Posolstvo Pána Ježiša Krista a prinavrátenie Stromu Nevesty v tomto čase konca

Aký je čas? Je <b>neskoršie</b> ako si myslíme...

Aký je čas? Je neskoršie ako si myslíme...

Či poznáš svoj deň a jeho posolstvo? Kde sa nachádzame na hodinách času?

Príchod <strong>proroka</strong> posledného veku...

Príchod proroka posledného veku...

Boží hlas v týchto posledných dňoch. Nadprirodzený život Bohom poslaného muža.

Si <b>účastný</b> toho, čo Boh poslal?

Si účastný toho, čo Boh poslal?

Nebolo takého dňa v akom práve žijeme. Toto je čas obnovenia a prinavrátenia všetkých vecí. Podľa zasľúbenia Božieho Slova nám boli prinavrátené pravdy stratené počas vekov. denominácií. Sme Boží slobodní ľudia. "Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky." (Žid.13:8)

Jeho Slovo je <b>Život</b>. Pravda vyslobodzuje...

Jeho Slovo je Život. Pravda vyslobodzuje...

Zjavené pravdy ukryté počas vekov. Nie teológia, ale Slovo oživené Duchom. "Kto nemá Syna (Slovo), nemá života. Kto má Syna (On je Slovo), má život večný."

Duch Boží nás vopred <b>varoval</b>...

Duch Boží nás vopred varoval...

Proroctvá, ktoré sa vypĺňajú v našich dňoch, o ktorých možno nevieš. Čo sa ešte vyplní?

Boh nás vyzýva… <b>Každého jedného.</b>

Boh nás vyzýva… Každého jedného.

Čo je tvojou reakciou na Božie volanie? Slovo pravdy je tu pre teba, aby ti dalo skutočnú slobodu.


» Ježiš povedal: Keď vy zostanete v Mojom Slove, vpravde ste Mojimi učeníkmi a poznáte pravdu, a PRAVDA vás vyslobodí. (Ján 8:31,32) » Ale vo dňoch hlasu siedmeho anjela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom.. (Zjavenie 10:7)


Odhalenie, čo sa dialo, deje a čo sa bude...

Odhalenie, čo sa dialo, deje a čo sa bude...

Zjavenie 1:20 » Tajomstvo siedmich hviezd, ktoré si videl na mojej pravici, a sedem zlatých svietnikov je toto: Sedem hviezd sú anjeli siedmich zborov, a sedem svietnikov, ktoré si videl, je sedem zborov...

Slovo Božie prišlo k prorokovi...

Slovo Božie prišlo k prorokovi...

Ide v ňom o Slovo a Nevestu. Vzťah medzi Ženíchom a Jeho Nevestou. Pozícia Kristovej Cirkvi v tomto čase konca...

Dlhoočakávané vychvátenie cirkvi...

Dlhoočakávané vychvátenie cirkvi...

1 Korinťanom 15:51 » Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení, razom, v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby.

Poznáš Autora Stvorenstva?

Poznáš Autora Stvorenstva?

Kto je Boh? Kto je Ježiš Kristus? Sú traja bohovia, či jeden? Existuje náuka trojica v Biblii?

Prvá náuka, ktorú kázal Ježiš...

Prvá náuka, ktorú kázal Ježiš...

Čo je skutočné znovuzrodenie? Ježiš povedal, že bez neho človek nemôže vidieť kráľovstvo Božie. I dnes je to Bohom pripravená cesta.

Či ho môže človek obísť a obstáť?

Či ho môže človek obísť a obstáť?

Toto priame Božie prikázanie je i dnes často obchádzané a podceňované. Či Boh mení svoju myseľ ohľadne svojho Slova? Aký je pravý vodný krst podľa Biblie?

Najväčší dar pre človeka...

Najväčší dar pre človeka...

Boží Duch prebývajúci v človeku a činiaci tie isté veci, ktoré činil Ježiš, to je zasľúbenie Otcovo. "Čakajte… až budete odisti do moci z výsosti"

Boží hlas v týchto posledných dňoch...

Boží hlas v týchto posledných dňoch...

Zpočúvaj sa do hlasu, ktorý podľa zasľúbenia Boha zaznel v našom veku, tak ako ap.Pavol v prvom veku a ďalší Boží muži v iných vekoch.

Kázne v brožúrach, knihách

Kázne v brožúrach, knihách

Objednaj si ZDARMA tlačené materiály kázaného Slova. Vyše 170 titulov v slovenčine. Ponúkame tiež audio kázne na nosičoch CD a DVD.


» Inšpirácie z Božieho Slova  »  Rod. oltár I.  »  Rod. oltár II. »  Rod. oltár III.

145. Syn Boží

Vieme, že nikto, kto sa narodil z Boha, nehreší. Ale ten, kto sa narodil z Boha, chráni sa, a ten zlý sa ho nedotýka. Vieme, že sme z Boha, a celý svet leží vo zlom. A vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám myseľ, aby sme znali toho pravdivého a sme v tom pravdivom, […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

144. Syn človeka

A stalo sa, keď išli, že mu povedal ktosi na ceste: Pane, pojdem za tebou, kamkoľvek pojdeš. A Ježiš mu riekol: Líšky majú svoje skrýše, i nebeskí vtáci majú svoje hniezda; ale Syn človeka nemá, kde by hlavu sklonil. (Lukáš 9:57-58) Pred pár rokmi som čítal jeden príbeh. A v tomto príbehu, bolo tam hovorené […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

143. Syn Dávidov

A keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli do Betfágy, k Olivovému vrchu, vtedy poslal Ježiš dvoch učeníkov a povedal im: Iďte do mestečka, ktoré je tu pred vami, a hneď najdete oslicu, priviazanú, a osliatko s ňou; odviažte ich a priveďte ku mne. A keby vám niekto niečo povedal, poviete, že ich Pán potrebuje, […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

142. Svetlo z neba

A Saul ešte vždycky dýchal hrozbou a vraždou na učeníkov Pánových a išiel k najvyššiemu kňazovi a vyžiadal si od neho listy do Damašku na tamojšie synagógy, aby, jestli by tam našiel niektorých mužov alebo ženy tej cesty, doviedol ich sviazaných do Jeruzalema. A v tom, čo išiel, stalo sa, že sa už blížil Damašku, […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

141. Svetlo na zjavenie národom

A hľa, bol v Jeruzaleme človek, ktorému bolo meno Simeon. Bol to človek spravedlivý a pobožný, očakávajúci potešenie Izraelovo, a Svätý Duch bol na ňom. A bolo mu zjavené od Svätého Ducha, že neuzrie smrti prv, ako by uvidel Krista Pánovho. A prišiel v Duchu do chrámu. A keď uvodili rodičia dieťatko Ježiša, aby vzťahom […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

140. Svätý Duch

A tak pevneli sbory vo viere a množili sa hojne počtom čo deň. A keď prešli Frýgiu a Galatskú krajinu, pretože im Svätý Duch zabránil hovoriť slovo v Ázii, prišli k Mýzii a pokúšali sa ísť do Bitýnie, ale im nedal Duch Ježišov. A obíduc Mýziu, sišli dolu do Troady. A tam sa ukázalo Pavlovi […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

139. Sudca

Vzdajte Hospodinovi česť jeho mena. Doneste posvätný dar a vojdite do jeho dvorov! Klaňajte sa Hospodinovi v ozdobe svätosti! Traste sa pred jeho tvárou, celá zem! Povedzte medzi národami: Hospodin kraľuje! Áno, aj okruh sveta bude upevnený tak, aby sa nepohnul. Bude súdiť národy spravedlivo. Nech sa radujú nebesia, a nech plesá zem! Nech hučí […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

138. Stvoriteľ

Neluhajte jeden druhému, keď ste vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli nového, obnovujúceho sa cieľom pravej známosti, podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril (Kološanom 3:9-10) Ty si ten istý muž, tej istej postavy, ako si bol, keď ťa Boh povolal, tá istá žena. Ale vidíte, čo to urobilo, to bolo obnovenie. Starý život […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

137. Strom Života

Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí sborom! Tomu, kto víťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je prostred raja Božieho. (Zjavenie 2:7) [Podľa anglickej Biblie KJV – pozn.] Toto je budúca odmena pre všetkých víťazov zo všetkých vekov. Keď odznie posledné zvolanie do boja, keď odložíme zbroj, potom odpočinieme v Božom raji a […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

136. Starodávny dňov

Hľadel som, až boli postavené tróny, a posadil sa Starodávny dňov; jeho rúcho bolo biele jako sneh, a vlasy jeho hlavy jako čistá vlna; jeho trón plamene ohňa; jeho kolá horiaci oheň. Ohnivá rieka tiekla a vychádzala zpred neho; tisíc tisícov mu slúžilo, a desaťkrát tisíc desaťtisícov stálo pred ním; zasadol súd, a boli otvorené […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

135. Spaľujúci Oheň

Preto, keď prijímame nepohnuteľné kráľovstvo, buďme vďační a vďakou svätoslúžme ľúbe Bohu s úctou a bázňou Božou, lebo náš Boh aj je ohňom, spaľujúcim. (Hebrejom 12:28-29) Mohol by som dnes večer povedať, že Boh má dnes znamenie. Je to znamenie Jeho Ducha, že tam, kde je Ježiš, tam je Život, lebo On je Život. Tam, […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

134. Slovo Života

Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli svojimi očami, na čo sme sa dívali, a čoho sa naše ruky dotýkali, o slove života – a ten život sa zjavil, a videli sme a svedčíme a zvestujeme vám ten večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám – (1. Jána 1:1-2) […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

133. Skúsený Kameň

Preto počujte slovo Hospodinovo, posmievační mužovia, ktorí panujete nad týmto ľudom, ktorý je v Jeruzaleme! Pretože hovoríte: Učinili sme smluvu so smrťou a s peklom sme spravili dohovor; i keď pojde bič, ktorý sa bude valiť ako záplava, neprijde po nás, lebo sme položili lož za svoje útočište a skryli sme sa do falše, preto […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

132. Skala nášho spasenia

Poďte, plesajme Hospodinovi! Pokrikujme s radosťou skale svojho spasenia! Predídime jeho tvár s chválou! Pokrikujme mu radostne žalmy! (Žalm 95:1-2) Všetci pili z prameňa. Radovali sa. No, čo to znamená? Pšenica a burina sa obe radovali, že dostali tú duchovnú vodu. Chodíme do zboru. Tlieskame rukami s ostatnými. Vykrikujeme s ostatnými. Skáčeme hore dolu po podlahe s ostatnými. Chválime […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

131. Semeno ženy

A Hospodin Boh riekol hadovi: Že si to urobil, zlorečený budeš nad každé hovädo a nad každé zviera poľné; na svojom bruchu sa budeš plaziť a budeš žrať prach po všetky dni svojho života. A položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojím semenom a medzi jej semenom; ono ti rozdrtí hlavu a ty […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

130. Semeno Abrahámovo

A zasľúbenia boli povedané Abrahámovi a jeho semenu. Nehovorí: I semenám, ako keby ich bolo mnoho, ale hovorí jako o jednom: I tvojmu semenu, ktorým je Kristus. (Galaťanom 3:16) Lebo všetci sme synmi Božími skrze vieru v Kristu Ježišovi. Lebo všetci, ktorí ste pokrstení v Krista, Krista ste obliekli. Niet Žida ani Gréka; niet sluhu […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

129. Sáronská Ruža

Ja som ružou Sárona, ľaliou údolí. (Pieseň Šalamúnova 2:1) On je Sáronská Ruža, Biblia povedala, že bol. Každý titul Boží v Biblii patrí Ježišovi Kristovi. On bol Alfa, Omega, Počiatok a Koniec; Ten, ktorý bol, ktorý je, ktorý príde; Koreň a Ratolesť Dávidova, oboje, Koreň i Ratolesť Dávidova; Ranná Hviezda, Sáronská Ruža, Ľalia z údolia, Alfa, […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

128. Rozsievač Slova

A keď sa schádzal veliký zástup, a tí z jednotlivých miest prichádzali k nemu, povedal v podobenstve: Vyšiel rozsievač rozosiať svoje semeno. A v tom, ako rozsieval, niektoré padlo vedľa cesty a zašliapalo sa, a zožrali ho nebeskí vtáci. A iné padlo na skalu a vzíduc uschlo, pretože nemalo vlahy. A zase iné padlo medzi […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

127. Prostredník

Lebo je jeden Boh, jeden aj prostredník Boha a ľudí, človek Kristus Ježiš (1. Timoteovi 2:5) Keď idete do Nemecka, nachádzate nemeckého ducha. Idete do Anglicka, nachádzate anglického ducha. Idete do Švédska, nachádzate švédskeho ducha. A keď idete do Francúzska, nachádzate francúzskeho ducha. Idete do Ameriky, nachádzate amerického ducha. Nedávno som stál v San Angele […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

126. Prorok

Lebo Mojžiš povedal otcom: Proroka vám vzbudí Pán, váš Boh, z vašich bratov, ako mňa, toho budete počúvať vo všetkom, čokoľvek vám bude hovoriť, a bude, že každá duša, ktorá by nepočúvala toho proroka, bude vyplienená z ľudu, a tak aj všetci proroci od Samuela a rad-radom, ktorýkoľvek hovorili, aj predzvestovali tieto dni. Vy ste […]

Posted in Atribúty Boha, Inšpirácie | Leave a comment

– – – – – – –

» Obsah všetkých článkov Rodinný oltár II
» Najnovšie články

Telo, duch a duša

1 Tesaloničanom 5:23 » A on sám, Bôh pokoja, nech vás ráči celých posvätiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša i telo bezúhonne, keď prijde náš Pán Ježiš Kristus. W.Branham, úryvok z kázne Skutky sú vyjadrenou vierou: Pamätajte, vy ste v okruhu troch, ale ste jednou osobou. Ako Otec, Syn […]

Posted in Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy, Základné | Leave a comment

Pečať Ducha Svätého

Efežanom 1:13,14 » v ktorom aj vy počujúc slovo pravdy, evanjelium svojho spasenia, v ktorom aj, uveriac, zapečatení ste Svätým Duchom zasľúbenia, ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie Božieho nadobudnutého vlastníctva, na chválu jeho slávy. —W.Branham, úryvok z kázne Medzera medzi vekmi a pečaťami: Duch Svätý tu, on sám je pečaťou. Duch Svätý je […]

Posted in Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy | Leave a comment

Nevesta a Cirkev

Židom 4:2 »   Lebo aj nám sa zvestovalo evanjelium ako aj tamtým. Ale tamtým neosožilo slovo zvesti, pretože sa nesmiešalo s vierou tých, ktorí počuli. —W.Branham, úryvok z knihy Výklad siedmich cirkevných vekov: Z našich úvah sme sa už naučili, že mnoho zo Zjavenia je úplne neporozumené, pretože sme predtým nevedeli, že ‘cirkev’, o […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy | Leave a comment

Zjavenie Boha – úvod

Ján 1:31 » A ja som ho neznal, ale aby bol zjavený Izraelovi, preto som ja prišiel krstiac vodou. 1 Timoteovi 3:16 » A vyznane veľké je tajomstvo pobožnosti: Bôh zjavený v tele, ospravedlnený v Duchu, zjavený anjelom, kázaný pohanom, uverené mu na svete, hore vzatý v sláve. Boh sa skrýva pred neveriacim a zjavuje […]

Posted in Najnovšie články, Zjavenie Boha | Leave a comment

Séria: Zjavenie sedem Pečatí – úvod

Zjavenie 5:2 » A videl som silného anjela, ktorý hlásal velikým hlasom: Kto je hoden otvoriť knihu a zrušiť jej pečate? Zjavenie 6:1 » A videl som, keď otvoril Baránok jednu zo siedmich pečatí, a počul som jednu zo štyroch živých bytostí, ktorá hovorila jako hlasom hromu: Poď a vidz! Čím je 7 pečatí v […]

Posted in Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Prinavrátené pravdy, Séria: Zjavenie sedem Pečatí | 1 Comment

– – – – – – –

» Články z knižnice (náhodné)

Semeno mikulášenstva – nikolaitizmu

(W. M. Branham, úryvok z knihy „Výklad siedmich cirkevných vekov“ … 3.Kapitola – Efezský cirkevný vek)   Zjavenie 2:6: “Ale to máš, že nenávidíš skutkov mikulášencov, ktorých to skutkov i ja nenávidím.” No, sú dva názory na to, kto boli mikulášenci. Jedni hovoria, že to bola skupina odpadlíkov, ktorých zakladateľom bol Mikuláš z Antiochie, prozelyta, ktorý […]

Posted in Prinavrátené pravdy, Taktika zvodcu | Leave a comment

Evanjelizácia času konca

Úryvok z kázaného slova – William Branham, „Evanjelizácia času konca“, 62-0603

Posted in 1962, Deň a jeho posolstvo, Poznaj svoj deň a jeho posolstvo, Video | 1 Comment

Scenár drámy času konca

Toto je krátka „lekcia histórie“, ktorá nám má pomôcť lepšie porozumieť, ODKIAĽ pochádzame (duchovne), a KAM ideme. AKÉ hnutie alebo plán nám Boh priniesol ako jednotlivcom; kde sme (duchovne) v tomto storočí. Sme potomkami Božími skrze Jeho Slovo alebo produktom ľuďmi-zostrojeného náboženstva?  Stiahnuť PDF

Posted in Výzva | Leave a comment

Ľudia upadnú do úplného šialenstva

Príde čas, v Mene Pánovom, že ľudia upadnú do úplného šialenstva. Biblia tak povedala. Budú kričať a nariekať: veľké ohyzdné veci v ich mysliach a predstavivosti… RÁDIO A TELEVÍZNE PROGRAMY TO PRODUKUJÚ. Budú také veci ako mravce na zemi, ktoré sú vysoké ako štrnásť stromov. Budú… vták preletí nad zemou s rozpätím krídel štyri alebo […]

Posted in Proroctvá a videnia | Leave a comment

Vodný krst – „Na čo ste teda boli pokrstení?“

Krátky komentár ohľadne vodného krstu a Božstva Ďalšie odkazy: Tajomstvo Božstva Jeden Boh v mnohých prejavoch Vodný krst

Posted in Video, Základné | 3 komentáre

Čo je Večerné Svetlo?

A bude to jeden deň, ktorý je známy Hospodinovi; nebude to deň ani to nebude noc; ale stane sa, že v čas večera bude svetlo. (Zachariáš 14:7) Povstaň a svieť, Jeruzaleme! Lebo prišlo tvoje svetlo, a sláva Hospodinova vzišla nad tebou!  (Izaiáš 60:1) Večer je čas, keď slnko zapadá, končí deň. To je vek, v […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Prinavrátené pravdy | Leave a comment

Posledné zavolanie

Bezpochyby žijeme na konci svetových dejín, kedy sa všade okolo nás dejú mimoriadne veci. Človek by hádam musel byť úplne slepý a hluchý aby nevidel, alebo prinajmenšom netušil, že niečo nie je na svete v poriadku a niečo sa ide stať… Áno, tento vek je podobný tým križovatkám času, ktoré sa už v histórii ľudstva […]

Posted in Výzva | 1 Comment

Vytrhnutie Cirkvi

Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli. Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou sostúpi s neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Prinavrátené pravdy | 1 Comment

Posolstvo vzkriesenia

Ján 11:25 » Ježiš jej povedal: Ja som vzkriesenie i život; ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. 1.Kor.15:14,20,21,22 » No, ak Kristus nevstal z mŕtvych, tak je márna i naša kázeň, a márna je i vaša viera. No, ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina tých, ktorí zosnuli. Lebo pretože skrze človeka smrť, skrze človeka i zmŕtvychvstanie […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Prinavrátené pravdy | Leave a comment

Prebudenie v našom čase

A tak čiňte pokánie a obráťte sa aby sa vystrely vaše hriechy, aby prišly časy občerstvenia od tvári Pánovej, a aby poslal predurčeného vám Krista Ježiša, ktorého však musí prijať nebo až do časov napravenia všetkého, o čom hovoril Bôh skrze ústa všetkých svojich svätých prorokov od veku. (Skutky 3:21) ale vo dňoch hlasu siedmeho anjela, keď […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Prinavrátené pravdy | Leave a comment

Semeno hada, Dva stromy v Edene

(W. Branham, úryvok z knihy „Výklad siedmich cirkevných vekov“: 3.Kap, Ef.cirk.vek, ZASĽÚBENÁ ODMENA) Zjavenie 2:7: “…Tomu, kto víťazí, dám jesť z Dreva Života, ktoré je prostred raja Božieho.” Toto je budúca odmena pre všetkých víťazov zo všetkých vekov. Keď odznie posledné zvolanie do boja, keď odložíme zbroj, potom odpočinieme v Božom raji a náš podiel […]

Posted in Prinavrátené pravdy, Taktika zvodcu | Leave a comment

Zničenie Vatikánu

Pamätajte, hovorím to ako Boží prorok: „Ruská ríša vypustí nejaký druh atómovej bomby na mesto Vatikán a zničí ho v jednej hodine. TAK HOVORÍ PÁN“. A Biblia hovorí, že Boh vzal tých ľudí s krutými srdcami a dal ich do Svojich rúk a oni boli nástrojmi v Jeho rukách, aby vyplnili Jeho vôľu a aby […]

Posted in Proroctvá a videnia | 1 Comment

Rôzne videá

Posted in Video | Leave a comment

Prichádzajúce súdy

Úryvky z kázní hovoreného Slova – William Branham A teraz na záver chcem povedať dôvod, prečo som toto všetko hovoril a zakončím. Jednej noci, okolo tretej hodiny ráno, som sa zobudil. A teraz, pýtam sa každého z vás, aby mi odpovedal: Povedal som vám niekedy niečo v Mene Pánovom čo by nebola pravda? Vždy to […]

Posted in Výzva | Leave a comment