Ale vo dňoch hlasu siedmeho Anjela, keď bude trúbiť

Hľa,
Ja vám pošlem proroka Eliáša
prv než príde deň Pánov
veľký a strašný.
Mal.4:5

dokoná sa tajomstvo Božie,

ako to zvestoval Svojim sluhom prorokom... Zj.10:7

Žid.13:8

Ježiš Kristus ten istý

včera, dnes

i na veky.

Zjavenie 19:7

A Jeho Manželka sa prihotovila...

Posolstvo Pána Ježiša Krista a prinavrátenie Stromu Nevesty v tomto čase konca

Aký je čas? Je <b>neskoršie</b> ako si myslíme...

Aký je čas? Je neskoršie ako si myslíme...

Či poznáš svoj deň a jeho posolstvo? Kde sa nachádzame na hodinách času?

Príchod <strong>proroka</strong> posledného veku...

Príchod proroka posledného veku...

Boží hlas v týchto posledných dňoch. Nadprirodzený život Bohom poslaného muža.

Si <b>účastný</b> toho, čo Boh poslal?

Si účastný toho, čo Boh poslal?

Nebolo takého dňa v akom práve žijeme. Toto je čas obnovenia a prinavrátenia všetkých vecí. Podľa zasľúbenia Božieho Slova nám boli prinavrátené pravdy stratené počas vekov. denominácií. Sme Boží slobodní ľudia. "Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky." (Žid.13:8)

Jeho Slovo je <b>Život</b>. Pravda vyslobodzuje...

Jeho Slovo je Život. Pravda vyslobodzuje...

Zjavené pravdy ukryté počas vekov. Nie teológia, ale Slovo oživené Duchom. "Kto nemá Syna (Slovo), nemá života. Kto má Syna (On je Slovo), má život večný."

Duch Boží nás vopred <b>varoval</b>...

Duch Boží nás vopred varoval...

Proroctvá, ktoré sa vypĺňajú v našich dňoch, o ktorých možno nevieš. Čo sa ešte vyplní?

Boh nás vyzýva… <b>Každého jedného.</b>

Boh nás vyzýva… Každého jedného.

Čo je tvojou reakciou na Božie volanie? Slovo pravdy je tu pre teba, aby ti dalo skutočnú slobodu.


» Ježiš povedal: Keď vy zostanete v Mojom Slove, vpravde ste Mojimi učeníkmi a poznáte pravdu, a PRAVDA vás vyslobodí. (Ján 8:31,32) » Ale vo dňoch hlasu siedmeho anjela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom.. (Zjavenie 10:7)


Odhalenie, čo sa dialo, deje a čo sa bude...

Odhalenie, čo sa dialo, deje a čo sa bude...

Zjavenie 1:20 » Tajomstvo siedmich hviezd, ktoré si videl na mojej pravici, a sedem zlatých svietnikov je toto: Sedem hviezd sú anjeli siedmich zborov, a sedem svietnikov, ktoré si videl, je sedem zborov...

Slovo Božie prišlo k prorokovi...

Slovo Božie prišlo k prorokovi...

Ide v ňom o Slovo a Nevestu. Vzťah medzi Ženíchom a Jeho Nevestou. Pozícia Kristovej Cirkvi v tomto čase konca...

Dlhoočakávané vychvátenie cirkvi...

Dlhoočakávané vychvátenie cirkvi...

1 Korinťanom 15:51 » Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení, razom, v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby.

Poznáš Autora Stvorenstva?

Poznáš Autora Stvorenstva?

Kto je Boh? Kto je Ježiš Kristus? Sú traja bohovia, či jeden? Existuje náuka trojica v Biblii?

Prvá náuka, ktorú kázal Ježiš...

Prvá náuka, ktorú kázal Ježiš...

Čo je skutočné znovuzrodenie? Ježiš povedal, že bez neho človek nemôže vidieť kráľovstvo Božie. I dnes je to Bohom pripravená cesta.

Či ho môže človek obísť a obstáť?

Či ho môže človek obísť a obstáť?

Toto priame Božie prikázanie je i dnes často obchádzané a podceňované. Či Boh mení svoju myseľ ohľadne svojho Slova? Aký je pravý vodný krst podľa Biblie?

Najväčší dar pre človeka...

Najväčší dar pre človeka...

Boží Duch prebývajúci v človeku a činiaci tie isté veci, ktoré činil Ježiš, to je zasľúbenie Otcovo. "Čakajte… až budete odisti do moci z výsosti"

Boží hlas v týchto posledných dňoch...

Boží hlas v týchto posledných dňoch...

Zpočúvaj sa do hlasu, ktorý podľa zasľúbenia Boha zaznel v našom veku, tak ako ap.Pavol v prvom veku a ďalší Boží muži v iných vekoch.

Kázne v brožúrach, knihách

Kázne v brožúrach, knihách

Objednaj si ZDARMA tlačené materiály kázaného Slova. Vyše 170 titulov v slovenčine. Ponúkame tiež audio kázne na nosičoch CD a DVD.


» Inšpirácie z Božieho Slova  »  Rodinný oltár I.  »  Rodinný oltár II.

Atmosféra

Plesajte Bohu, našej sile! Pokrikujte radostne Bohu Jakobovmu. Vezmite žaltár a dajte bubon, citaru ľúbych zvukov i s harfou! Trúbte na trúbu na novmesiac, na splnmesiac, v deň nášho sviatku. Lebo je to ustanovením Izraelovi, poriadkom Boha Jakobovho. Dal to na svedoctvo v Jozefovi, keď bol vyšiel proti Egyptskej zemi, kde som počúval jazyk, ktorého […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

#179 Triumf

  Žalm 24:7-10 » Pozdvihnite, brány, svoje hlavy! Pozdvihnite sa, vráta večnosti, a vojde Kráľ slávy. Kto je to ten Kráľ slávy? Hospodin, preveliký v sile a hrdina, Hospodin, vojenný hrdina. Pozdvihnite, brány, svoje hlavy a pozdvihnite ich, vráta večnosti, a vojde Kráľ slávy! A ktože je to ten Kráľ slávy? Hospodin Zástupov, on je Kráľom […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

#178 Na ktorú stranu sa ten duch vo vnútri vás nakláňa

  Žalm 23:1-6 » Hospodin je môj pastier; nebudem mať nedostatku. Pasie ma na zelených pažitiach; vodí ma popri tichých vodách. Občerstvuje moju dušu; vodí ma po cestách spravedlivosti pre svoje meno. Aj keby som išiel dolinou tône smrti, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou; tvoj prút a tvoja palica ma potešujú. Pripravuješ predo […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

Vinič na správnom mieste

Vinič si preniesol z Egypta; zahnal si pohanov a zasadil si ho. Upratal si pred ním a dal si, aby zapustil svoje korene a naplnil zem. Jeho tôňa pokryla vrchy, a jeho révy narástli jako cedry silného Boha. Vyhnal svoje letorasty až k moru a svoje výhonky až k veľkej rieke. Prečo si rozboril jeho […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

#177 Iba Jeden, ktorý to mohol urobiť

Žalm 22:2 » Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil?! Ďaleko sú od môjho spasenia slová môjho kriku. Keď Baránok Boží, zabitý pred založením sveta, prišiel zaujať miesto vinných hriešnikov a bol zdrtený a doráňaný a vysmiaty, robili si z Neho žarty a zomrel smrťou, ktorou by nemohlo zomrieť žiadne stvorenie okrem samotného Boha; a Jeho […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

Boží rešpekt

Pastieru Izraelov, prosíme, nakloň svoje ucho! Ty, ktorý šetrne vodíš Jozefa jako stádo, ktorý tróniš na cherubínoch, zaskvej sa! Pred Efraimom, Benjaminom a Manassesom zobuď svoju hrdinskú silu a poď nám na záchranu! Ó, Bože, navráť nás a daj svietiť svojej tvári, a budeme spasení! Hospodine, Bože Zástupov, až dokedy budeš horieť hnevom na modlitbu […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

#176 Hostenie sa na Manne

  Deuteronómium 8:2-3 » A budeš pamätať na všetky cesty, ktorými ťa viedol Hospodin, tvoj Boh, toto už štyridsať rokov po púšti, aby ťa ponížil, aby ťa zkúsil, aby sa zvedelo, čo je v tvojom srdci, či budeš ostríhať jeho prikázania a či nie. A ponížil ťa a dopustil na teba hlad a potom ťa kŕmil mannou, […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

Keď sa dotkne Ježiš

Nepamätaj nám na neprávosti našich predkov. Nech nás rýchle predídu tvoje milosrdenstvá, lebo sme veľmi zbiedení. Pomôž nám, Bože nášho spasenia, pre slávu svojho mena a vytrhni nás a prikry naše hriechy pre svoje meno! Prečo majú hovoriť pohania: Kdeže je ich Boh?! Nech sa pozná medzi pohanmi, pred našimi očami, pomsta za krv tvojich […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

#175 Boh vo Svojej Cirkvi

  Skutky 9:1-5 » A Saul ešte vždycky dýchal hrozbou a vraždou na učeníkov Pánových a išiel k najvyššiemu kňazovi a vyžiadal si od neho listy do Damašku na tamojšie synagógy, aby, jestli by tam našiel niektorých mužov alebo ženy tej cesty, doviedol ich sviazaných do Jeruzalema. A v tom, čo išiel, stalo sa, že sa už […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

#174 Keď začínaš premýšľať o Ňom, vtedy sa On zjavuje

  Žalm 19:7-14 » Zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvujúci dušu; svedoctvo Hospodinovo verné, ktoré robí prostého múdrym. Ustanovenia Hospodinove sú priame, obveseľujúce srdce; prikázanie Hospodinovo je čisté, osvecujúce oči. Bázeň Hospodinova je čistá a stojí na veky; súdy Hospodinove sú pravda, a všetky, koľko ich je, sú spravedlivé. Žiadúcnejšie sú nad zlato a nad množstvo rýdzeho zlata; […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

#173 Buď pravdovravný a úprimný pred Bohom

  Deuteronómium 5:16 » Cti svojho otca i svoju mať, ako ti prikázal Hospodin, tvoj Boh, aby sa predĺžili tvoje dni, a aby ti bolo dobre na zemi, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh. Je mi ľúto, že to musím povedať, ale moja rodina nebola zbožná. Môj otec bol typickým kentuckým chlapcom, prepil každý groš, ktorý […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

#172 Božie reklamné tabule

  Skutky 7:54-60 » A keď to počuli, bolo im, ako by ich bodnul do srdca, a zúriac v hneve škrípali zubami na neho. A on súc plný Svätého Ducha uprel zrak do neba a videl slávu Božiu a Ježiša stáť po pravici Božej a povedal: Hľa, vidím nebesia otvorené a Syna človeka stáť po pravici Božej! […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

Problémy

Spravil svojemu hnevu cestu, neušetril ich duše od smrti a ich statok vydal napospas moru. A pobil všetko prvorodené v Egypte, prvotiny sily v stánoch Chámových. A dal to, aby sa rušal jeho ľud ako stádo oviec, a viedol ich ako stádo po púšti. Vodili ich v bezpečnosti, a nestrachovali sa, ale ich nepriateľov pokrylo […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

#171 Opatrnosť

  Deuteronómium 3:24-27 » Panovníku Hospodine, ty si započal ukazovať svojmu služobníkovi svoju veľkosť a svoju premocnú ruku, takže sa pýta človek: Kde je nejaký Boh silný na nebi alebo na zemi, ktorý by mohol činiť skutky, jako sú tvoje, a ktorý by dokázal hrdinskú silu, jako je tvoja?! Daj mi, prosím, aby som prešiel a […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

#170 Musíš si byť istý, že to je pravda

  Žalm 16:9-11 » Preto sa raduje moje srdce, a moja sláva plesá, áno, ešte i moje telo bude bývať bezpečne. Lebo nezanecháš mojej duše v ríši smrti; nedáš svojmu svätému, aby videl porušenie. Dáš mi znať cestu života. Radosti do sýtosti je pred tvojou tvárou, rozmanitého blaženstva v tvojej pravici na večnosť.   A tak […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

Milostný vzťah

A tak jedli a nadmier sa nasýtili, a doniesol im, čo si žiadali. Ale ešte sa neboli utiahli od ukájania svojej žiadosti, a kým ešte bol ich pokrm v ich ústach, vystúpil hnev Boží proti nim a pobil mnohých zpomedzi ich tučných a vybraných Izraelových zohnul k zemi. Pri tom pri všetkom ešte vždy hrešili […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

#169 Pôjdem Božou poskytnutou cestou

  Žalm 15:1-5 » Hospodine, kto bude pohostíniť v tvojom stáne? Kto bude bývať na vrchu tvojej svätosti? Ten, kto chodí bezúhonne, činí spravedlivosť a hovorí pravdu svojím srdcom; kto neohovára svojím jazykom, neučiní svojmu priateľovi zlého a na svojho blížneho nevznesie potupy; v ktorého očiach nemá cti zavrhnutý, ale tých, ktorí sa boja Hospodina, ctí; […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

Pripravený na cestu

A zase len hrešili proti nemu, aby popudzovali Najvyššieho na vypráhlej púšti. A pokúšali silného Boha vo svojom srdci žiadajúc pokrm, po chuti svojej duše; Hovorili proti Bohu a vraveli: Či bude môcť silný Boh pripraviť stôl na púšti? Hľa, uderil skalu, a tiekli vody, a liali sa potoky. – Či bude môcť dať i […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

#168 Lót

  Skutky 5:1-5 » A istý človek, menom Ananiáš, so Zafírou, svojou ženou, predal nejaký majetok a kradmo uňal z utŕžených peňazí i s vedomím svojej ženy a doniesol nejakú čiastku a položil k nohám apoštolov. A Peter povedal: Ananiášu, prečo naplnil satan tvoje srdce, aby si oluhal Svätého Ducha a uňal kradmo z peňazí za […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

#167 Mať konferenciu s Bohom

  Skutky 4:23-25 » A keď ich prepustili, prišli k svojim a porozprávali im všetko, čo im povedali najvyšší kňazi a starší. A oni, keď to počuli, jednomyseľne pozdvihli hlas k Bohu a povedali: Samovládca, ty, ó, Bože, ktorý si učinil nebo a zem i more i všetko, čo je v nich, ty, ktorý si povedal […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

– – – – – – –

» Obsah všetkých článkov Rodinný oltár II
» Najnovšie články

Telo, duch a duša

1 Tesaloničanom 5:23 » A on sám, Bôh pokoja, nech vás ráči celých posvätiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša i telo bezúhonne, keď prijde náš Pán Ježiš Kristus. W.Branham, úryvok z kázne Skutky sú vyjadrenou vierou: Pamätajte, vy ste v okruhu troch, ale ste jednou osobou. Ako Otec, Syn […]

Posted in Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy, Základné | Leave a comment

Pečať Ducha Svätého

Efežanom 1:13,14 » v ktorom aj vy počujúc slovo pravdy, evanjelium svojho spasenia, v ktorom aj, uveriac, zapečatení ste Svätým Duchom zasľúbenia, ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie Božieho nadobudnutého vlastníctva, na chválu jeho slávy. —W.Branham, úryvok z kázne Medzera medzi vekmi a pečaťami: Duch Svätý tu, on sám je pečaťou. Duch Svätý je […]

Posted in Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy | Leave a comment

Nevesta a Cirkev

Židom 4:2 »   Lebo aj nám sa zvestovalo evanjelium ako aj tamtým. Ale tamtým neosožilo slovo zvesti, pretože sa nesmiešalo s vierou tých, ktorí počuli. —W.Branham, úryvok z knihy Výklad siedmich cirkevných vekov: Z našich úvah sme sa už naučili, že mnoho zo Zjavenia je úplne neporozumené, pretože sme predtým nevedeli, že ‘cirkev’, o […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy | Leave a comment

Zjavenie Boha – úvod

Ján 1:31 » A ja som ho neznal, ale aby bol zjavený Izraelovi, preto som ja prišiel krstiac vodou. 1 Timoteovi 3:16 » A vyznane veľké je tajomstvo pobožnosti: Bôh zjavený v tele, ospravedlnený v Duchu, zjavený anjelom, kázaný pohanom, uverené mu na svete, hore vzatý v sláve. Boh sa skrýva pred neveriacim a zjavuje […]

Posted in Najnovšie články, Zjavenie Boha | Leave a comment

Séria: Zjavenie sedem Pečatí – úvod

Zjavenie 5:2 » A videl som silného anjela, ktorý hlásal velikým hlasom: Kto je hoden otvoriť knihu a zrušiť jej pečate? Zjavenie 6:1 » A videl som, keď otvoril Baránok jednu zo siedmich pečatí, a počul som jednu zo štyroch živých bytostí, ktorá hovorila jako hlasom hromu: Poď a vidz! Čím je 7 pečatí v […]

Posted in Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Prinavrátené pravdy, Séria: Zjavenie sedem Pečatí | 1 Comment

– – – – – – –

» Články z knižnice (náhodné)

Omilostenie

Či veríš, že Boh má pre tvoj život plán? Ak áno, tak ešte dnes môžeš prijať svoje omilostenie. Úryvky z kázne “Omilostenie” a z knihy “Výklad sedem cirkevných vekov”, W. M. Branham “Nech Pán pridá svoje požehnania k čítaniu Jeho Slova. A teraz, chcem hovoriť na tému “Omilostenie”. Biblia tu dnes večer hovorí, že On […]

Posted in Výzva | 3 Comments

Ľudia upadnú do úplného šialenstva

Príde čas, v Mene Pánovom, že ľudia upadnú do úplného šialenstva. Biblia tak povedala. Budú kričať a nariekať: veľké ohyzdné veci v ich mysliach a predstavivosti… RÁDIO A TELEVÍZNE PROGRAMY TO PRODUKUJÚ. Budú také veci ako mravce na zemi, ktoré sú vysoké ako štrnásť stromov. Budú… vták preletí nad zemou s rozpätím krídel štyri alebo […]

Posted in Proroctvá a videnia | Leave a comment

Zničenie Los Angeles

“Ty mesto, ktoré hovoríš o sebe, že si mestom anjelov, ktoré sa vyvyšuješ do Neba a rozširuješ všetky tie špinavé, nečisté veci v móde i vo všetkom, takže prichádzajú dokonca z cudzích krajín a zbierajú našu špinavosť a rozširujú to ďalej, s tvojimi peknými kostolmi a vežičkami, i so všetkým tým ako sa zachovávaš – […]

Posted in Proroctvá a videnia | 1 Comment

Kresťan a televízia?

Pokúsime sa byť struční v našej diskusii na túto tému. Nie je naším zámerom, aby sme diskutovali o svetských štúdiách, ktoré boli vykonané o negatívnom vplyve televízie v dnešnom modernom svete. Chceme o tom rozprávať z biblického pohľadu a zistiť, či by Kresťania mali alebo nemali vo svojich domácnostiach tolerovať tohto „najväčšieho propagátora“ nespravodlivosti. Pamätajte, […]

Posted in Chodenie, správanie, Rôzni autori, Taktika zvodcu, Výzva | Leave a comment

Semeno hada, Dva stromy v Edene

(W. Branham, úryvok z knihy “Výklad siedmich cirkevných vekov”: 3.Kap, Ef.cirk.vek, ZASĽÚBENÁ ODMENA) Zjavenie 2:7: “…Tomu, kto víťazí, dám jesť z Dreva Života, ktoré je prostred raja Božieho.” Toto je budúca odmena pre všetkých víťazov zo všetkých vekov. Keď odznie posledné zvolanie do boja, keď odložíme zbroj, potom odpočinieme v Božom raji a náš podiel […]

Posted in Prinavrátené pravdy, Taktika zvodcu | Leave a comment

Úvod – Deň a jeho posolstvo

Každý vek, každý deň mal svoje posolstvo od Boha. Tak, ako Boh v siedmich dňoch stvoril Zem a všetko, čo je na nej, Kristus od času apoštolov začal budovať svoju cirkev, aby bola privedená do pripravenosti na Jeho Druhý príchod, kedy si ju vezme z tohto sveta predtým, ako padnú posledné súdy na túto bezbožnú civilizáciu. Keď Boh […]

Posted in Deň a jeho posolstvo | Leave a comment

Vodný krst – “Na čo ste teda boli pokrstení?”

Krátky komentár ohľadne vodného krstu a Božstva Ďalšie odkazy: Tajomstvo Božstva Jeden Boh v mnohých prejavoch Vodný krst

Posted in Video, Základné | 3 Comments

Drsné Slovo Božie

A [Abrahám] neoslabnúc vo viere nehľadel na svoje už umŕtvené telo majúc okolo sto rokov ani na umŕtvenie života Sáry a nepochyboval o zasľúbení Božom v nevere, ale bol posilnený vo viere dajúc slávu Bohu a súc cele istý toho, že to, čo zasľúbil, je mocný aj učiniť…  (Rimanom 4:19-21) Ak znášate kázeň, Bôh sa vám podáva jako […]

Posted in Inšpirácie, Služba, Základné | Leave a comment

Prorok 20.storočia

Videodokument o službe W.Branhama.   Každý prorok bude jasne identifikovaný skrze biblické znaky a potvrdenie od Boha. Prorok má poverenie, je poslaný ku Božiemu ľudu, aby im odovzdal posolstvo, ktorému Boh dal. Proroci boli vždy Božími ústami a mali to “Tak hovorí Pán”. Oni neišli vo svojej sile, ani v sile organizácie. Ich poverením nebolo […]

Posted in Služba a život W.Branhama, Video | Leave a comment

Nevesta a Cirkev

Židom 4:2 »   Lebo aj nám sa zvestovalo evanjelium ako aj tamtým. Ale tamtým neosožilo slovo zvesti, pretože sa nesmiešalo s vierou tých, ktorí počuli. —W.Branham, úryvok z knihy Výklad siedmich cirkevných vekov: Z našich úvah sme sa už naučili, že mnoho zo Zjavenia je úplne neporozumené, pretože sme predtým nevedeli, že ‘cirkev’, o […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy | Leave a comment

Jeden Boh v mnohých prejavoch

Ďalšie odkazy:

Posted in Božstvo, Inšpirácie, Základné | 2 Comments

Správna či nesprávna hudba

1 Kroník 16:9 » Spievajte mu, spievajte mu žalmy! Rozmýšľajte o všetkých jeho divoch! Žalmy 9:12 » Spievajte žalmy Hospodinovi, tomu, ktorý prebýva na Sione; zvestujte medzi národami jeho skutky; Žalmy 30:5 » Spievajte Hospodinovi žalmy, jeho svätí, a oslavujte pamiatku jeho svätosti! Žalmy 33:2 » Oslavujte Hospodina na citare a na harfe o desiatich […]

Posted in Chodenie, správanie, Hudba, Uctievanie | Leave a comment

Videnie pekla

(W. Branham, úryvok z kázne “Duše, ktoré sú teraz v žalári” 63-1110M) No, účel tohoto posolstva dnes ráno je oznámiť cirkvi o všetkom, čo mi On oznámi pre cirkev, pokiaľ viem, až kým … ako idem ďalej. A toto ma zarazilo, tak som to chcel oznámiť cirkvi. No, toto je len pre toto zhromaždenia, aby […]

Posted in Proroctvá a videnia | Leave a comment

Vážne varovanie Ducha Svätého

Úryvok z kázaného slova “Voľba nevesty”, William Branham, 65-0429E

Posted in Video, Výzva | Leave a comment