Ale vo dňoch hlasu siedmeho Anjela, keď bude trúbiť

Hľa,
Ja vám pošlem proroka Eliáša
prv než príde deň Pánov
veľký a strašný.
Mal.4:5

dokoná sa tajomstvo Božie,

ako to zvestoval Svojim sluhom prorokom... Zj.10:7

Žid.13:8

Ježiš Kristus ten istý

včera, dnes

i na veky.

Zjavenie 19:7

A Jeho Manželka sa prihotovila...

Posolstvo Pána Ježiša Krista a prinavrátenie Stromu Nevesty v tomto čase konca

Aký je čas? Je <b>neskoršie</b> ako si myslíme...

Aký je čas? Je neskoršie ako si myslíme...

Či poznáš svoj deň a jeho posolstvo? Kde sa nachádzame na hodinách času?

Príchod <strong>proroka</strong> posledného veku...

Príchod proroka posledného veku...

Boží hlas v týchto posledných dňoch. Nadprirodzený život Bohom poslaného muža.

Si <b>účastný</b> toho, čo Boh poslal?

Si účastný toho, čo Boh poslal?

Nebolo takého dňa v akom práve žijeme. Toto je čas obnovenia a prinavrátenia všetkých vecí. Podľa zasľúbenia Božieho Slova nám boli prinavrátené pravdy stratené počas vekov. denominácií. Sme Boží slobodní ľudia. "Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky." (Žid.13:8)

Jeho Slovo je <b>Život</b>. Pravda vyslobodzuje...

Jeho Slovo je Život. Pravda vyslobodzuje...

Zjavené pravdy ukryté počas vekov. Nie teológia, ale Slovo oživené Duchom. "Kto nemá Syna (Slovo), nemá života. Kto má Syna (On je Slovo), má život večný."

Duch Boží nás vopred <b>varoval</b>...

Duch Boží nás vopred varoval...

Proroctvá, ktoré sa vypĺňajú v našich dňoch, o ktorých možno nevieš. Čo sa ešte vyplní?

Boh nás vyzýva… <b>Každého jedného.</b>

Boh nás vyzýva… Každého jedného.

Čo je tvojou reakciou na Božie volanie? Slovo pravdy je tu pre teba, aby ti dalo skutočnú slobodu.


» Ježiš povedal: Keď vy zostanete v Mojom Slove, vpravde ste Mojimi učeníkmi a poznáte pravdu, a PRAVDA vás vyslobodí. (Ján 8:31,32) » Ale vo dňoch hlasu siedmeho anjela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom.. (Zjavenie 10:7)


Odhalenie, čo sa dialo, deje a čo sa bude...

Odhalenie, čo sa dialo, deje a čo sa bude...

Zjavenie 1:20 » Tajomstvo siedmich hviezd, ktoré si videl na mojej pravici, a sedem zlatých svietnikov je toto: Sedem hviezd sú anjeli siedmich zborov, a sedem svietnikov, ktoré si videl, je sedem zborov...

Slovo Božie prišlo k prorokovi...

Slovo Božie prišlo k prorokovi...

Ide v ňom o Slovo a Nevestu. Vzťah medzi Ženíchom a Jeho Nevestou. Pozícia Kristovej Cirkvi v tomto čase konca...

Dlhoočakávané vychvátenie cirkvi...

Dlhoočakávané vychvátenie cirkvi...

1 Korinťanom 15:51 » Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení, razom, v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby.

Poznáš Autora Stvorenstva?

Poznáš Autora Stvorenstva?

Kto je Boh? Kto je Ježiš Kristus? Sú traja bohovia, či jeden? Existuje náuka trojica v Biblii?

Prvá náuka, ktorú kázal Ježiš...

Prvá náuka, ktorú kázal Ježiš...

Čo je skutočné znovuzrodenie? Ježiš povedal, že bez neho človek nemôže vidieť kráľovstvo Božie. I dnes je to Bohom pripravená cesta.

Či ho môže človek obísť a obstáť?

Či ho môže človek obísť a obstáť?

Toto priame Božie prikázanie je i dnes často obchádzané a podceňované. Či Boh mení svoju myseľ ohľadne svojho Slova? Aký je pravý vodný krst podľa Biblie?

Najväčší dar pre človeka...

Najväčší dar pre človeka...

Boží Duch prebývajúci v človeku a činiaci tie isté veci, ktoré činil Ježiš, to je zasľúbenie Otcovo. "Čakajte… až budete odisti do moci z výsosti"

Boží hlas v týchto posledných dňoch...

Boží hlas v týchto posledných dňoch...

Zpočúvaj sa do hlasu, ktorý podľa zasľúbenia Boha zaznel v našom veku, tak ako ap.Pavol v prvom veku a ďalší Boží muži v iných vekoch.

Kázne v brožúrach, knihách

Kázne v brožúrach, knihách

Objednaj si ZDARMA tlačené materiály kázaného Slova. Vyše 170 titulov v slovenčine. Ponúkame tiež audio kázne na nosičoch CD a DVD.


» Inšpirácie z Božieho Slova  »  Rodinný oltár I.  »  Rodinný oltár II.

#149 Tvoj vzor

  Ján 13:12-15 » A potom, keď umyl ich nohy a vzal svoje rúcho, zase si sadol a povedal im: Či viete, čo som vám učinil? Vy ma voláte Učiteľom a Pánom a dobre hovoríte, lebo som. Ak tedy som ja vám umyl nohy, váš Pán a Učiteľ, aj vy máte jeden druhému umývať nohy. Lebo […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

Korunovácie

Ale ja budem vždycky čakať a budem pridávať ku všetkej tvojej chvále chválu. Moje ústa budú rozprávať tvoju spravedlivosť, každého dňa tvoje spasenie, lebo neznám tomu počtu. Prijdem v hrdinskej sile Pána Hospodina; budem pripomínať tvoju spravedlivosť, len teba samého. Bože, učil si ma od mojej mladosti, a až doteraz zvestujem tvoje divy. A tak až do staroby a […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

#148 Verejné svedectvo Slova

  Numeri 19:1-9 » A Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi a riekol: Toto je ustanovenie zákona, ktoré prikázal Hospodin povediac: Hovor synom Izraelovým, aby vzali a doviedli k tebe červenú jalovicu bez vady, na ktorej niet poškvrny, na ktorú ešte nebolo položené jarmo. A dáte ju Eleazárovi, kňazovi, ktorý ju vyvedie von za tábor, a tam […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

Rozrušenie hniezda

Lebo ty si mojím očakávaním, Pane, Hospodine, mojou nádejou od mojej mladosti. Na teba sa spolieham od narodenia; ty si ten, ktorý si ma odlúčil od života mojej matky. V tebe je moja chvála neprestajne. Som ako zázrak mnohým. Ale ty si mojím silným útočišťom. Nech sú moje ústa naplnené tvojou chválou, každý deň tvojou nádherou. Neodvrhni ma v […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

#147 Vidieť Ježiša

  Ján 12:20-21 » A boli tam niektorí z tých Grékov, ktorí chodievali hore do Jeruzalema, aby sa tam pomodlili na sviatok. Tí tedy pristúpili k Filipovi, tomu z Galilejskej Betsaidy, a prosili ho a vraveli: Pane, chceme vidieť Ježiša.   Nuž, tí Gréci, ktorí prišli ku Filipovi, túžbou ich srdca bolo uvidieť Ježiša. Koľkí z […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

Vlastniť bránu nepriateľa

K tebe, Hospodine, sa utiekam. Nech sa nemusím hanbiť na veky! Vytrhni ma vo svojej spravedlivosti a vysloboď ma! Nakloň svoje ucho ku mne a zachráň ma! Buď mi skalou obydlia, kam by som vždycky vošiel. Rozkázal si zachrániť ma, lebo mojou skalou a mojou pevnosťou si ty. Môj Bože, vysloboď ma z ruky bezbožníka, z hrsti prevrátenca […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

#146 Len odstrániť kameň

  Ján 11:39-46 » Ježiš povedal: Zodvihnite kameň! A Marta, sestra zomrelého, mu povedala: Pane, už smrdí, lebo je už štyri dni v hrobe. Na to jej riekol Ježiš: Či som ti nepovedal, že ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu? Vtedy zodvihli kameň, kde ležal mŕtvy. A Ježiš pozdvihol oči hore a povedal: Otče, ďakujem ti, […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

Vyslobodzujúca moc Božia

Bože, pospieš ma vytrhnúť, Hospodine, ponáhľaj sa mi na pomoc! Nech sa hanbia a rumenejú tí, ktorí hľadajú moju dušu! Nech uhnú zpät a stydia sa tí, ktorí chcú moje zlé. Nech sa obrátia zpät pre svoju hanbu tí, ktorí vo zlom hovoria: Aha, aha! Nech sa veselia a radujú v tebe všetci, ktorí ťa hľadajú, a tí, […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

#145 Bez rozumovania

  Ján 11:21-27 » Vtedy povedala Marta Ježišovi: Pane, keby si tu bol býval, môj brat by nebol zomrel. Ale aj teraz viem, že všetko, za čokoľvek by si požiadal Boha, dá ti Boh. Ježiš jej povedal: Tvoj brat vstane. A Marta mu povedala: Viem, že vstane pri vzkriesení, v posledný deň. Ježiš jej povedal: Ja […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

Láska a milosť Božia

Budem chváliť meno Božie piesňou a zvelebovať ho budem vďakou. A to bude príjemnejšie Hospodinovi ako vôl, ako rohatý junec s rozdeleným kopytom. Keď to uvidia biedni, budú sa radovať, a vám, ktorí hľadáte Boha, ožije vaše srdce. Lebo Hospodin počuje chudobných a neopovrhuje svojimi väzňami. Nech ho chvália nebesia i zem, moria i všetko, čo sa hemží v […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

#144 Nikto ich nemôže vytrhnúť z Jeho ruky

Ján 10:27-30 » Moje ovce čujú môj hlas, a ja ich znám, a nasledujú ma, a ja im dávam večný život, a nezahynú na veky, a nikto ich nevytrhne z mojej ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých, a nikto ich nemôže vytrhnúť z ruky môjho Otca. Ja a Otec sme jedno. […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

Človek

Priblíž sa mojej duši; vyprosti ju! Vykúp ma pre mojich nepriateľov! Ty znáš moje pohanenie, moju hanbu a môj stud; pred tebou sú všetci moji protivníci. Pohanenie skrúšilo moje srdce, a preto som zronený. Keď čakám, že ma niekto poľutuje, nieto nikoho, a keď čakám na tešiteľov, nenachádzam ich. Ale mi dali miesto pokrmu žlče, a v mojej […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

#143 Pastier

  Ján 10:7-9 » Vtedy im zase povedal Ježiš: Amen, amen vám hovorím: Ja som dverami oviec. Všetci, koľko ich prišlo predo mnou, sú zlodeji a lotri, ale ovce ich nepočuli. Ja som dvere. Ak niekto vojde cezo mňa, bude zachránený, a vojde aj vyjde i pašu najde.   Raz, keď som bol na východe, naučil […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

Pôst

Ak plačem trápiac pôstom svoju dušu, je mi to na potupu. A keď miesto rúcha beriem na seba smútočné vrece, vtedy som im porekadlom. Zlé hovoria o mne tí, ktorí sedia v bráne, a pesničkou k hudbe som tým, ktorí pijú opojný nápoj. Ale ja k tebe odosielam svoju modlitbu, Hospodine; nech je to príjemný […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

Autorita vypovedaného Slova

Zachráň ma, Bože, lebo mi došli vody až po dušu. Hrúžam sa v hlbokom bahne, a nieto na čom zastať. Vošiel som do hlbín vôd, a zalial ma valiaci sa prúd. Ustal som od svojho volania; moje hrdlo vyschlo; moje oči zomdleli, kým očakávam na svojho Boha. Tých, ktorí ma nenávidia bez príčiny, je viac […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

#142 Zasľúbená zem

  Numeri 14:22-24 » Tak isté je, že všetci mužovia, ktorí videli moju slávu a moje znamenia, ktoré som učinil v Egypte i na púšti, a pokúšali ma toto už desať ráz a neposlúchli môjho hlasu, prisahám, že neuvidia zeme, ktorú som prísahou sľúbil ich otcom, ani niktorý z tých, ktorí ma popudzovali pohŕdajúc mnou, […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

#141 Posledné dni

  Jób 31:1 » Učinil som smluvu so svojimi očima, a čo by som mal hľadieť na pannu?     Nuž, žijeme v posledných dňoch, so zasľúbeným znakom vzkriesenia. Po dvoch tisícoch rokoch falošného dokumentovania a odvracania sa z cesty, a touto cestou a tamtou cestou, až ľudia nevedia, čo robiť. Ale Ježiš im povedal a […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

#140 Boh vyžaduje rešpekt

  Numeri 12:1-2 » A Mária a Áron hovorili proti Mojžišovi pre jeho ženu Ethiopku, ktorú si vzal, lebo si vzal ženu Ethiopku. Povedali: Či len s Mojžišom hovoril Hospodin? Či azda nehovoril aj s nami? A počul to Hospodin.   Ak Boh poslal posla a potvrdil ho zázrakmi a znameniami, že je poslom poslaným od […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

#139 Najprv prijmi Ducha Svätého

  Ján 7:37-39 » Potom v posledný, v ten veliký deň sviatku stál Ježiš a volal: Ak niekto žízni, nech prijde ku mne a pije! Kto verí vo mňa, jako hovorí Písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra. Ale to povedal o Svätom Duchu, ktorého mali dostať uverivší v neho. Lebo ešte nebolo Svätého Ducha, […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

Život si prerazí cestu

No, isté je, že Boh skrúši hlavu svojich nepriateľov, vlasaté temeno toho, kto chodí vo svojich hriechoch. Pán povedal: Navrátim z Bázana, navrátim aj z hlbín mora, aby si zbrodil svoju nohu v krvi; jazyk tvojich psov aby mal podiel z nepriateľov. (Žalm 68:22-24) Viete, že Boh má pohrebný sprievod pre Svoje kvety? Vedeli ste […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

– – – – – – –

» Obsah všetkých článkov Rodinný oltár II
» Najnovšie články

Telo, duch a duša

1 Tesaloničanom 5:23 » A on sám, Bôh pokoja, nech vás ráči celých posvätiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša i telo bezúhonne, keď prijde náš Pán Ježiš Kristus. W.Branham, úryvok z kázne Skutky sú vyjadrenou vierou: Pamätajte, vy ste v okruhu troch, ale ste jednou osobou. Ako Otec, Syn […]

Posted in Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy, Základné | Leave a comment

Pečať Ducha Svätého

Efežanom 1:13,14 » v ktorom aj vy počujúc slovo pravdy, evanjelium svojho spasenia, v ktorom aj, uveriac, zapečatení ste Svätým Duchom zasľúbenia, ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie Božieho nadobudnutého vlastníctva, na chválu jeho slávy. —W.Branham, úryvok z kázne Medzera medzi vekmi a pečaťami: Duch Svätý tu, on sám je pečaťou. Duch Svätý je […]

Posted in Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy | Leave a comment

Nevesta a Cirkev

Židom 4:2 »   Lebo aj nám sa zvestovalo evanjelium ako aj tamtým. Ale tamtým neosožilo slovo zvesti, pretože sa nesmiešalo s vierou tých, ktorí počuli. —W.Branham, úryvok z knihy Výklad siedmich cirkevných vekov: Z našich úvah sme sa už naučili, že mnoho zo Zjavenia je úplne neporozumené, pretože sme predtým nevedeli, že ‘cirkev’, o […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy | Leave a comment

Zjavenie Boha – úvod

Ján 1:31 » A ja som ho neznal, ale aby bol zjavený Izraelovi, preto som ja prišiel krstiac vodou. 1 Timoteovi 3:16 » A vyznane veľké je tajomstvo pobožnosti: Bôh zjavený v tele, ospravedlnený v Duchu, zjavený anjelom, kázaný pohanom, uverené mu na svete, hore vzatý v sláve. Boh sa skrýva pred neveriacim a zjavuje […]

Posted in Najnovšie články, Zjavenie Boha | Leave a comment

Séria: Zjavenie sedem Pečatí – úvod

Zjavenie 5:2 » A videl som silného anjela, ktorý hlásal velikým hlasom: Kto je hoden otvoriť knihu a zrušiť jej pečate? Zjavenie 6:1 » A videl som, keď otvoril Baránok jednu zo siedmich pečatí, a počul som jednu zo štyroch živých bytostí, ktorá hovorila jako hlasom hromu: Poď a vidz! Čím je 7 pečatí v […]

Posted in Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Prinavrátené pravdy, Séria: Zjavenie sedem Pečatí | 1 Comment

– – – – – – –

» Články z knižnice (náhodné)

Máš strach? Neboj sa, len ver!

Lebo nám nedal Boh ducha bojazlivosti, ale moci a lásky a zdravého rozumu. (2 Timoteovi 1:7) Strachu nieto v láske, ale dokonalá láska vyháňa strach, pretože strach má trápenie, a ten, kto sa bojí, nie je dokonaný v láske. (1 Ján 4:18) Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením; drievne pominulo, hľa, všetko […]

Posted in Výzva | Leave a comment

Vytrhnutie Cirkvi

Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli. Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou sostúpi s neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Prinavrátené pravdy | 1 Comment

Jeden Boh v mnohých prejavoch

Ďalšie odkazy:

Posted in Božstvo, Inšpirácie, Základné | 2 Comments

Čo je viera

Autor: M.R.Ungren PDF Úryvok:  V kampaniach brata Branhama bol jeden refrén, ktorý bol vždy spievaný tesne predtým, ako prišiel brat Branham za kazateľňu. Bolo to, „Len ver, len ver, všetko je možné, ak len veríš.“ Brat Branham povedal, že ten Anjel mal tento refrén rád. Toto bolo založené na tom, čo povedal Ježiš v Markovi 9:23. […]

Posted in Rôzni autori, Základné | Leave a comment

Posledné zavolanie

Bezpochyby žijeme na konci svetových dejín, kedy sa všade okolo nás dejú mimoriadne veci. Človek by hádam musel byť úplne slepý a hluchý aby nevidel, alebo prinajmenšom netušil, že niečo nie je na svete v poriadku a niečo sa ide stať… Áno, tento vek je podobný tým križovatkám času, ktoré sa už v histórii ľudstva […]

Posted in Výzva | 1 Comment

Náuka Baláma vtedy a dnes

(W. M. Branham, úryvok z knihy “Výklad siedmich cirkevných vekov” … 5.Kapitola – Pergamský cirkevný vek, “Učenie Balámovo”) Zjavenie 2:14: “Máš tam tých, ktorí držia učenie Balámovo, ktorý učil Baláka, jako položiť úraz pred synov Izraelových, aby jedli obetované modlám a smilnili.”   No, nemôžete mať nikolaitské usporiadanie v cirkvi, a zároveň nemať aj toto ďalšie […]

Posted in Prinavrátené pravdy, Taktika zvodcu | Leave a comment

Učenie nikolaitov

(W. M. Branham, úryvok z knihy “Výklad siedmich cirkevných vekov” … 5.Kapitola – Pergamský cirkevný vek) Zjavenie 2:15: “Tak máš aj ty takých, ktorí držia učenie mikulášencov, čoho nenávidím.” Spomínate si, že v Efezskom Veku som odhalil, že to slovo mikulášenci (nikolaiti) pochádza z dvoch gréckych slov: Nicao, čo znamená podmaniť a Lao, čo znamená […]

Posted in Prinavrátené pravdy, Taktika zvodcu | Leave a comment

Posolstvo vzkriesenia

Ján 11:25 » Ježiš jej povedal: Ja som vzkriesenie i život; ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. 1.Kor.15:14,20,21,22 » No, ak Kristus nevstal z mŕtvych, tak je márna i naša kázeň, a márna je i vaša viera. No, ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina tých, ktorí zosnuli. Lebo pretože skrze človeka smrť, skrze človeka i zmŕtvychvstanie […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Prinavrátené pravdy | Leave a comment

Prorok 20.storočia

Videodokument o službe W.Branhama.   Každý prorok bude jasne identifikovaný skrze biblické znaky a potvrdenie od Boha. Prorok má poverenie, je poslaný ku Božiemu ľudu, aby im odovzdal posolstvo, ktorému Boh dal. Proroci boli vždy Božími ústami a mali to “Tak hovorí Pán”. Oni neišli vo svojej sile, ani v sile organizácie. Ich poverením nebolo […]

Posted in Služba a život W.Branhama, Video | Leave a comment

Vodný krst – “Na čo ste teda boli pokrstení?”

Krátky komentár ohľadne vodného krstu a Božstva Ďalšie odkazy: Tajomstvo Božstva Jeden Boh v mnohých prejavoch Vodný krst

Posted in Video, Základné | 3 Comments

Znamenie šelmy

A bolo jej dané, aby dala ducha obrazu šelmy, aby aj hovoril obraz šelmy, aj aby urobila to, aby všetci, ktorí by sa neklaňali obrazu šelmy, boli pobití. A pôsobí to, aby všetkým, malým i veľkým, bohatým i chudobným, slobodným i sluhom dali ryté znamenie na ich pravú ruku alebo na ich čelo, a aby […]

Posted in Inšpirácie, Taktika zvodcu | Leave a comment

Semeno mikulášenstva – nikolaitizmu

(W. M. Branham, úryvok z knihy “Výklad siedmich cirkevných vekov” … 3.Kapitola – Efezský cirkevný vek)   Zjavenie 2:6: “Ale to máš, že nenávidíš skutkov mikulášencov, ktorých to skutkov i ja nenávidím.” No, sú dva názory na to, kto boli mikulášenci. Jedni hovoria, že to bola skupina odpadlíkov, ktorých zakladateľom bol Mikuláš z Antiochie, prozelyta, ktorý […]

Posted in Prinavrátené pravdy, Taktika zvodcu | Leave a comment

Vodný krst

A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Ameň.(Mat.28:19-20) A Peter im povedal: Čiňte pokánie, a nech sa pokrstí jeden každý z vás na meno Ježiša […]

Posted in Prinavrátené pravdy, Základné | 3 Comments

Zničenie Los Angeles

“Ty mesto, ktoré hovoríš o sebe, že si mestom anjelov, ktoré sa vyvyšuješ do Neba a rozširuješ všetky tie špinavé, nečisté veci v móde i vo všetkom, takže prichádzajú dokonca z cudzích krajín a zbierajú našu špinavosť a rozširujú to ďalej, s tvojimi peknými kostolmi a vežičkami, i so všetkým tým ako sa zachovávaš – […]

Posted in Proroctvá a videnia | 1 Comment