia | 1 Comment

Telo, duch a duša

1 Tesaloničanom 5:23 » A on sám, Bôh pokoja, nech vás ráči celých posvätiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša i telo bezúhonne, keď prijde náš Pán Ježiš Kristus. W.Branham, úryvok z kázne Skutky sú vyjadrenou vierou: Pamätajte, vy ste v okruhu troch, ale ste jednou osobou. Ako Otec, Syn […]

Posted in Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy, Základné | Leave a comment

Nevesta a Cirkev

Židom 4:2 »   Lebo aj nám sa zvestovalo evanjelium ako aj tamtým. Ale tamtým neosožilo slovo zvesti, pretože sa nesmiešalo s vierou tých, ktorí počuli. —W.Branham, úryvok z knihy Výklad siedmich cirkevných vekov: Z našich úvah sme sa už naučili, že mnoho zo Zjavenia je úplne neporozumené, pretože sme predtým nevedeli, že ‘cirkev’, o […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy | Leave a comment

Vodný krst – “Na čo ste teda boli pokrstení?”

Krátky komentár ohľadne vodného krstu a Božstva Ďalšie odkazy: Tajomstvo Božstva Jeden Boh v mnohých prejavoch Vodný krst

Posted in Video, Základné | 3 komentáre

Výzva

Prišiel čas skutočného varovania, kedy by mal každý človek preskúmať svoj život a dať svoje srdce do poriadku s Bohom skôr, ako bude príliš neskoro. Čas hrania sa na cirkev skončil. Ukrývanie sa v tmavej pivnici a zatváranie si očí s tvrdením, že neexistuje svetlo, zatiaľčo vonku svieti krásne slnko, ukazuje nerozum mnohých chytrých ľudí. […]

Posted in Výzva | 1 Comment

Kresťan a televízia?

Pokúsime sa byť struční v našej diskusii na túto tému. Nie je naším zámerom, aby sme diskutovali o svetských štúdiách, ktoré boli vykonané o negatívnom vplyve televízie v dnešnom modernom svete. Chceme o tom rozprávať z biblického pohľadu a zistiť, či by Kresťania mali alebo nemali vo svojich domácnostiach tolerovať tohto „najväčšieho propagátora“ nespravodlivosti. Pamätajte, […]

Posted in Chodenie, správanie, Rôzni autori, Taktika zvodcu, Výzva | Leave a comment

Omilostenie

Či veríš, že Boh má pre tvoj život plán? Ak áno, tak ešte dnes môžeš prijať svoje omilostenie. Úryvky z kázne “Omilostenie” a z knihy “Výklad sedem cirkevných vekov”, W. M. Branham “Nech Pán pridá svoje požehnania k čítaniu Jeho Slova. A teraz, chcem hovoriť na tému “Omilostenie”. Biblia tu dnes večer hovorí, že On […]

Posted in Výzva | 3 komentáre