Posolstvo Pána Ježiša Krista a prinavrátenie Stromu Nevesty v tomto čase konca

Aký je čas? Je <b>neskoršie</b> ako si myslíme...

Aký je čas? Je neskoršie ako si myslíme...

Či poznáš svoj deň a jeho posolstvo? Kde sa nachádzame na hodinách času?

Príchod <strong>proroka</strong> posledného veku...

Príchod proroka posledného veku...

Boží hlas v týchto posledných dňoch. Nadprirodzený život Bohom poslaného muža.

Si <b>účastný</b> toho, čo Boh poslal?

Si účastný toho, čo Boh poslal?

Nebolo takého dňa v akom práve žijeme. Toto je čas obnovenia a prinavrátenia všetkých vecí. Podľa zasľúbenia Božieho Slova nám boli prinavrátené pravdy stratené počas vekov. denominácií. Sme Boží slobodní ľudia. "Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky." (Žid.13:8)

Jeho Slovo je <b>Život</b>. Pravda vyslobodzuje...

Jeho Slovo je Život. Pravda vyslobodzuje...

Zjavené pravdy ukryté počas vekov. Nie teológia, ale Slovo oživené Duchom. "Kto nemá Syna (Slovo), nemá života. Kto má Syna (On je Slovo), má život večný."

Duch Boží nás vopred <b>varoval</b>...

Duch Boží nás vopred varoval...

Proroctvá, ktoré sa vypĺňajú v našich dňoch, o ktorých možno nevieš. Čo sa ešte vyplní?

Boh nás vyzýva… <b>Každého jedného.</b>

Boh nás vyzýva… Každého jedného.

Čo je tvojou reakciou na Božie volanie? Slovo pravdy je tu pre teba, aby ti dalo skutočnú slobodu.


» Ježiš povedal: Keď vy zostanete v Mojom Slove, vpravde ste Mojimi učeníkmi a poznáte pravdu, a PRAVDA vás vyslobodí. (Ján 8:31,32) » Ale vo dňoch hlasu siedmeho anjela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom.. (Zjavenie 10:7)


Odhalenie, čo sa dialo, deje a čo sa bude...

Odhalenie, čo sa dialo, deje a čo sa bude...

Zjavenie 1:20 » Tajomstvo siedmich hviezd, ktoré si videl na mojej pravici, a sedem zlatých svietnikov je toto: Sedem hviezd sú anjeli siedmich zborov, a sedem svietnikov, ktoré si videl, je sedem zborov...

Slovo Božie prišlo k prorokovi...

Slovo Božie prišlo k prorokovi...

Ide v ňom o Slovo a Nevestu. Vzťah medzi Ženíchom a Jeho Nevestou. Pozícia Kristovej Cirkvi v tomto čase konca...

Dlhoočakávané vychvátenie cirkvi...

Dlhoočakávané vychvátenie cirkvi...

1 Korinťanom 15:51 » Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení, razom, v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby.

Poznáš Autora Stvorenstva?

Poznáš Autora Stvorenstva?

Kto je Boh? Kto je Ježiš Kristus? Sú traja bohovia, či jeden? Existuje náuka trojica v Biblii?

Prvá náuka, ktorú kázal Ježiš...

Prvá náuka, ktorú kázal Ježiš...

Čo je skutočné znovuzrodenie? Ježiš povedal, že bez neho človek nemôže vidieť kráľovstvo Božie. I dnes je to Bohom pripravená cesta.

Či ho môže človek obísť a obstáť?

Či ho môže človek obísť a obstáť?

Toto priame Božie prikázanie je i dnes často obchádzané a podceňované. Či Boh mení svoju myseľ ohľadne svojho Slova? Aký je pravý vodný krst podľa Biblie?

Najväčší dar pre človeka...

Najväčší dar pre človeka...

Boží Duch prebývajúci v človeku a činiaci tie isté veci, ktoré činil Ježiš, to je zasľúbenie Otcovo. "Čakajte… až budete odisti do moci z výsosti"

Boží hlas v týchto posledných dňoch...

Boží hlas v týchto posledných dňoch...

Zpočúvaj sa do hlasu, ktorý podľa zasľúbenia Boha zaznel v našom veku, tak ako ap.Pavol v prvom veku a ďalší Boží muži v iných vekoch.

Kázne v brožúrach, knihách

Kázne v brožúrach, knihách

Objednaj si ZDARMA tlačené materiály kázaného Slova. Vyše 170 titulov v slovenčine. Ponúkame tiež audio kázne na nosičoch CD a DVD.


» Inšpirácie z Božieho Slova  »  Rodinný oltár I.  »  Rodinný oltár II.

#299 Keď tam vpochodujú všetci vykúpení

2. Samuelova 11:6-11 » Vtedy poslal Dávid k Joábovi s odkazom: Pošli ku mne Uriáša Hetejského. A Joáb poslal Uriáša k Dávidovi. A tak prišiel Uriáš k nemu. A Dávid sa pýtal, ako sa má Joáb, ako sa má ľud, a jako sa darí vojna? A potom riekol Dávid Uriášovi: Iď dolu do svojho domu a […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

25. Ja som Chlieb Života

Amen, amen vám hovorím, že kto verí vo mňa, má večný život. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli mannu na púšti a pomreli; ale toto je chlieb, ktorý sostupuje z neba, aby z neho jedol človek a nezomrel. Ja som ten živý chlieb, ktorý sostúpil z neba. Keby niekto jedol z tohoto chleba, bude […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

#298 Uvedomiť si požehnanie

1. Timoteovi 4:1-5 » Ale Duch hovorí výslovne, že v neskorších časoch odstúpia niektorí od viery, ktorí budú počúvať bludných duchov a učenia démonov, hovoriacich v pokrytstve lož, majúci žhavo poznačené vlastné svedomie, ktorí budú zbraňovať ženiť sa a prikazovať zdržovať sa pokrmov, ktoré Boh stvoril na požívanie s ďakovaním pre veriacich a poznavších pravdu. Lebo […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

24. Ja som Hviezda, jasná a ranná

Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela, aby vám toto svedčil po sboroch. Ja som koreň a rod Dávidov, hviezda, jasná a ranná. (Zjavenie 22:16) V Knihe Zjavenia, ako to píšem, jeden človek, ktorý ju prekladá, či dáva jej správnu gramatiku… Moja gramatika je biedna, mám dobrého učenca, aby dal tomu správnu gramatiku, dal tam správne ku […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

#297 „Takzvaná“ cirkev Ho nepoznala

1. Timoteovi 3:16 » A vyznane veľké je tajomstvo pobožnosti: Boh zjavený v tele, ospravedlnený v Duchu, zjavený anjelom, kázaný pohanom, uverené mu na svete, hore vzatý v sláve. Nuž, keď uvažujeme o Bohu, Otcovi, (ako tu o Ňom povedal Ježiš) Jeho Otec; Boh, Syn, ako Ježiš; Boh, Duch Svätý, ako to nazývame dnes. No, to […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

Moja pomoc prichádza od Pána

Pozdvihujem svoje oči k horám, odkiaľ prichádza moja pomoc. Moja pomoc je od Hospodina, ktorý učinil nebesia i zem. Nedopustí, aby sa pohla tvoja noha; nedrieme tvoj strážca! Hľa, nedrieme a nespí ten, ktorý ostríha Izraela. Hospodin je tvojím strážcom. Hospodin tvojou tôňou po tvojej pravej ruke. Nebude ťa biť vodne slnko ani mesiac vnoci. […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

23. Ja som Dverami oviec

Vtedy im zase povedal Ježiš: Amen, amen vám hovorím: Ja som dverami oviec. Všetci, koľko ich prišlo predo mnou, sú zlodeji a lotri, ale ovce ich nepočuli. Ja som dvere. Ak niekto vojde cezo mňa, bude zachránený, a vojde aj vyjde i pašu najde. (Ján 10:7-9) Prednedávnom som bol ohromený, ako som stál vo východnej […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

#296 Žiť viac víťazným životom v Kristovi

1. Timoteovi 2:1-8 » Napomínam tedy, aby sa predovšetkým konali prosby, modlitby, prímluvy a poďakovania za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých, ktorí sú vo vysokom postavení, aby sme žili pokojný a tichý život vo všetkej pobožnosti a počestnosti. Lebo to je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

Nebojte sa Ho

Na Hospodina som volal vo svojom súžení, a vyslyšal ma. Hospodine, vytrhni moju dušu od lživých rtov, od ľstivého jazyka. Čože ti dá a čo ti pridá ľstivý jazyk? Je podobný ostrým strelám udatného bojovníka a uhliu z jalovca. Oj, beda mne, že pohostínim v Mešechu, že bývam v stánoch Kédara! Dlho, dlho už bývala […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

22. Ja som Cesta

Nech sa neľaká vaše srdce! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, povedal by som vám to, pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prijdem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

#295 Boh má pre vás toho pravého Ducha

1. Timoteovi 1:3-4 » Jako som ťa prosil, keď som išiel do Macedonie, žeby si zostal v Efeze, aby si prikázal niektorým, aby neučili iného učenia ani nedbali na bájky a na rodopravy, nemajúce konca – kraja, ktoré poskytujú skôr škriepky než správu Božiu vo viere. Nedávno mi povedala jedna dievčina, „Brat Branham, ženy začínajú nosiť tie […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

21. Ja som Alfa i Omega

A riekol mi: Stalo sa. Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec. Ja dám tomu, kto žízni, z prameňa vody života zadarmo. Kto víťazí, zdedí všetko, a budem mu Bohom, a on mi bude synom. (Zjavenie 21:6-7) Boh bol zjavený v Kristovi, Jehova zjavený v Kristovi. Kde má teraz byť zjavený Boh? Vo Svojej […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

#294 Superznamenie

Daniel 11:32-33 » A tých, ktorí sa bezbožne chovajú voči smluve, zvedie k pokrytstvu lichoteniami. No, ľudia znajúci svojho Boha, sa zmocnia a vykonajú hrdinstvo. A rozumní z ľudu dajú rozumieť mnohým, ale budú klesať od meča a od plameňa, v zajatí a v zboji určené dni. Vidíte, čo človek nazýva veľkým, to Boh nazýva hlúposťou. A […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

Prečo nebyť pokorným Kristovým sluhom?

Kniežatá ma prenasledujú bez príčiny; ale moje srdce sa strachuje tvojho slova. Radujem sa tvojej reči jako ten, kto našiel veľkú korisť. Nenávidím falše a mám ju v ohavnosti; ale milujem tvoj zákon. Sedemkrát za deň ťa chválim pre súdy tvojej spravedlivosti. Mnoho pokoja tým, ktorí milujú tvoj zákon, a niet im, na čom by […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

20. Ja som

Abrahám, váš otec, splesal, aby videl môj deň, aj videl a radoval sa. Vtedy mu povedali Židia: Ešte nemáš ani päťdesiat rokov a Abraháma si videl? Ježiš im povedal: Amen, amen vám hovorím, že prv než bol Abrahám, som ja. (Ján 8:56-58) Boh nevybral žiadnu denomináciu, aby do nej položil Svoje Meno. Chcem na to […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

#293 Nábožný zvoditeľ

2. Tesaloničanom 2:1-4 » Ale vás prosíme, bratia, ohľadne príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho shromaždenia k nemu, aby ste sa nedali hneď zviklať od umu ani sa strašiť ani duchom ani slovom ani listom, ako nami poslaným, ako čo by už bol nastal deň Kristov. Nech vás nikto nezvedie nijakým spôsobom, lebo deň Kristov […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

19. Otec, Syn, Duch Svätý

A Ježiš pristúpiac hovoril s nimi a povedal: Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

#292 Postav to podľa toho plánu

Žalm 127:1 » Ak nebude Hospodin staväť dom, nadarmo sa namáhajú tí, ktorí ho staväjú. Ak nebude Hospodin strážiť mesto, nadarmo bdeje strážca. Milé, malé dievčatko, chodieval som s jej matkou, keď sme boli mladí. Bola to pôvabná, pekná žena. Volá sa teraz Huffová, predtým, ako sa vydala, bola Leeová. Keď som bol pastorom v Milltownskom […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

#291 Bude to v okamihu

1. Tesaloničanom 5:1-6 » Ale o časoch a o dobách nepotrebujete, bratia, aby sa vám písalo. Lebo sami dôkladne viete, že deň Pánov prijde tak ako zlodej vnoci. Lebo keď budú hovoriť: Pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle prijde na nich zahynutie ako bolesť na tehotnú ženu, a neujdú. Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

Falošné zjednocovanie priateľských cirkví

Ty si spravedlivý, Hospodine, a tvoje súdy sú priame. Ty si prikázal spravedlivosť svojich svedoctiev a pravdu, veľmi. Moja horlivosť ma ničí, keď vidím, že moji protivníci zabúdajú na tvoje slová. Tvoja reč je veľmi dokázaná v ohni, a tvoj služobník ju miluje. Som malý a opovržený; ale som nezabudol na tvoje nariadenia. Tvoja spravedlivosť […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

– – – – – – –

» Obsah všetkých článkov Rodinný oltár II
» Najnovšie články

Telo, duch a duša

1 Tesaloničanom 5:23 » A on sám, Bôh pokoja, nech vás ráči celých posvätiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša i telo bezúhonne, keď prijde náš Pán Ježiš Kristus. W.Branham, úryvok z kázne Skutky sú vyjadrenou vierou: Pamätajte, vy ste v okruhu troch, ale ste jednou osobou. Ako Otec, Syn […]

Posted in Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy, Základné | Leave a comment

Pečať Ducha Svätého

Efežanom 1:13,14 » v ktorom aj vy počujúc slovo pravdy, evanjelium svojho spasenia, v ktorom aj, uveriac, zapečatení ste Svätým Duchom zasľúbenia, ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie Božieho nadobudnutého vlastníctva, na chválu jeho slávy. —W.Branham, úryvok z kázne Medzera medzi vekmi a pečaťami: Duch Svätý tu, on sám je pečaťou. Duch Svätý je […]

Posted in Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy | Leave a comment

Nevesta a Cirkev

Židom 4:2 »   Lebo aj nám sa zvestovalo evanjelium ako aj tamtým. Ale tamtým neosožilo slovo zvesti, pretože sa nesmiešalo s vierou tých, ktorí počuli. —W.Branham, úryvok z knihy Výklad siedmich cirkevných vekov: Z našich úvah sme sa už naučili, že mnoho zo Zjavenia je úplne neporozumené, pretože sme predtým nevedeli, že ‘cirkev’, o […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy | Leave a comment

Zjavenie Boha – úvod

Ján 1:31 » A ja som ho neznal, ale aby bol zjavený Izraelovi, preto som ja prišiel krstiac vodou. 1 Timoteovi 3:16 » A vyznane veľké je tajomstvo pobožnosti: Bôh zjavený v tele, ospravedlnený v Duchu, zjavený anjelom, kázaný pohanom, uverené mu na svete, hore vzatý v sláve. Boh sa skrýva pred neveriacim a zjavuje […]

Posted in Najnovšie články, Zjavenie Boha | Leave a comment

Séria: Zjavenie sedem Pečatí – úvod

Zjavenie 5:2 » A videl som silného anjela, ktorý hlásal velikým hlasom: Kto je hoden otvoriť knihu a zrušiť jej pečate? Zjavenie 6:1 » A videl som, keď otvoril Baránok jednu zo siedmich pečatí, a počul som jednu zo štyroch živých bytostí, ktorá hovorila jako hlasom hromu: Poď a vidz! Čím je 7 pečatí v […]

Posted in Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Prinavrátené pravdy, Séria: Zjavenie sedem Pečatí | 1 Comment

– – – – – – –

» Články z knižnice (náhodné)

Prichádzajúce súdy

Úryvky z kázní hovoreného Slova – William Branham A teraz na záver chcem povedať dôvod, prečo som toto všetko hovoril a zakončím. Jednej noci, okolo tretej hodiny ráno, som sa zobudil. A teraz, pýtam sa každého z vás, aby mi odpovedal: Povedal som vám niekedy niečo v Mene Pánovom čo by nebola pravda? Vždy to […]

Posted in Výzva | Leave a comment

Vypĺňanie proroctiev

Niekoľko z mnohých proroctiev vypovedaných počas služby brata Branhama Sedem hlavných videní o čase konca (vypĺňa sa) Prehliadka Nevesty (vypĺňa sa) Berlínsky múr (vyplnené) Most nad riekou Ohio (vyplnené v 1929) Potopa okolo rieky Ohio Proroctvo o New Albany (vyplnené v 1912) Proroctvo o Oblaku (vyplnené v 1963) Svetová rada Cirkví a Katolícka Únia (vypĺňa […]

Posted in Proroctvá a videnia | Leave a comment

Evanjelizácia času konca

Úryvok z kázaného slova – William Branham, “Evanjelizácia času konca”, 62-0603

Posted in 1962, Deň a jeho posolstvo, Poznaj svoj deň a jeho posolstvo, Video | 1 Comment

Videnie pekla

(W. Branham, úryvok z kázne “Duše, ktoré sú teraz v žalári” 63-1110M) No, účel tohoto posolstva dnes ráno je oznámiť cirkvi o všetkom, čo mi On oznámi pre cirkev, pokiaľ viem, až kým … ako idem ďalej. A toto ma zarazilo, tak som to chcel oznámiť cirkvi. No, toto je len pre toto zhromaždenia, aby […]

Posted in Proroctvá a videnia | Leave a comment

Scenár drámy času konca

Toto je krátka „lekcia histórie“, ktorá nám má pomôcť lepšie porozumieť, ODKIAĽ pochádzame (duchovne), a KAM ideme. AKÉ hnutie alebo plán nám Boh priniesol ako jednotlivcom; kde sme (duchovne) v tomto storočí. Sme potomkami Božími skrze Jeho Slovo alebo produktom ľuďmi-zostrojeného náboženstva?  Stiahnuť PDF

Posted in Výzva | Leave a comment

Znamenie šelmy

A bolo jej dané, aby dala ducha obrazu šelmy, aby aj hovoril obraz šelmy, aj aby urobila to, aby všetci, ktorí by sa neklaňali obrazu šelmy, boli pobití. A pôsobí to, aby všetkým, malým i veľkým, bohatým i chudobným, slobodným i sluhom dali ryté znamenie na ich pravú ruku alebo na ich čelo, a aby […]

Posted in Inšpirácie, Taktika zvodcu | Leave a comment

Prehliadka Nevesty

(W. Branham, úryvok z kázne “Majstrovské Dielo”, 64-0705) Mám sedem minút, aby som vám povedal niečo, čo sa stalo predvčerom, aby sme skončili na čas. Tretieho júla som sedel tu v tomto centre tu neďaleko, v obchodnom centre, rovno tu naproti. Bol som v Prasačej Aleji v Ríme, … vo Francúzsku a bol som v New […]

Posted in Proroctvá a videnia | 1 Comment

Vážne varovanie Ducha Svätého

Úryvok z kázaného slova “Voľba nevesty”, William Branham, 65-0429E

Posted in Video, Výzva | Leave a comment

Evanjelizácia času konca

Úryvok z kázaného slova Williama Branhama: Evanjelizácia času konca, 62-0603 Video Posolstvo evanjelistu času konca je z Malachiáša 4. To je prinavrátenie. To posolstvo a ten posol, obaja budú musieť byť prinavrátením viery. Júda povedal, v knihe Júdu, asi len 30 rokov po ukrižovaní, povedal, „Bratia, snažiac sa, jako len môžem, písať vám o našom spoločnom spasení […]

Posted in Výzva | Leave a comment

Náuka Baláma vtedy a dnes

(W. M. Branham, úryvok z knihy “Výklad siedmich cirkevných vekov” … 5.Kapitola – Pergamský cirkevný vek, “Učenie Balámovo”) Zjavenie 2:14: “Máš tam tých, ktorí držia učenie Balámovo, ktorý učil Baláka, jako položiť úraz pred synov Izraelových, aby jedli obetované modlám a smilnili.”   No, nemôžete mať nikolaitské usporiadanie v cirkvi, a zároveň nemať aj toto ďalšie […]

Posted in Prinavrátené pravdy, Taktika zvodcu | Leave a comment

Vytrhnutie Cirkvi

Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli. Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou sostúpi s neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Prinavrátené pravdy | 1 Comment

Semeno mikulášenstva – nikolaitizmu

(W. M. Branham, úryvok z knihy “Výklad siedmich cirkevných vekov” … 3.Kapitola – Efezský cirkevný vek)   Zjavenie 2:6: “Ale to máš, že nenávidíš skutkov mikulášencov, ktorých to skutkov i ja nenávidím.” No, sú dva názory na to, kto boli mikulášenci. Jedni hovoria, že to bola skupina odpadlíkov, ktorých zakladateľom bol Mikuláš z Antiochie, prozelyta, ktorý […]

Posted in Prinavrátené pravdy, Taktika zvodcu | Leave a comment

Správna či nesprávna hudba

1 Kroník 16:9 » Spievajte mu, spievajte mu žalmy! Rozmýšľajte o všetkých jeho divoch! Žalmy 9:12 » Spievajte žalmy Hospodinovi, tomu, ktorý prebýva na Sione; zvestujte medzi národami jeho skutky; Žalmy 30:5 » Spievajte Hospodinovi žalmy, jeho svätí, a oslavujte pamiatku jeho svätosti! Žalmy 33:2 » Oslavujte Hospodina na citare a na harfe o desiatich […]

Posted in Chodenie, správanie, Hudba, Uctievanie | Leave a comment

Drsné Slovo Božie

A [Abrahám] neoslabnúc vo viere nehľadel na svoje už umŕtvené telo majúc okolo sto rokov ani na umŕtvenie života Sáry a nepochyboval o zasľúbení Božom v nevere, ale bol posilnený vo viere dajúc slávu Bohu a súc cele istý toho, že to, čo zasľúbil, je mocný aj učiniť…  (Rimanom 4:19-21) Ak znášate kázeň, Bôh sa vám podáva jako […]

Posted in Inšpirácie, Služba, Základné | Leave a comment