Posolstvo Pána Ježiša Krista a prinavrátenie Stromu Nevesty v tomto čase konca

Aký je čas? Je <b>neskoršie</b> ako si myslíme...

Aký je čas? Je neskoršie ako si myslíme...

Či poznáš svoj deň a jeho posolstvo? Kde sa nachádzame na hodinách času?

Príchod <strong>proroka</strong> posledného veku...

Príchod proroka posledného veku...

Boží hlas v týchto posledných dňoch. Nadprirodzený život Bohom poslaného muža.

Si <b>účastný</b> toho, čo Boh poslal?

Si účastný toho, čo Boh poslal?

Nebolo takého dňa v akom práve žijeme. Toto je čas obnovenia a prinavrátenia všetkých vecí. Podľa zasľúbenia Božieho Slova nám boli prinavrátené pravdy stratené počas vekov. denominácií. Sme Boží slobodní ľudia. "Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky." (Žid.13:8)

Jeho Slovo je <b>Život</b>. Pravda vyslobodzuje...

Jeho Slovo je Život. Pravda vyslobodzuje...

Zjavené pravdy ukryté počas vekov. Nie teológia, ale Slovo oživené Duchom. "Kto nemá Syna (Slovo), nemá života. Kto má Syna (On je Slovo), má život večný."

Duch Boží nás vopred <b>varoval</b>...

Duch Boží nás vopred varoval...

Proroctvá, ktoré sa vypĺňajú v našich dňoch, o ktorých možno nevieš. Čo sa ešte vyplní?

Boh nás vyzýva… <b>Každého jedného.</b>

Boh nás vyzýva… Každého jedného.

Čo je tvojou reakciou na Božie volanie? Slovo pravdy je tu pre teba, aby ti dalo skutočnú slobodu.


» Ježiš povedal: Keď vy zostanete v Mojom Slove, vpravde ste Mojimi učeníkmi a poznáte pravdu, a PRAVDA vás vyslobodí. (Ján 8:31,32) » Ale vo dňoch hlasu siedmeho anjela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom.. (Zjavenie 10:7)


Odhalenie, čo sa dialo, deje a čo sa bude...

Odhalenie, čo sa dialo, deje a čo sa bude...

Zjavenie 1:20 » Tajomstvo siedmich hviezd, ktoré si videl na mojej pravici, a sedem zlatých svietnikov je toto: Sedem hviezd sú anjeli siedmich zborov, a sedem svietnikov, ktoré si videl, je sedem zborov...

Slovo Božie prišlo k prorokovi...

Slovo Božie prišlo k prorokovi...

Ide v ňom o Slovo a Nevestu. Vzťah medzi Ženíchom a Jeho Nevestou. Pozícia Kristovej Cirkvi v tomto čase konca...

Dlhoočakávané vychvátenie cirkvi...

Dlhoočakávané vychvátenie cirkvi...

1 Korinťanom 15:51 » Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení, razom, v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby.

Poznáš Autora Stvorenstva?

Poznáš Autora Stvorenstva?

Kto je Boh? Kto je Ježiš Kristus? Sú traja bohovia, či jeden? Existuje náuka trojica v Biblii?

Prvá náuka, ktorú kázal Ježiš...

Prvá náuka, ktorú kázal Ježiš...

Čo je skutočné znovuzrodenie? Ježiš povedal, že bez neho človek nemôže vidieť kráľovstvo Božie. I dnes je to Bohom pripravená cesta.

Či ho môže človek obísť a obstáť?

Či ho môže človek obísť a obstáť?

Toto priame Božie prikázanie je i dnes často obchádzané a podceňované. Či Boh mení svoju myseľ ohľadne svojho Slova? Aký je pravý vodný krst podľa Biblie?

Najväčší dar pre človeka...

Najväčší dar pre človeka...

Boží Duch prebývajúci v človeku a činiaci tie isté veci, ktoré činil Ježiš, to je zasľúbenie Otcovo. "Čakajte… až budete odisti do moci z výsosti"

Boží hlas v týchto posledných dňoch...

Boží hlas v týchto posledných dňoch...

Zpočúvaj sa do hlasu, ktorý podľa zasľúbenia Boha zaznel v našom veku, tak ako ap.Pavol v prvom veku a ďalší Boží muži v iných vekoch.

Kázne v brožúrach, knihách

Kázne v brožúrach, knihách

Objednaj si ZDARMA tlačené materiály kázaného Slova. Vyše 170 titulov v slovenčine. Ponúkame tiež audio kázne na nosičoch CD a DVD.


» Inšpirácie z Božieho Slova  »  Rod. oltár I.  »  Rod. oltár II. »  Rod. oltár III.

Investície

Založil si zem na jej stĺpoch tak, že sa nepohne na večné veky. Priepasťou si to všetko prikryl ako rúchom. Nad vrchami stáli vody. Od tvojho karhania zutekali; ponáhľali sa pred hrmotom tvojho hromu. Vystúpili na vrchy; sostúpili do údolí na miesto, ktoré si im založil. Položil si hranice, aby neprekročili, aby sa nevrátili pokryť […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

Vypovedané Božie Slovo

…keď sa dovedna shromaždia národy a kráľovstvá, aby slúžili Hospodinovi. Strápil moju silu na ceste, ukrátil moje dni. Vravel som: Môj Bože, neber ma preč v polovici mojich dní, veď tvoje roky sú cez pokolenia pokolení. Ty si tam predtým založil zem, a dielom tvojich rúk sú nebesia; ony zahynú, ale ty stojíš, a všetky […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

Superznamenie

Ale ty, Hospodine, trváš na veky a tvoja pamiatka na pokolenie a pokolenie. Ty povstaneš a zľutuješ sa nad Sionom, lebo je čas učiniť mu milosrdenstvo, lebo už prišiel určený čas. Lebo tvoji služobníci majú radi jeho kamene a majú ľútosť s jeho prachom. A pohania sa budú báť mena Hospodinovho a všetci kráľovia zeme […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

Nádherná milosť

Budem ospevovať milosť a súd. Tebe, Hospodine, budem spievať žalmy. Rozumne si chcem počínať na ceste dokonalosti. Ó, kedyže prijdeš ku mne? Budem chodiť v bezúhonnosti svojho srdca i vo svojom dome. Nepostavím si pred svoje oči veci beliála. Nenávidím skutku tých, ktorí sa uchyľujú od Boha; neprichytí sa ma. (Žalm 101:1-3) Modlite sa za […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

Ja chcem odísť takto, či vy nie?

Pokrikujte Hospodinovi radostne, celá zem! Slúžte Hospodinovi s radosťou! Poďte pred jeho tvár s plesaním! Vedzte, že on, Hospodin, je Boh, on nás učinil, a jeho sme, jeho ľud a ovčie stádo jeho pastvy. Vojdite do jeho brán s oslavou, do jeho dvorán s chválou! Oslavujte ho, dobrorečte jeho menu! Lebo Hospodin je dobrý; jeho […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

Vyhnať rozumovanie

Spievajte Hospodinovi novú pieseň! Spievajte Hospodinovi, celá zem! Spievajte Hospodinovi; dobrorečte jeho menu; zvestujte jeho spasenie zo dňa na deň! Rozprávajte jeho slávu medzi národami, všade medzi všetkými ľuďmi jeho divy. Lebo veľký je Hospodin a veľmi chválený; je strašný nad všetkých bohov. Lebo všetci bohovia národov sú modlami; ale Hospodin učinil nebesia. Velebnosť a […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

Čo za milovaná útecha

Poďte, plesajme Hospodinovi! Pokrikujme s radosťou skale svojho spasenia! Predídime jeho tvár s chválou! Pokrikujme mu radostne žalmy! Lebo Hospodin je silný Boh veľký a veľký Kráľ nad všetkými bohmi, v ktorého ruke sú nevystihlé hlbiny zeme, a končiare vrchov sú jeho. Jeho je more, a on ho učinil, i sušinu sformovali jeho ruky. Poďte, […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

Jeho oči ich pozorovali

Kto by bol za mňa povstal proti zlostníkom? Kto by sa bol postavil za mňa proti činiteľom neprávosti? Keby mi Hospodin nebol býval pomocou, už by sa skoro bola ocitla moja duša v mlčaní. Ak hovorím: Moja noha sa kláti, tvoja milosť, ó, Hospodine, ma vždycky upevní. V mnohých mojich dumných myšlienkach v mojom srdci […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

Obstáť v kritike

Blahoslavený muž, ktorého otcovsky káraš, Hospodine, a vyučuješ ho zo svojho zákona, aby si mu spôsobil pokoj pred dňami zlého, kým sa bezbožnému nevykope jama. Lebo Hospodin nepovrhne svojho ľudu a neopustí svojho dedičstva. Lebo súd sa navráti k spravedlivosti, a za ním pojdú všetci úprimného srdca. (Žalm 94:12-15) Čo za pekný obraz cirkvi. Predtým, […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

Bez výhovorky

Silný Bože pomsty, Hospodine, silný Bože pomsty, zaskvej sa! Pozdvihni sa, sudca zeme! Daj pyšným odplatu! Až dokedy bezbožníci, Hospodine, dokedy budú plesať bezbožní? Vravia a vravia, hovoria spurne; honosia sa všetci činitelia neprávosti. Hospodine, depcú tvoj ľud a trápiac ponižujú tvoje dedičstvo. Vraždia vdovu a pohostína a siroty zabíjajú a hovoria: Nevidí toho Hospodin, […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Komentáre vypnuté na Bez výhovorky

Eden, v ktorom zatiaľ žijeme

Hospodin kraľuje. Obliekol velebnosť. Hospodin sa obliekol a opásal sa silou. Áno, upevnil aj okruh sveta, aby sa nepohol. Tvoj trón stojí pevne od pradávna, od večnosti si ty. Rieky pozdvihujú, Hospodine, rieky pozdvihujú svoj hukot; rieky pozdvihujú svoje vlnobitie. Nad hukot mnohých vôd, nad silné vlny morské silnejší je na výsosti Hospodin. Tvoje svedoctvá […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Komentáre vypnuté na Eden, v ktorom zatiaľ žijeme

Raz a navždy

A vyzdvihneš môj roh ako roh jednorožca; budem poliaty čerstvým olejom. A moje oko sa podíva na tých, ktorí ma strežú; moje uši počujú o zlostníkoch, ktorí povstávajú proti mne. Spravedlivý bude kvitnúť ako palma, porastie do vysoka jako cedra na Libanone. Tí, ktorí sú zasadení v dome Hospodinovom, budú kvitnúť vo dvoroch nášho Boha. […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Komentáre vypnuté na Raz a navždy

Ochladne láska mnohých

Dobre je oslavovať Hospodina a spievať tvojmu menu žalmy, ó, Najvyšší! Zvestovať za rána tvoju milosť a tvoju pravdu po nociach pri nástroji o desiatich strunách, pri harfe, pri ľúbezných zvukoch hudby na citaru. Lebo si ma obveselil, Hospodine, svojím dielom; plesať budem pre skutky tvojich rúk. (Žalm 92:2-5) Voľakedy dávno, keď sa nám minuli […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Komentáre vypnuté na Ochladne láska mnohých

Súd

Položil si naše neprávosti pred seba, naše tajnosti do svetla svojej tvári. Lebo všetky naše dni idú ta pre tvoj búrlivý hnev; končíme svoje roky jako reč. Dní našich rokov je v tom sedemdesiat rokov, a keď je niekto silnejšieho prirodzenia, trvá osemdesiat rokov, a to ich najlepšie, na čo býva človek hrdý, je únavná […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Komentáre vypnuté na Súd

Jeho Duch otvára cestu cez každú prekážku

Koľko ráz ho dráždili na púšti, pôsobili mu bolesť na pustine! A znova a znova pokúšali silného Boha a Svätému Izraelovmu vymeriavali hranice. Nepamätali na jeho ruku, na deň, ktorého ich vyslobodil zo súženia, ako činil v Egypte svoje znamenia a svoje čudesá na poli Coana. A obrátil ich rieky na krv aj potoky, takže […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Komentáre vypnuté na Jeho Duch otvára cestu cez každú prekážku

Nič sa nedeje len tak náhodou

Bože, tvoja cesta je svätá. Kde kto je silným Bohom velikým, ako je Boh?! Ty si ten silný Boh, ktorý činíš zázraky. Dal si znať svoju silu medzi národami. Vykúpil si svoj ľud ramenom, synov Jakobových a Jozefových. Sélah. Videli ťa vody, Bože, videli ťa vody a chveli sa; áno, triasli sa hlbiny. Liali sa […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Komentáre vypnuté na Nič sa nedeje len tak náhodou

Boží jedálny lístok

Lebo i prudký hnev človeka ťa musí chváliť; a ostatok takých hnevom opášeš. Sľubujte Hospodinovi, svojmu Bohu, sľuby a plňte ich, všetci, ktorí ste vôkol neho! Nech donášajú Prehroznému dary. On odníma ducha kniežatám; je strašný kráľom zeme. (Žalm 76:11-13) Počul som raz niekoho povedať, že Božské uzdravenie bude až v Miléniu. No, vtedy budete mať oslávené […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Komentáre vypnuté na Boží jedálny lístok

63 Tri veveričky

To miesto Písma ma celý môj život privádzalo do rozpakov… sedel som tam to ráno v lese a rozmýšľal som o tom a prehovoril ku mne Hlas, On povedal, „To miesto Písma je ako každé miesto Písma, je to pravda.” A ja som rozmýšľal, „No ako to môže byť?” A On povedal, „Ty si… Povedz […]

Posted in Inšpirácie, Príbehy | Komentáre vypnuté na 63 Tri veveričky

61 Uštipnutie hadom

Veľmi dobre si pamätám, keď som prvýkrát videl brata Evansa. Brat Mercier povedal, „Je jeden človek, ktorý sa chce s tebou ráno stretnúť“. Bol som vo Philadephii, keď sa to stalo, a keď som vstával z postele, uvidel som toho človeka. A on je trochu športovec, rád chodí na ryby. A videl som ho, ako […]

Posted in Inšpirácie, Príbehy | Komentáre vypnuté na 61 Uštipnutie hadom

Ako Ho udržať blízko seba

A tvoja spravedlivosť, ó, Bože, sahá až na výsosť. Ktože je rovný tebe, Bože, ktorý činíš také veľké veci?! Ty, ktorý si nám bol dal vidieť mnohé a veľké súženia a zlé veci, zase nás oživíš a zase nás vyvedieš z priepastí zeme. Rozmnožíš moju veľkosť a obrátiac sa potešíš ma. A ja ťa tiež budem chváliť na […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Komentáre vypnuté na Ako Ho udržať blízko seba

– – – – – – –

» Obsah všetkých článkov Rodinný oltár II
» Najnovšie články

Telo, duch a duša

1 Tesaloničanom 5:23 » A on sám, Bôh pokoja, nech vás ráči celých posvätiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša i telo bezúhonne, keď prijde náš Pán Ježiš Kristus. W.Branham, úryvok z kázne Skutky sú vyjadrenou vierou: Pamätajte, vy ste v okruhu troch, ale ste jednou osobou. Ako Otec, Syn […]

Posted in Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy, Základné | Komentáre vypnuté na Telo, duch a duša

Pečať Ducha Svätého

Efežanom 1:13,14 » v ktorom aj vy počujúc slovo pravdy, evanjelium svojho spasenia, v ktorom aj, uveriac, zapečatení ste Svätým Duchom zasľúbenia, ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie Božieho nadobudnutého vlastníctva, na chválu jeho slávy. —W.Branham, úryvok z kázne Medzera medzi vekmi a pečaťami: Duch Svätý tu, on sám je pečaťou. Duch Svätý je […]

Posted in Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy | Komentáre vypnuté na Pečať Ducha Svätého

Nevesta a Cirkev

Židom 4:2 »   Lebo aj nám sa zvestovalo evanjelium ako aj tamtým. Ale tamtým neosožilo slovo zvesti, pretože sa nesmiešalo s vierou tých, ktorí počuli. —W.Branham, úryvok z knihy Výklad siedmich cirkevných vekov: Z našich úvah sme sa už naučili, že mnoho zo Zjavenia je úplne neporozumené, pretože sme predtým nevedeli, že ‘cirkev’, o […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy | Komentáre vypnuté na Nevesta a Cirkev

Zjavenie Boha – úvod

Ján 1:31 » A ja som ho neznal, ale aby bol zjavený Izraelovi, preto som ja prišiel krstiac vodou. 1 Timoteovi 3:16 » A vyznane veľké je tajomstvo pobožnosti: Bôh zjavený v tele, ospravedlnený v Duchu, zjavený anjelom, kázaný pohanom, uverené mu na svete, hore vzatý v sláve. Boh sa skrýva pred neveriacim a zjavuje […]

Posted in Najnovšie články, Zjavenie Boha | Leave a comment

Séria: Zjavenie sedem Pečatí – úvod

Zjavenie 5:2 » A videl som silného anjela, ktorý hlásal velikým hlasom: Kto je hoden otvoriť knihu a zrušiť jej pečate? Zjavenie 6:1 » A videl som, keď otvoril Baránok jednu zo siedmich pečatí, a počul som jednu zo štyroch živých bytostí, ktorá hovorila jako hlasom hromu: Poď a vidz! Čím je 7 pečatí v […]

Posted in Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Prinavrátené pravdy, Séria: Zjavenie sedem Pečatí | 1 Comment

– – – – – – –

» Články z knižnice (náhodné)

Pravdivé uctievanie

Ale ide hodina a je teraz, keď praví modlitebníci budú sa modliť Otcovi v duchu a v pravde, lebo aj Otec hľadá takých modlitebníkov, ktorí by sa mu tak modlili. (Ján 4:23) “Tvoje Slovo je Pravda.” A každý človek, ktorý bude čítať Bibliu a bude veriť každému Slovu, ktoré Biblia hovorí a bude nasledovať jej […]

Posted in Poriadok cirkvi, Prinavrátené pravdy, Uctievanie | Leave a comment

Prebudenie v našom čase

A tak čiňte pokánie a obráťte sa aby sa vystrely vaše hriechy, aby prišly časy občerstvenia od tvári Pánovej, a aby poslal predurčeného vám Krista Ježiša, ktorého však musí prijať nebo až do časov napravenia všetkého, o čom hovoril Bôh skrze ústa všetkých svojich svätých prorokov od veku. (Skutky 3:21) ale vo dňoch hlasu siedmeho anjela, keď […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Prinavrátené pravdy | Komentáre vypnuté na Prebudenie v našom čase

Vodný krst

A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Ameň. (Mat.28:19-20) A Peter im povedal: Čiňte pokánie, a nech sa pokrstí jeden každý z vás na meno […]

Posted in Prinavrátené pravdy, Základné | 3 komentáre

Posolstvo vzkriesenia

Ján 11:25 » Ježiš jej povedal: Ja som vzkriesenie i život; ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. 1.Kor.15:14,20,21,22 » No, ak Kristus nevstal z mŕtvych, tak je márna i naša kázeň, a márna je i vaša viera. No, ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina tých, ktorí zosnuli. Lebo pretože skrze človeka smrť, skrze človeka i zmŕtvychvstanie […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Prinavrátené pravdy | Komentáre vypnuté na Posolstvo vzkriesenia

Čo je Večerné Svetlo?

A bude to jeden deň, ktorý je známy Hospodinovi; nebude to deň ani to nebude noc; ale stane sa, že v čas večera bude svetlo. (Zachariáš 14:7) Povstaň a svieť, Jeruzaleme! Lebo prišlo tvoje svetlo, a sláva Hospodinova vzišla nad tebou!  (Izaiáš 60:1) Večer je čas, keď slnko zapadá, končí deň. To je vek, v […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Prinavrátené pravdy | Komentáre vypnuté na Čo je Večerné Svetlo?

Prorok 20.storočia

Videodokument o službe W.Branhama.   Každý prorok bude jasne identifikovaný skrze biblické znaky a potvrdenie od Boha. Prorok má poverenie, je poslaný ku Božiemu ľudu, aby im odovzdal posolstvo, ktorému Boh dal. Proroci boli vždy Božími ústami a mali to “Tak hovorí Pán”. Oni neišli vo svojej sile, ani v sile organizácie. Ich poverením nebolo […]

Posted in Služba a život W.Branhama, Video | Komentáre vypnuté na Prorok 20.storočia

Vypĺňanie proroctiev

Niekoľko z mnohých proroctiev vypovedaných počas služby brata Branhama Sedem hlavných videní o čase konca (vypĺňa sa) Prehliadka Nevesty (vypĺňa sa) Berlínsky múr (vyplnené) Most nad riekou Ohio (vyplnené v 1929) Potopa okolo rieky Ohio Proroctvo o New Albany (vyplnené v 1912) Proroctvo o Oblaku (vyplnené v 1963) Svetová rada Cirkví a Katolícka Únia (vypĺňa […]

Posted in Proroctvá a videnia | Komentáre vypnuté na Vypĺňanie proroctiev

Evanjelizácia času konca

Úryvok z kázaného slova – William Branham, “Evanjelizácia času konca”, 62-0603

Posted in 1962, Deň a jeho posolstvo, Poznaj svoj deň a jeho posolstvo, Video | 1 Comment

Drsné Slovo Božie

A [Abrahám] neoslabnúc vo viere nehľadel na svoje už umŕtvené telo majúc okolo sto rokov ani na umŕtvenie života Sáry a nepochyboval o zasľúbení Božom v nevere, ale bol posilnený vo viere dajúc slávu Bohu a súc cele istý toho, že to, čo zasľúbil, je mocný aj učiniť…  (Rimanom 4:19-21) Ak znášate kázeň, Bôh sa vám podáva jako […]

Posted in Inšpirácie, Služba, Základné | Komentáre vypnuté na Drsné Slovo Božie

Posol do Laodicejského veku

(W. M. Branham, úryvok z knihy “Výklad siedmich cirkevných vekov” … “9.Kapitola – Laodicejský cirkevný vek, Posol”) Veľmi pochybujem, či niektorý vek skutočne poznal posla, ktorého im Boh poslal, okrem prvého veku, kedy bol poslom Pavol. A dokonca ani v tom veku ho mnohí neuznali za toho, kým bol. Vek, v ktorom žijeme, bude veľmi krátky. […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Prinavrátené pravdy | Leave a comment

Semeno hada, Dva stromy v Edene

(W. Branham, úryvok z knihy “Výklad siedmich cirkevných vekov”: 3.Kap, Ef.cirk.vek, ZASĽÚBENÁ ODMENA) Zjavenie 2:7: “…Tomu, kto víťazí, dám jesť z Dreva Života, ktoré je prostred raja Božieho.” Toto je budúca odmena pre všetkých víťazov zo všetkých vekov. Keď odznie posledné zvolanie do boja, keď odložíme zbroj, potom odpočinieme v Božom raji a náš podiel […]

Posted in Prinavrátené pravdy, Taktika zvodcu | Komentáre vypnuté na Semeno hada, Dva stromy v Edene

Evanjelizácia času konca

Úryvok z kázaného slova Williama Branhama: Evanjelizácia času konca, 62-0603 Video Posolstvo evanjelistu času konca je z Malachiáša 4. To je prinavrátenie. To posolstvo a ten posol, obaja budú musieť byť prinavrátením viery. Júda povedal, v knihe Júdu, asi len 30 rokov po ukrižovaní, povedal, „Bratia, snažiac sa, jako len môžem, písať vám o našom spoločnom spasení […]

Posted in Výzva | Komentáre vypnuté na Evanjelizácia času konca

Sedem hlavných udalostí

…ktoré mi prišli jedného nedeľného rána v júni 1933. Pán Ježiš ku mne hovoril a povedal, že príchod Pánov sa blíži, avšak skôr ako príde, stane sa sedem hlavných udalostí. Všetky som si ich zapísal a v to ráno som vydal zjavenie od Pána. Úryvok z knihy “Výklad sedem cirkvevných vekov”, W. M. Branham PRVÉ […]

Posted in Proroctvá a videnia | 1 Comment

Posledná výstraha Ducha

William Branham, úryvok z knihy “Výklad Siedmich Cirkevných Vekov” Zjavenie 3:22: “Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí zborom!” Toto je POSLEDNÁ výstraha. Žiadna iná už nebude. Trónna sála je zriadená. Dvanásť základov je položených. Ulice zo zlata sú vydláždené. Brány z obrovských perál sú vztýčené a zavesené. Ako pyramída, stojí tak jasne a […]

Posted in Výzva | 1 Comment