Ale vo dňoch hlasu siedmeho Anjela, keď bude trúbiť

Hľa,
Ja vám pošlem proroka Eliáša
prv než príde deň Pánov
veľký a strašný.
Mal.4:5

dokoná sa tajomstvo Božie,

ako to zvestoval Svojim sluhom prorokom... Zj.10:7

Žid.13:8

Ježiš Kristus ten istý

včera, dnes

i na veky.

Zjavenie 19:7

A Jeho Manželka sa prihotovila...

Posolstvo Pána Ježiša Krista a prinavrátenie Stromu Nevesty v tomto čase konca

Aký je čas? Je <b>neskoršie</b> ako si myslíme...

Aký je čas? Je neskoršie ako si myslíme...

Či poznáš svoj deň a jeho posolstvo? Kde sa nachádzame na hodinách času?

Príchod <strong>proroka</strong> posledného veku...

Príchod proroka posledného veku...

Boží hlas v týchto posledných dňoch. Nadprirodzený život Bohom poslaného muža.

Si <b>účastný</b> toho, čo Boh poslal?

Si účastný toho, čo Boh poslal?

Nebolo takého dňa v akom práve žijeme. Toto je čas obnovenia a prinavrátenia všetkých vecí. Podľa zasľúbenia Božieho Slova nám boli prinavrátené pravdy stratené počas vekov. denominácií. Sme Boží slobodní ľudia. "Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky." (Žid.13:8)

Jeho Slovo je <b>Život</b>. Pravda vyslobodzuje...

Jeho Slovo je Život. Pravda vyslobodzuje...

Zjavené pravdy ukryté počas vekov. Nie teológia, ale Slovo oživené Duchom. "Kto nemá Syna (Slovo), nemá života. Kto má Syna (On je Slovo), má život večný."

Duch Boží nás vopred <b>varoval</b>...

Duch Boží nás vopred varoval...

Proroctvá, ktoré sa vypĺňajú v našich dňoch, o ktorých možno nevieš. Čo sa ešte vyplní?

Boh nás vyzýva… <b>Každého jedného.</b>

Boh nás vyzýva… Každého jedného.

Čo je tvojou reakciou na Božie volanie? Slovo pravdy je tu pre teba, aby ti dalo skutočnú slobodu.


» Ježiš povedal: Keď vy zostanete v Mojom Slove, vpravde ste Mojimi učeníkmi a poznáte pravdu, a PRAVDA vás vyslobodí. (Ján 8:31,32) » Ale vo dňoch hlasu siedmeho anjela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom.. (Zjavenie 10:7)


Odhalenie, čo sa dialo, deje a čo sa bude...

Odhalenie, čo sa dialo, deje a čo sa bude...

Zjavenie 1:20 » Tajomstvo siedmich hviezd, ktoré si videl na mojej pravici, a sedem zlatých svietnikov je toto: Sedem hviezd sú anjeli siedmich zborov, a sedem svietnikov, ktoré si videl, je sedem zborov...

Slovo Božie prišlo k prorokovi...

Slovo Božie prišlo k prorokovi...

Ide v ňom o Slovo a Nevestu. Vzťah medzi Ženíchom a Jeho Nevestou. Pozícia Kristovej Cirkvi v tomto čase konca...

Dlhoočakávané vychvátenie cirkvi...

Dlhoočakávané vychvátenie cirkvi...

1 Korinťanom 15:51 » Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení, razom, v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby.

Poznáš Autora Stvorenstva?

Poznáš Autora Stvorenstva?

Kto je Boh? Kto je Ježiš Kristus? Sú traja bohovia, či jeden? Existuje náuka trojica v Biblii?

Prvá náuka, ktorú kázal Ježiš...

Prvá náuka, ktorú kázal Ježiš...

Čo je skutočné znovuzrodenie? Ježiš povedal, že bez neho človek nemôže vidieť kráľovstvo Božie. I dnes je to Bohom pripravená cesta.

Či ho môže človek obísť a obstáť?

Či ho môže človek obísť a obstáť?

Toto priame Božie prikázanie je i dnes často obchádzané a podceňované. Či Boh mení svoju myseľ ohľadne svojho Slova? Aký je pravý vodný krst podľa Biblie?

Najväčší dar pre človeka...

Najväčší dar pre človeka...

Boží Duch prebývajúci v človeku a činiaci tie isté veci, ktoré činil Ježiš, to je zasľúbenie Otcovo. "Čakajte… až budete odisti do moci z výsosti"

Boží hlas v týchto posledných dňoch...

Boží hlas v týchto posledných dňoch...

Zpočúvaj sa do hlasu, ktorý podľa zasľúbenia Boha zaznel v našom veku, tak ako ap.Pavol v prvom veku a ďalší Boží muži v iných vekoch.

Kázne v brožúrach, knihách

Kázne v brožúrach, knihách

Objednaj si ZDARMA tlačené materiály kázaného Slova. Vyše 170 titulov v slovenčine. Ponúkame tiež audio kázne na nosičoch CD a DVD.


» Inšpirácie z Božieho Slova  »  Rodinný oltár I.  »  Rodinný oltár II.

#206 Pýcha

Rimanom 1:16-17 » Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi predne i Grékovi. Lebo spravedlivosť Božia sa v ňom zjavuje z viery vo vieru, jako je napísané: Ale spravedlivý bude žiť z viery. V raných dobách otroctva na juhu prichádzali obchodníci a kupovali ľudí a zotročovali ich. A […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

Boží život v nás

Aké veľké sú tvoje skutky, Hospodine! Preveľmi hlboké sú tvoje myšlienky. Hovädný človek toho nezná, a blázon tomu nerozumie. Keď aj rastú bezbožníci jako bylina, a kvitnú všetci činitelia neprávosti, je to nato, aby boli vyhladení na večné veky. Ale ty, Hospodine, si najvyšší na veky! Lebo hľa, tvoji nepriatelia, Hospodine, lebo hľa, tvoji nepriatelia […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

#205 Pečatenie

Ezechiel 9:3-4 » A sláva Boha Izraelovho sa zdvihla zponad cheruba, na ktorom bola, a sostúpila ku prahu domu. A zavolal na muža, oblečeného v ľanové rúcho biele, ktorý mal kalamár pisára pri svojich bedrách, a Hospodin mu riekol: Prejdi stredom mesta, stredom Jeruzalema, a naznači krížik na čelá mužov, ktorí vzdychajú a stenajú nad všetkými […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

#204 Presvedčenie

Skutky apoštolov 28:1-6 » A keď sme už boli zachránení, vtedy sme poznali, že sa ostrov volá Melita. A tamojší barbari nám preukázali neobyčajnú ľudomilnosť, lebo rozložili oheň a prijali nás všetkých pre dážď, ktorý bol vtedy, a pre zimu. A keď nasbieral Pavel hromadu raždia a priložil na oheň, vyšla vretenica z tepla a pripäla […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

#203 Boh tak povedal

Skutky apoštolov 27:21-26 » Potom po mnohom hladovaní zastal si Pavel v ich strede a povedal: Mali ste ma poslúchnuť, mužovia, a nepúšťať sa s Kréty a usporiť si toto trápenie a tú ztratu. A čo do teraz, napomínam vás, aby ste sa nebáli, lebo niktorý z vás neprijde o život, iba čo loď zahynie. Lebo […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

Právo volať na Boha

Pretože hovoríš: Ty si, Hospodine, moje útočište, a že si Najvyššieho učinil svojím príbytkom, neprihodí sa ti nič zlého, ani sa nijaký úder nepriblíži tvojmu stánu. Lebo prikázal svojim anjelom o tebe, aby ťa ostríhali na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa ponesú, aby si si neuderil svojej nohy o kameň. Stupíš na leva a […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

#202 Prítomná pomoc v čase núdze

Žalm 46:2-4 » Boh nám je útočišťom a silou, pomocou v súženiach, najdenou veľmi dokázanou. Preto sa nebudeme báť, ani keby zem uhla so svojho miesta, a keby sa hneď aj vrchy pohybovali a rútili sa doprostred mora. Nech hučia a penia sa jeho vody; nech sa trasú vrchy od jeho veleby! Sélah. Nedávno sme išli […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

Božie dedičstvo, orol

Ten, kto býva v skrýši Najvyššieho, bude nocovať v tôni Všemohúceho. Poviem Hospodinovi: Moje útočište a môj hrad, môj Boh, na ktorého sa nadejem. Lebo on ťa vytrhne z osídla lovca, zo zhubnej nákazy morovej. Prikryje ťa svojimi brky, a utečieš sa pod jeho krýdla. Jeho pravda je štítom a paväzou. Nebudeš sa báť nočného […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

#201 Miesto ukotvenia

Skutky apoštolov 26:24-28 » A keď sa týmto bránil, povedal Festus velikým hlasom: Blázniš, Pavle. Tá tvoja veľká učenosť ťa ženie do bláznovstva. Ale Pavel povedal: Nebláznim, výborný Feste, ale hovorím slová pravdy a zdravého rozumu. Lebo veď kráľ vie o týchto veciach, ktorému i smelo hovorím, lebo som presvedčený, že nieto ničoho z toho, o […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

Rozpoznanie Slova tejto hodiny

Navráť sa, Hospodine! Až dokedy? – A zľutuj sa nad svojimi služobníkmi! Nasýť nás hneď ráno svojou milosťou, a budeme plesať a radovať sa po všetky svoje dni. Obveseľ nás podľa dní, v ktorých si nás trápil, podľa rokov, v ktorých sme videli zlé. Nech sa vidí pri tvojich služobníkoch tvoje dielo a tvoja sláva […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

#200 Skutočný žijúci Boh v akcii

  Žalm 44:7-9 » Lebo sa nenadejem na svoje lučište, ani ma nezachráni môj meč. Ale ty si nás vše zachránil od našich protivníkov a zahanbil si tých, ktorí nás nenávideli. Bohom sa chválime každý deň, a tvoje meno, ó, Bože, budeme chváliť na veky. Sélah.   Jedna žena mi nedávno povedala, ona bola z Kresťanskej […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

Exodus z egyptskej zeme

Pane, ty si nám bol príbytkom z pokolenia na pokolenie. Prv ako boli splodené vrchy, a prv ako si roditeľsky sformoval zem a okruh sveta, od veku na vek si ty silný Boh! Pôsobíš to, aby sa smrteľný človek biedny navrátil až do prachu, a hovoríš: Navráťte sa, synovia človeka! Lebo tisíc rokov je v […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

#199 Rozpoznanie

  Skutky apoštolov 24:14 » Ale to ti vyznávam, že práve cestou, ktorú nazývajú sektou, svätoslúžim Bohu svojich otcov veriac všetkému, čo je napísané v zákone a v prorokoch: Pokiaľ je človek znovuzrodený a vy mi tvrdíte, že ste sa narodili nanovo, a neveríte, že Božské uzdravenie je Božím zasľúbením, a neveríte, že krst Duchom Svätým […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

Naliehanie

Kde je tvoja drievna rôzna milosť, Pane, ktorú si prisahal Dávidovi vo svojej pravde? Rozpomeň sa, Pane, na potupu svojich služobníkov, ktorú nosím vo svojom lone od všetkých veľkých národov, ako potupujú tvoji nepriatelia, Hospodine, ako potupujú šľapaje tvojho pomazaného. Nech je požehnaný Hospodin na veky. Amen, amen. (Žalm 89:50-53) Hriešnici začnú prichádzať ku oltáru, […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

#198 Iba pri vode máš život

  Žalm 42:2 » Ako reve jeleň za potokmi vody, tak reve moja duša k tebe, ó, Bože.     Som oboznámený s prírodou v Afrike, v džungliach a vo východných krajinách, kde bola napísaná táto kniha Biblia, viem, že sa tam vyskytujú veľké svorky divých psov, vlkov. A Dávid bol oboznámený s týmito zvieratami. A mladý […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

Zlatý vek

Ale ty si ho zavrhol a opovrhol si ním a rozhneval si sa na svojho pomazaného. Zavrhol si smluvu so svojím služobníkom; poškvrnil si jeho korunu hodiac ju na zem. Rozboril si všetky jeho ohrady; jeho pevnosti si obrátil na rumy. Olupujú ho všetci, ktorí idú tade cestou; je potupou svojim súsedom. Vyvýšil si pravicu […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

#197 Zmluva Života

  Deuteronómium 28:15 » Ale stane sa, ak by si nepočúval na hlas Hospodina, svojho Boha, tak, aby si ostríhal a činil všetky jeho prikázania a všetky jeho ustanovenia, ktoré ti ja prikazujem dnes, že prijdú na teba všetky tieto kliatby a dostihnú ťa.   Deuteronómium. To je grécke slovo, ktoré má zložený význam, alebo znamená […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

Kráľovstvo, ktoré prichádza

Vtedy si hovoril svojim svätým vo videní a riekol si: Položil som pomoc na hrdinského muža; vyvýšil som vybraného z ľudu. Našiel som Dávida, svojho služobníka; pomazal som ho svojím svätým olejom, s ktorým bude stále moja ruka, a ovšem i moje rameno ho bude posilňovať. Neoklame ho nepriateľ, ani ho nebude trápiť syn nešľachetníka. […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

#196 Bezpečie orlíčat

  Žalm 40:2-3 » Túžobne som očakával na Hospodina, a naklonil sa ku mne a počul moje volanie o pomoc. Vytiahol ma z hučiacej jamy, z bahnivého blata, a postavil moje nohy na skalu a stavia pevne moje kroky.   Videl som takú matku orlicu hore; ona niečo robila, mávala krídlami okolo vo vzduchu. Zodvihol som […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

#195 Moc zdola a moc zhora

  Žalm 39:5-6 » Daj mi znať, ó, Hospodine, môj koniec, a jaký je výmer mojich dní, aby som vedel, ako rýchle sa pominiem. A hľa, dal si mi dní na šír niekoľko dlaní, a môj vek je pred tebou jako nič. Áno, všetko je márnosť, i každý človek, čo i jako pevne stojí. Sélah. Nuž, […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár I | Leave a comment

– – – – – – –

» Obsah všetkých článkov Rodinný oltár II
» Najnovšie články

Telo, duch a duša

1 Tesaloničanom 5:23 » A on sám, Bôh pokoja, nech vás ráči celých posvätiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša i telo bezúhonne, keď prijde náš Pán Ježiš Kristus. W.Branham, úryvok z kázne Skutky sú vyjadrenou vierou: Pamätajte, vy ste v okruhu troch, ale ste jednou osobou. Ako Otec, Syn […]

Posted in Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy, Základné | Leave a comment

Pečať Ducha Svätého

Efežanom 1:13,14 » v ktorom aj vy počujúc slovo pravdy, evanjelium svojho spasenia, v ktorom aj, uveriac, zapečatení ste Svätým Duchom zasľúbenia, ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie Božieho nadobudnutého vlastníctva, na chválu jeho slávy. —W.Branham, úryvok z kázne Medzera medzi vekmi a pečaťami: Duch Svätý tu, on sám je pečaťou. Duch Svätý je […]

Posted in Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy | Leave a comment

Nevesta a Cirkev

Židom 4:2 »   Lebo aj nám sa zvestovalo evanjelium ako aj tamtým. Ale tamtým neosožilo slovo zvesti, pretože sa nesmiešalo s vierou tých, ktorí počuli. —W.Branham, úryvok z knihy Výklad siedmich cirkevných vekov: Z našich úvah sme sa už naučili, že mnoho zo Zjavenia je úplne neporozumené, pretože sme predtým nevedeli, že ‘cirkev’, o […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy | Leave a comment

Zjavenie Boha – úvod

Ján 1:31 » A ja som ho neznal, ale aby bol zjavený Izraelovi, preto som ja prišiel krstiac vodou. 1 Timoteovi 3:16 » A vyznane veľké je tajomstvo pobožnosti: Bôh zjavený v tele, ospravedlnený v Duchu, zjavený anjelom, kázaný pohanom, uverené mu na svete, hore vzatý v sláve. Boh sa skrýva pred neveriacim a zjavuje […]

Posted in Najnovšie články, Zjavenie Boha | Leave a comment

Séria: Zjavenie sedem Pečatí – úvod

Zjavenie 5:2 » A videl som silného anjela, ktorý hlásal velikým hlasom: Kto je hoden otvoriť knihu a zrušiť jej pečate? Zjavenie 6:1 » A videl som, keď otvoril Baránok jednu zo siedmich pečatí, a počul som jednu zo štyroch živých bytostí, ktorá hovorila jako hlasom hromu: Poď a vidz! Čím je 7 pečatí v […]

Posted in Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Prinavrátené pravdy, Séria: Zjavenie sedem Pečatí | 1 Comment

– – – – – – –

» Články z knižnice (náhodné)

Čo je viera

Autor: M.R.Ungren PDF Úryvok:  V kampaniach brata Branhama bol jeden refrén, ktorý bol vždy spievaný tesne predtým, ako prišiel brat Branham za kazateľňu. Bolo to, „Len ver, len ver, všetko je možné, ak len veríš.“ Brat Branham povedal, že ten Anjel mal tento refrén rád. Toto bolo založené na tom, čo povedal Ježiš v Markovi 9:23. […]

Posted in Rôzni autori, Základné | Leave a comment

Posledný dych… a potom?

W. Branham, z kázne “List Židom 5. a 6. kapitola 1.časť”, 57-0908M Poviem vám také malé prežitie, ktoré som mal. Bol som hore v Tolledo, v Ohio. Bol som tam na evanjelizácii a mal som tam zhromaždenie. A bolo tam veľa ľudí a tie hotely boli plné, tak ma zobrali pomimo mesta a bol som tam […]

Posted in Výzva | Leave a comment

Čo je Večerné Svetlo?

A bude to jeden deň, ktorý je známy Hospodinovi; nebude to deň ani to nebude noc; ale stane sa, že v čas večera bude svetlo. (Zachariáš 14:7) Povstaň a svieť, Jeruzaleme! Lebo prišlo tvoje svetlo, a sláva Hospodinova vzišla nad tebou!  (Izaiáš 60:1) Večer je čas, keď slnko zapadá, končí deň. To je vek, v […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Prinavrátené pravdy | Leave a comment

Antikrist

Autor: M.R.Ungren PDF Úryvok:  Čo sa týka porozumenia slova „antikrist“, sú ľudia, ktorí si myslia, že to znamená iba „falošný Kristus“ s použitím „anti“ v zmysle „namiesto“. Ale toto má význam „byť proti“. Klasický a novozákonný zmysel nesie túto myšlienku a ešte omnoho viac. Takisto nesie význam „byť namiesto“ a „na mieste (koho)“…  

Posted in Rôzni autori, Taktika zvodcu | Leave a comment

Zničenie Vatikánu

Pamätajte, hovorím to ako Boží prorok: “Ruská ríša vypustí nejaký druh atómovej bomby na mesto Vatikán a zničí ho v jednej hodine. TAK HOVORÍ PÁN”. A Biblia hovorí, že Boh vzal tých ľudí s krutými srdcami a dal ich do Svojich rúk a oni boli nástrojmi v Jeho rukách, aby vyplnili Jeho vôľu a aby […]

Posted in Proroctvá a videnia | 1 Comment

Prebudenie v našom čase

A tak čiňte pokánie a obráťte sa aby sa vystrely vaše hriechy, aby prišly časy občerstvenia od tvári Pánovej, a aby poslal predurčeného vám Krista Ježiša, ktorého však musí prijať nebo až do časov napravenia všetkého, o čom hovoril Bôh skrze ústa všetkých svojich svätých prorokov od veku. (Skutky 3:21) ale vo dňoch hlasu siedmeho anjela, keď […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Prinavrátené pravdy | Leave a comment

Evanjelizácia času konca

Úryvok z kázaného slova Williama Branhama: Evanjelizácia času konca, 62-0603 Video Posolstvo evanjelistu času konca je z Malachiáša 4. To je prinavrátenie. To posolstvo a ten posol, obaja budú musieť byť prinavrátením viery. Júda povedal, v knihe Júdu, asi len 30 rokov po ukrižovaní, povedal, „Bratia, snažiac sa, jako len môžem, písať vám o našom spoločnom spasení […]

Posted in Výzva | Leave a comment

Omilostenie

Či veríš, že Boh má pre tvoj život plán? Ak áno, tak ešte dnes môžeš prijať svoje omilostenie. Úryvky z kázne “Omilostenie” a z knihy “Výklad sedem cirkevných vekov”, W. M. Branham “Nech Pán pridá svoje požehnania k čítaniu Jeho Slova. A teraz, chcem hovoriť na tému “Omilostenie”. Biblia tu dnes večer hovorí, že On […]

Posted in Výzva | 3 Comments

Vzkriesenie chlapca vo Fínsku

Nedávno tu, vo Fínsku. Brat Lindsay, ja verím, že tu bol posledný večer, bol tam so mnou, keď sa to stalo. Malý chlapec, ktorého som videl tu vo videní, bol tam vzkriesený z mŕtvych. Možno, že mnohí z vás to majú stále zapísané v Biblii, keď som prechádzal krajom a hovoril ako bude vyzerať, kde […]

Posted in Proroctvá a videnia | Leave a comment

Ľudia upadnú do úplného šialenstva

Príde čas, v Mene Pánovom, že ľudia upadnú do úplného šialenstva. Biblia tak povedala. Budú kričať a nariekať: veľké ohyzdné veci v ich mysliach a predstavivosti… RÁDIO A TELEVÍZNE PROGRAMY TO PRODUKUJÚ. Budú také veci ako mravce na zemi, ktoré sú vysoké ako štrnásť stromov. Budú… vták preletí nad zemou s rozpätím krídel štyri alebo […]

Posted in Proroctvá a videnia | Leave a comment

Učenie nikolaitov

(W. M. Branham, úryvok z knihy “Výklad siedmich cirkevných vekov” … 5.Kapitola – Pergamský cirkevný vek) Zjavenie 2:15: “Tak máš aj ty takých, ktorí držia učenie mikulášencov, čoho nenávidím.” Spomínate si, že v Efezskom Veku som odhalil, že to slovo mikulášenci (nikolaiti) pochádza z dvoch gréckych slov: Nicao, čo znamená podmaniť a Lao, čo znamená […]

Posted in Prinavrátené pravdy, Taktika zvodcu | Leave a comment

Vytrhnutie Cirkvi

Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli. Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou sostúpi s neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Prinavrátené pravdy | 1 Comment

Správna či nesprávna hudba

1 Kroník 16:9 » Spievajte mu, spievajte mu žalmy! Rozmýšľajte o všetkých jeho divoch! Žalmy 9:12 » Spievajte žalmy Hospodinovi, tomu, ktorý prebýva na Sione; zvestujte medzi národami jeho skutky; Žalmy 30:5 » Spievajte Hospodinovi žalmy, jeho svätí, a oslavujte pamiatku jeho svätosti! Žalmy 33:2 » Oslavujte Hospodina na citare a na harfe o desiatich […]

Posted in Chodenie, správanie, Hudba, Uctievanie | Leave a comment

Rôzne videá

Posted in Video | Leave a comment